Nederland weer van ons

Wetgevingsoverleg
Jaarverslag 2007 Financien & Belastingdienst
d.d. 24 Juni 2008
Spreektekst : Teun van Dijck

In 2007 is het begrotingsoverschot hoger uitgevallen (EMU-saldo + 0,4% BBP) dan verwacht (0,2% BBP) en het kabinet claimt dit succes. Het is echter niet hun verdienste, maar de verdienste van de werkende Nederlander die meer belasting heeft afgedragen (4 mld) en de toegenomen gasproductie en export.

In 2007 hebben we wel enkele grote overschrijdingen geconstateerd waar het kabinet tot op heden geen antwoord op heeft (kinderopvang (0,5 mld) en huurtoeslag (0,5 mld)).
Ook onbegrijpelijk is de onderuitputting bij het infrastructuurfonds (0,8 mld) door vertraging van enkele grote infrastructuurprojecten. Heel Nederland staat in de file en dit kabinet gaat op het geld zitten!

Al met al kunnen we terugkijken naar een goed jaar en geniet er maar van want het ziet ernaar uit dat dit voorlopig het laatste goede jaar was, gelet op alle signalen die op rood staan. Deze Minister steekt zijn kop in het zand!
Het CPB voorspelt een economische groei van 1,25% voor 2009. Dit is een daling van 2,25% in 1 jaar tijd. Ook wordt een stijgende inflatie voorspeld tot boven de 3,5% voor 2009. hoogste nivo in 10 jaar). Ook RBS presenteerde vandaag (FD) zorgwekkende cijfers, een “giftige combinatie van een stagnerende economie met een hoge (nog steeds stijgende) inflatie”. Oftewel we stevenen rechtstreeks af op een periode van Stagflatie (*), waarbij de economie stagneert en de  inflatie stijgt als gevolg van de hoge olieprijzen, grondstofprijzen, voedselprijzen, de lage dollarkoers en toegenomen loonkosten.

De vraag aan de minister van Financien is: Hoe gaat hij deze stagflatie bevechten?
Het enige antwoord op de vraag is Belastingverlaging, zodat de koopkracht van de burgers behouden blijft en de economie niet nog verder wegzakt.
Het is in ieder geval winst de minister voornemens is af te zien van de BTW verhoging. Eindelijk een beetje voortschrijdend inzicht!
(*) Stagflatie is een verschijnsel waarbij economische stagnatie samengaat met inflatie. Begin 20e eeuw hielden de meeste economen dit niet voor mogelijk: bij groei hoorde inflatie, bij krimp deflatie. Deze benadering gaat echter slechts van een wijziging in vraag naar producten uit. Prijzen zijn echter mede afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid van een goed, het aanbod. Als bedrijven minder aanbieden (omdat zij bijvoorbeeld moeten inkrimpen), zullen de prijzen van dit goed bij een gelijkblijvende vraag dus gaan stijgen. Terwijl de productie terugloopt, loopt de prijs op. Brazilië kampte tot voor kort met stagflatie, evenals Nederland in de jaren '80. Stagflatie is zeer moeilijk te bestrijden. Als men inflatoire maatregelen toepast wordt inflatie nog verder in de hand gewerkt, maar deflatoire maatregelen doen de toch al stijgende werkloosheid nog verder toenemen. Belastingverlaging kan bij stagflatie soelaas bieden, terwijl belastingverhoging stagflatie in de hand kan werken.

Algemene Rekenkamer
De door de ARK geconstateerde onrechtmatigheden vallen weliswaar binnen de tolerantiegrenzen, maar het gaat toch om een bedrag van bijna € 1 miljard!
Moeten de tolerantiegrenzen voor zulke grote bedragen niet worden aangescherpt?
Inkomstenbelasting is onvoldoende gecontroleerd, waardoor een bedrag van 41 miljoen is misgelopen. Bij Omzetbelasting is 33 miljoen onterecht teruggegeven. Overschrijding van EU aanbestedingsregels veroorzaakt een onrechtmatigheid van 30,5 mln. 45 miljoen is ten onrechte verantwoord als loonheffing. Dat zijn nogal bedragen!


