Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van BZK over het bericht dat het Rijk 17,4 miljard euro aan subsidies onder gaat brengen in een Subsidiefabriek.

1)
Heeft u kennis genomen van berichtgeving over een overleg tussen topambtenaren over plannen om een grote Rijkssubsidiefabriek op te zetten (1)?

2)
In het artikel staat dat er in 2003 17,4 miljard euro in subsidieland om ging, hoeveel was dat in de jaren 2004 t/m 2007?

3)
Hoe weet u of dit belastinggeld nuttig is besteed en dat subsidieland niet extreem uit de hand gelopen is als er 17,4 miljard euro in omgaat, er geen overzicht meer is en ambtenaren continu fouten maken?

4)
Klopt het dat u geen enkel overzicht meer hebt over waar die circa 20 miljard euro per jaar allemaal aan uitgegeven wordt omdat het Rijk sinds enige jaren de subsidiebijbel niet meer uitgeeft?

5)
Kunt u de kamer een compleet subsidieoverzicht verstrekken waarin alle 500 subsidieregelingen en alle subsidieverstrekkingen uit 2007 met hun totale omvang van circa 20 miljard euro worden opgesomd? Zo nee, dan betekent dat toch dat u geen enkel overzicht heeft op deze uitgaven en deze dus per direct allemaal moet controleren op nut en noodzaak? 

6)
Bent u met mij van mening dat het absoluut noodzakelijk is het totale bedrag van miljarden euro’s aan subsidie per jaar door te lichten en die subsidies die niet effectief blijken te zijn, af te schaffen en van die subsidies waarbij de vooraf gestelde doelen achteraf niet zijn bereikt de subsidie terug te vorderen? Hoe gaat u subsidies waarbij de vooraf gestelde doelen niet zijn bereikt terugvorderen?

7)
Bent u het met ons eens dat het verlenen van subsidies geen lopende-band-werk dient te zijn maar zorgvuldig maatwerk vereist, in het bijzonder om fraude en misbruik te voorkomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wilt u dan de plannen voor zo’n Rijkssubsidiefabriek primair toetsen op fraudebestendigheid en het garanderen van rechtmatigheid?

8)
Kunt u afzonderlijk aangeven of de subsidieverstrekkingen op de ministeries EZ, SZW, OCW en LNV in de jaren 2004 tot 2007 volgens de accountants rechtmatig en doelmatig zijn besteed?

9)
Kunt u de bedrijfscultuur rondom de ‘koninkrijkjes’ waardoor het gevoelig is taken bij ministeries weg te halen en in een Subsidiefabriek onder te brengen toelichten? Kunt u met zekerheid stellen dat er geen sprake is van dubbele petten, dwarsverbanden en vriendjespolitiek tussen medewerkers van de subsidieverstrekkende ministeries en subsidieontvangende organisaties?


(1) http://www.volkskrant.nl/binnenland/article502162.ece/Subsidies_van_Rijk_centraal_afhandelen

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5335 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties