Nederland weer van ons

Toegevoegd zijn tekst inbreng 2e termijn +  tekst ingediende moties.
Voorzitter, eerst even een mededeling. Ik draag mijn inbreng vandaag op aan mijn voormalige buurtgenoten, de bewoners van de seniorenflat  aan de De Gasperilaan in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Deze mensen werden vorige week ineens geconfronteerd met politiehekken om hun flat. Hekken die Marokkaanse criminelen moeten tegenhouden want – aldus de wijkpolitiechef – tijdens de vastenmaand Ramadan verdubbelt de criminaliteit onder moslims. Voorzitter, dat is Nederland anno 2007.

Onze ouderen achter een hek, en het schorem los op straat. En onze politie die  gedwongen wordt dat beleid van capitulatie uit te voeren. De wereld op zijn kop. Mijn voorstel is: niet de mensen die Nederland na de oorlog weer hebben opgebouwd moeten achter de tralies, maar de Marokkaanse straatterroristen. Ik ga binnenkort de bewonerscommissie opzoeken om hen een hart onder de riem te steken.
Ondanks alles, ik blijf het zeggen, is Nederland een prachtig land. Een land van vrijheid en van welvaart. Heel veel mensen werken keihard en proberen iets moois van hun leven te maken. Heel veel mensen zijn bereid hun schouders er onder te zetten, voor een mooie toekomst; voor zichzelf, voor hun kinderen en voor Nederland.

Maar dit kabinet lijkt al deze hardwerkende en goedwillende mensen alleen maar tegen te willen werken. Balkenende en Bos verkwanselen de belangen van de hard werkende Nederlander met een gruwelijk slechte linkse Miljoenennota. En dat is diep tragisch.
Voorzitter, de burgers verdienen zoveel beter. De burgers verdienen een kabinet dat de mensen serieus neemt en dat eens begint te luisteren naar wat gewone mensen bezighoudt.
De burgers verdienen een kabinet dat met trots opkomt voor de Nederlandse identiteit. Dat de lasten niet verhoogt, maar juist verlaagt en dat de koopkracht in deze goede tijden fors verbetert, dat menswaardige zorg aanbiedt, dat de misdaad bestrijdt en de immigratie en islamisering stopt.

Hardwerkende mensen, die elke dag naar hun baas gaan, betalen zich blauw aan de overheid. Blauw aan belastingen en premies. Veel mensen zijn blij als ze aan het eind van de maand nog iets van hun eigen geld overhouden.

Voorzitter, terwijl er wel plannen zijn om de ministersalarissen met maar liefst tien procent te verhogen en er voor politici een exorbitante wachtgeldregeling bestaat, kan de gewone burger fluiten naar wat meer geld en koopkracht.
Wereldwijd schijnt economisch gezien de zon. Maar in Nederland slaagt dit kabinet er in om vooral donkere wolken te produceren. Weinig burgers zien ook maar een zonnestraaltje in hun portemonnee. De koopkracht blijft gemiddeld gelijk. De lasten worden zelfs met zes, zeven miljard euro verzwaard. En dat moet allemaal worden opgehoest door diezelfde hardwerkende burger.
Er zijn lastenverzwaringen genoeg, helaas:
Wie het waagt iets te kopen moet boeten, met een btw van straks 20 procent.
Wie het waagt met vakantie te gaan betaalt fors extra voor een vliegticket door de hogere vliegbelasting, al snel tientallen euro’s per gezin dat voor een welverdiende vakantie naar Spanje vliegt.
Wie het waagt auto te rijden is ook de klos met het beleid van Wouter Bos. Via hogere motorrijtuigenbelastingen, maar ook via de bijtelling voor lease-auto’s die naar 25 procent gaat. En terwijl de automobilist nog steeds wacht op de teruggave van het Kwartje van Kok, krijgt hij er nu het Dubbeltje van Bos bij, want de accijnzen op diesel en lpg worden nog hoger. Wie het waagt een borrel te drinken of een sigaret te roken kan ook dokken want ook de accijnzen op alcohol en tabak gaan omhoog.
Wie het waagt te wonen wordt ook gepakt door hogere lokale lasten. Die lokale lasten, die worden vaak vergeten in dit huis, die zijn het afgelopen jaar gemiddeld met bijna vijf procent gestegen, van ozb tot parkeerbelasting. De hoogte van de ozb wordt straks ook nog eens overgelaten aan de gemeenten, waar de linkse gemeentebestuurders al klaar staan om de burgers nog verder uit te kleden.
Velen die het wagen oud te worden gaan de Bos-belasting betalen. En veel ouderen die nu gebruik maken van ondersteunende begeleiding zoals hulp bij het invullen van formulieren, bij het boodschappen doen, bij het beheren van hun eigen geld, kortom om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden, kunnen hier in het vervolg naar fluiten en zullen dus eerder naar een verzorgingstehuis moeten. Een fatsoenlijk land onwaardig.
En mensen die het wagen om kinderen te hebben worden ook gepakt want die zien, als het aan het kabinet ligt, de kinderbijslag fors dalen.

Allemaal lastenverzwaringen die nodig zijn omdat het kabinet te veel uitgeeft aan linkse hobby’s als ontwikkelingshulp, generaal pardon, de zogenaamde prachtwijken, nog meer melkertachtige brugbanen en gesubsidieerde arbeid, een waardeloos deltaplan inburgering en ga zo maar door. Henk en Wim betalen voor Achmed en Ali.