Enkele highlights uit het Financieel Jaarverslag Financien 2006:

De Nederlandsche Bank (DNB)
In 2007 is € 983 mln winst uitgekeerd van DNB, dit is 148 miljoen meer dan begroot vanwege gunstige rente-effecten. Terwijl de sector steen en been klaagt over de hoge toezichtkosten wordt door de staat de winst van DNB afgeroomd ten behoeve van de staatskas.
Wordt het niet eens tijd om de toezichtkosten van DNB en AFM tegen het licht te houden en te komen met voorstellen om de alsmaar stijgende toezichtkosten te temperen.

Verkoop staatsdeelneming
In 2007 zijn SDU, NOVEC en Connnexxion verkocht. Dit leverde een meevaller op van € 684 mln. Kan de minister bevestigen dat dit bedrag naar aflossing van de staatsschuld is gegaan en dat het verschil tussen de gederfde rente-uitgaven met de gedefde dividend-inkomsten ten goede is gekomen aan het FES fonds. Of is deze methodiek ook gewijzigd met de tijdelijke vaste voeding van het FES fonds?

Holland Casino
Hoe is het mogelijk dat Holland Casino in 2007 een dieptepunt beleefde qua afdracht, terwijl in voorgaande jaren veel meer is afgedragen. Je zou denken met de groei aan populariteit en aantal vestigingen dat de afdracht mee zou stijgen. Hoe is dit te verklaren? Hoeveel invloed heeft de minister op de bedrijfsvoering (efficiency)? Wordt het niet tijd om dit staatsmonopoly los te laten?

Administratieve Lasten
Het kabinet slaat zichzelf op de borst dat er grote resultaten zijn geboekt op de reductie van administratieve lasten. Voor 2007 is dit succes slechts zeer beperkt toe te schrijven aan dit kabinet, daar de meeste reductie voortvloeide uit de in gang gezette acties van het vorige kabinet. Feitelijk heeft dit kabinet een reductie gerealiseerd van 3% in 2007.

Het is wel toe te juichen dat wordt ingezet op merkbare (voelbare) reductie, door de grootste ergernissen te benoemen en te meten (nulmeting). Ook is de methodiek aangescherpt en is er een nulmeting uitgevoerd voor de AL Bedrijfsleven.
Toch waarschuwt Actal voor een minder stringent beleid, een gebrek aan regie en een minder breed ambitieniveau, waardoor geboekte successen  uit het verleden dreigen verloren te gaan. Het is niet voor niets dat Robin Linschoten (*) dreigt op te stappen als het er niet naar zijn adviezen wordt geluisterd. Hij heeft er weinig vertrouwen in!

(*) Volgens Robin Linschoten kan het kabinet veel meer werk maken van het verlichten van de lastendruk voor het bedrijfsleven. Het naleven van alle regelgeving van de overheid kost de samenleving jaarlijks euro 100 miljard. Daarvan kan volgens de Actal-voorzitter zonder veel moeite een kwart worden geschrapt. 'Het is doodzonde dat dit niet gebeurt.'


Belastingdienst

De ARK heeft 7 onvolkomenheden geconstateerd in de bedrijfsvoering van de belastingdienst. De ARK gaat daarom een Bezwaaronderzoek instellen. Eén ernstige onvolkomenheid is geconstateerd bij het financieel beheer van de Toeslagen. We weten allemaal dat vele voorschotten onder tijdsdruk in 2006 met de natte vinger zijn toegekend en dat nu de mensen moeten gaan terugbetalen.

2007 was het jaar van de belastingdienst. Alles wat mis kon gaan, ging ook mis.
Het lijkt wel of ze Edward Murphy hebben binnengehaald.
Wat ging er dan allemaal mis in 2007:
• Problemen met voorschotten Toeslagen
• geen controle over kinderopvangtoeslag 2005 
• Loongegevens 2006 van 108.000 bedrijven moeten opnieuw worden aangeleverd.
• 30.000 belastingplichtigen moeten 1,5 jaar wachten IB-teruggave
• Belastingdienst schendt Europese aanbestedingsregels.
• 2 miljoen mensen moeten teveel ontvangen huur- en zorgtoeslag terugbetalen.
• Belastingdienst raakt 730.000 digitale aangiftes kwijt
• 10.000den huurders moeten teveel ontvangen huurtoeslagen terugbetalen. 
• Problemen met E- biljetten en T-biljetten

En het ergste is dat we al deze blunders uit de krant moeten vernemen; over transparantie gesproken.

De staatssecretaris belooft telkens weer beterschap en zit er bovenop.
In de voortgangsrapportage Vereenvoudigingoperatie Belastingdienst worden de eerste geboekte successen beschreven. Dit zijn echter goedkope successen op het gebied van communicatie met burger en bedrijfsleven (vooringevulde aangifte, digitale dienstverlening, telefonische bereikbaarheid). Volgens de staatssecretaris zitten de echte problemen bij de ICT.  “Bij de dienst zijn inmiddels enkele honderden systemen in de lucht!”

Dus wat doet een beetje IT-er dan: Systemen (van scratch) opnieuw bouwen, in plaats van eerst te kijken waar het eenvoudiger kan in procedures en wet- en regelgeving.
We weten allemaal dat ons fiscale stelsel veel te complex is en dat we zelfs voor de meeste simpele aangifte een belastingexpert moeten inschakelen.

De PVV vraagt zich af of de complexiteitsreductie niet moet beginnen aan de voorkant van het stelsel door vereenvoudigingen aan te brengen in de belastingheffing i.p.v. het opnieuw bouwen van systemen die de complexe werkelijkheid trachten te automatiseren.
 
Ook moet de staatssecretaris de rem zetten op allerlei nieuwe fiscale maatregelen (zoals de verpakkingsbelasting), daar dit de belastingdienst nog eens extra belast; ze zien nu al niet meer door de bomen het bos.

De regie moet terug. Er moet iemand de strakke leiding en eindverantwoordelijkheid nemen. Het kan niet zo zijn dat we hier elke week de ene na de andere blunder van de belastingdienst moeten bespreken en elke keer als antwoord krijgen: 730.000 maal sorry in de vorm van een equivalent aantal excuusbrieven. De belastingdienst is geen excuusdienst.

Last but not least is wat nu gebeurt levensgevaarlijk voor de belastingmoraal in ons land. Deze was en is (gelukkig) nog steeds hoog, maar het vertrouwen in de dienst neemt zienderogen af, met als gevolg minder bereidheid tot betalen en dus meer ontduiking en bezwaarschriften.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat nog steeds 600.000 Toeslagen 2006 nog niet definitief zijn vastgesteld (per 29 mei 2008). Als reden geeft de staatssecretaris een aantal foutpaden op, zoals: ontbreken loongegevens, uitstel van aangifte, dubbele toeslagbetrokkenheid en spookbewoning. Frappant is dat deze foutpaden blijven bestaan voor de toekenning Toeslagen 2007 en verder. Met andere woorden deze puinhoop rondom het definitief toekennen van Toeslagen kan nog wel even voortduren. Men is veel te veel gefocust op de ICT zonder de echte problemen aan te pakken!

Tenslotte wil ik een pleiten voor een vrijstelling voor de groep die teveel ontvangen zorg- en/of huurtoeslag moet terugbetalen (30%) na definitieve toekenning.

Het gaat om een groep mensen met een kleine beurs en het is hen tenslotte niet te verwijten dat ze in 2006 teveel toeslag hebben ontvangen; zij hebben veelal te goeder trouw gehandeld en hen is niets te verwijten. Nu komt deze groep in grote problemen omdat ze het teveel ontvangen geld, dat allang is uitgegeven, moeten terugbetalen.

Als de belastingdienst haar falen telkenmale ongestraft kan afwimpelen op de burgers en bedrijfsleven, leert ze het nooit. Ze moeten maar eens op de blaren zitten in de chaos die ze zelf hebben gecreëerd!

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2655 gasten

donaties

doneer

Nederland
English