Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris van Europese Zaken over de lakse houding van Roemenië en Bulgarije bij de aanpak van corruptie en zware criminaliteit.

1)
Heeft u kennis genomen van de matte reacties van Roemeense en Bulgaarse woordvoerders op de zeer kritische interimrapporten die de Europese Commissie heeft uitgebracht over de ernstige tekortkomingen van beide landen in de aanpak van corruptie en zware criminaliteit (1) ? Hoe beoordeelt u deze reacties?

2.)
Bent u het met ons eens, dat Roemenië en Bulgarije, ondanks eerdere forse kritiek (2) op de teleurstellende wijze waarop zij corruptie en zware criminaliteit vrijwel ongemoeid laten, er wederom blijk van geven op geen enkele wijze serieus deze ernstige problemen te lijf te willen gaan? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens, dat inmiddels in voldoende mate is gebleken dat het in april 2007 aan de kant zetten van de hervormingsgezinde Roemeense minister van Justitie, Monica Macovei, wel degelijk uitermate negatieve gevolgen heeft gehad voor de voortgang van het hervormingsproces in Roemenië (3) ? Zo neen,
waarom niet?

4.)
Deelt u de mening, dat nu tegen Roemenië en Bulgarije stappen moeten worden gezet en dat het beter zou zijn om beide landen zo snel mogelijk uit de EU te verwijderen? Zo ja, welke stappen gaat u zetten? Zo neen, waarom niet?

(1) http://euobserver.com/9/25593/?rk=1
(2) Zie uw brief d.d. 16 juli 2007 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 23987 nr 72)
(3) Zie uw antwoord op schriftelijke kamervragen van de leden Wilders en De Roon (beiden PVV) over de ineenstorting van de strijd tegen
corruptie in Roemenië  (Aanhangsel van de Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2006-2007, nr 1318)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3805 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties