Nederland weer van ons

Vragen van de leden Weekers en Snijder-Hazelhoff (beiden VVD), De Wit en Van Velzen (beiden SP), Smeets en Jacobi (beiden PvdA), Graus (PVV), en Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de minister-president, minister van Algemene Zaken over de vorming van één inspectieorganisatie. (Ingezonden 22 oktober 2007). 1
Wat is de actuele stand van zaken in
uw voornemen om de Voedsel en
Waren Autoriteit (VWA), de
Plantenziektenkundige Dienst (PD) en
de Algemene Inspectie Dienst (AID) te
integreren tot één
inspectieorganisatie?1
2
Kunt u duidelijkheid verschaffen over
de uitgewerkte vormgeving van deze
nieuwe dienst; de onderscheiden
opties rond de hoofd- en
nevenvestigingsplaats en het sociaal
begeleidingskader om werknemers
van werk naar werk te begeleiden?
3
Op welke wijze geeft u bij deze
reorganisatie uitvoering aan de
motie-Weekers c.s.2, waarin de Kamer
haar zorgen heeft geuit over de
sluimerende uittocht van
Rijksdiensten uit Limburg en de
regering heeft opgedragen «... de
reorganisaties van rijksdiensten
zodanig te coördineren en te
regisseren, opdat zoveel mogelijk
werkgelegenheid bij rijksdiensten en
ZBO’s in Limburg behouden blijft en
de Limburgse vestigingen in elk geval
niet meer dan evenredig bijdragen
aan de rijksbrede taakstelling van de
ambtenarenreductie...»?
4
Wanneer hebt u gesprekken gevoerd
met de provincie Limburg en de
gemeente Kerkrade over een
eventuele verplaatsing van het
AID-kantoor en wat hebben die
gesprekken opgeleverd?
5
Bent u bereid pas tot definitieve
besluitvorming over te gaan nadat de
Kamer zich ook heeft kunnen
vergewissen dat met uw
voorgenomen besluitvorming ook
overeenkomstig de eerdergenoemde
motie-Weekers wordt gehandeld?
6
Kunt u deze vragen voorafgaande aan
de behandeling van de begroting
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit beantwoorden?
1 Aanhangsel Handelingen, nr. 2257,
vergaderjaar 2006–2007.
2 Kamerstuk 29 800 XIII nr. 61.
Antwoord
Antwoord van minister Verburg
(Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit), mede namens de
minister-president. (Ontvangen
31 oktober 2007)
1
Momenteel wordt door de leiding van
de drie diensten de laatste hand
gelegd aan een plan van aanpak om
de fusie uiterlijk in 2011 te realiseren.
In dit plan van aanpak wordt
ingegaan op de besturing van het
fusieproces, de veranderstrategie en
de fasering. De verwachting is dat dit
plan in de loop van de maand
november 2007 besproken kan
worden met de medezeggenschap en
vertegenwoordigers van de betrokken
beleidsdirecties van VWS en LNV.
2
Over de vormgeving van de nieuwe
dienst kan ik in dit stadium nog geen
duidelijkheid geven. Een plan van
aanpak is, zoals gezegd, in
voorbereiding. Het streven is om in
december 2007/januari 2008 een
Kaderbesluit te presenteren waarin
de contouren van de nieuwe dienst
per 2011 worden beschreven.
Onder meer zullen daarbij de
vestigingsplaatsen aan de orde
komen.
Voor het sociaal begeleidingskader
wordt vanaf (waarschijnlijk) 1 januari
2008 gebruik gemaakt van alle
beschikbare mogelijkheden uit het
nieuwe Sociaal Beleidskader waaraan
momenteel door het ministerie van
BZK wordt gewerkt.
3 en 5
Met de vorming van één
LNV-inspectieorganisatie1 wordt
invulling gegeven aan het
kabinetsbeleid om te komen tot een
grotere efficiency in de rijksdienst. Ik
heb u in mijn brief van 4 juli 2007
aangegeven waarom ik tot de
opheffing van het stafkantoor van de
AID in Kerkrade over wil gaan.2
Het gaat hierbij om circa 80
arbeidsplaatsen, waarvan er
ongeveer 70 worden ingevuld door
medewerkers die in Zuid Limburg
wonen. Daarbij is er naar mijn
mening geen sprake van een
onevenredig hoge krimp in Limburg.
Daarnaast is in reactie op de motie
Weekers c.s. reeds gesteld dat het
kabinet de consequentie accepteert
dat werkgelegenheid in regio’s
verloren gaat bij het realiseren van
een effectievere en efficiëntere
overheid. Wel wordt erop toegezien
dat – voor zover de mogelijkheden
dat toelaten – er geen te grote
onevenredigheden tussen regio’s
zullen ontstaan.3 De coördinerende
rol hierin ligt bij de minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
4
Op 24 augustus 2007 heeft de
directeur van de AID de gedeputeerde
van de provincie Limburg mondeling
geïnformeerd over de voornemens
t.a.v. de vorming van één LNV
inspectieorganisatie en de gevolgen
daarvan. Op 4 september 2007 heeft
de directeur van de AID de
burgemeester van Kerkrade
mondeling geïnformeerd. Daarnaast
heb ik de Commissaris van de
Koningin in Limburg, de
burgemeester van Kerkrade en de
voorzitter van de regio Parkstad
Limburg schriftelijk geantwoord op
schriftelijke vragen over datzelfde
voornemen.
Zij delen de mening dat de
bestuurlijke overlap en drukte op het
terrein van toezicht en handhaving
moet worden verminderd, zodat de
Rijksoverheid haar werk efficiënter en
effectiever kan organiseren. Dit kan
leiden tot centralisatie van diensten.
Zij zijn daarnaast van mening dat
organisatorische centralisering niet
automatisch gelijk staat aan
geografische centralisering.
6
Ja.
1Overigens is het takenpakket van de nieuwe
dienst groter dan alleen inspecties.
2 Aanhangsel Handelingen, nr. 2257,
vergaderjaar 2006–2007.
3 Kamerstuk 29 800 XIII nr. 77.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2430 gasten

donaties

doneer

Nederland
English