Voorzitter, politiek is een kwestie van kiezen. En dit kabinet ziet burgers als mensen die er zijn om te betalen. Wat de burger zelf zegt en wil doet niet ter zake. Den Haag is doof. Stokdoof.
De Partij voor de Vrijheid kiest wel voor lagere lasten en voor echte versterking van de koopkracht. En dat kan ook. Laten we dicht bij huis beginnen. Bij de gemeenten.
De PVV wil de lokale belastingen aan banden leggen. Dat betekent dat die wat ons betreft vijf jaar lang niet méér mogen stijgen dan de inflatie. De rem er op. De burgers hebben lucht nodig. Vijf jaar lang geen stijging dus van de parkeerbelasting en andere lokale lasten. Graag een reactie van de regering.

Maar ook moet het kabinet op landelijk niveau de uitgaven beperken om zo de lasten te verlichten. Bijvoorbeeld door de ontwikkelingshulp bijna geheel af te schaffen. Ga van 0,8 procent naar 0,15 procent. Dat is ongeveer het Europese gemiddelde. En snijden in die linkse publieke omroep en kunstsubsidies. Het levert bij elkaar ruim 5 miljard euro per jaar op. Maar er kan ook worden gekort op de extra uitgaven van dit kabinet voor linkse hobby’s die ik al eerder noemde zoals de 360 miljoen voor een generaal pardon, zinloze investeringen voor die gekke prachtwijken en loonkostensubsidies. Dan is de winst nog miljarden hoger.
Al die miljarden die we niet uitgeven aan het generaal pardon, aan de prachtwijken, moeten terug naar de burger via lagere belastingen. Om te beginnen een verlaging van de inkomstenbelasting. Ook kunnen zo een paar fouten van BalkenendeBos worden teruggedraaid. Ik noem er een aantal:
- geen BTW-verhoging
- geen lastenverzwaringen voor de automobilist
- niet korten op ondersteunende hulp voor ouderen
Bovendien is er dan nog geld over voor extra investeringen in de zorg en wegen.


Ooit was de minister van Financiën, Wouter Bos, de dynamische Shell-jongen die de Nederlandse Tony Blair ging worden. Maar toen klonk het: daar komen de Jantjes! En nu vergallen Jan Marijnissen en Jan Pronk zijn leven. Tijdens een eerder debat hier zei ik hier: er loopt een lange weg van Willem Drees naar Wouter Bos en die weg loopt steil naar beneden. Vandaag kunnen we vaststellen dat de afdaling, zo ziet mijn fractie dat, in rap tempo doorgaat. Te veel geld uitgeven, dat financieren door lastenverzwaringen en stevig nivelleren. Dit is het meest linkse kabinet in jaren. Wat misschien wel het ergste is om vast te stellen, is dat het CDA er de volledige verantwoordelijkheid voor wil dragen. Dit kabinet is solidair met iedereen, behalve met de mensen die dit linkse feestje moeten betalen, de hardwerkende belastingbetaler, de gewone man, de gezinnen van Nederland. Voorzitter, dit kabinet wordt niet geleid door de minister-president maar door de angst voor de SP. Eigenlijk is dit niet het tweede kabinet Den Uyl, maar het eerste kabinet Marijnissen. Meneer Marijnissen: gefeliciteerd.

Voorzitter, het referendum over het Europees Hervormingsverdrag moet er komen; of de Raad van State nou van oordeel is dat het constitutionele aspecten bevat of niet. Het verdrag betekent hoe dan ook dat we allerlei bevoegdheden uit handen geven en dat zorgt ervoor dat andere landen over allerlei belangrijke Nederlandse zaken kunnen beslissen. En laten we eerlijk zijn: macht die we aan Brussel geven krijgen we nooit meer terug.
Voorzitter, de efficiency in de zorg, onderwijs en politie moet en kan veel beter. Er zijn te veel managers en er staan te weinig mensen aan het bed en voor de klas en er lopen te weinig agenten op straat. Mensen die het echte werk doen. De Partij voor de Vrijheid vraagt het kabinet veel krachtiger te snijden in de bureaucratie bij zorg, onderwijs en politie en de daaraan verbonden winst ten goede te laten komen aan de mensen die in die sectoren werken. Graag hierover een reactie van het kabinet.

Dan de misdaad. Terwijl in Frankrijk de nieuwe regering onmiddellijk minimumstraffen voor recidivisten invoert, weigert onze minister van Justitie om ook maar na te denken over het invoeren van minimumstraffen. Dit terwijl uit recent onderzoek blijkt dat het opsluiten van slechts 5 procent van de daders een vermindering van de criminaliteit met maar liefst 30 procent oplevert! Pak die kans. Graag een reactie van het kabinet.
Voorzitter, behalve strenger straffen is het ook van belang dat criminelen hun straf ook echt als straf ervaren. Daarom moet alle luxe, zoals tv’s, video’s, noem maar op uit de cellen worden gehaald. Wanneer wordt trouwens de al op 23 januari van dit jaar door de Kamer aangenomen motie De Roon uitgevoerd die uitspreekt dat de kosten van de gevangenis op de crimineel moet worden verhaald? Waar is de reactie van het kabinet? Stuur criminelen niet langer op vakantie, maar zet hun naam en foto en misdrijf op internet. Waarom doet u dat niet? Geef misdaad een gezicht en zorg ervoor dat het tuig niet langer anoniem is.
De hardwerkende burger wil meer blauw op straat. Daarom pleit de Partij voor de Vrijheid voor een buurt-sheriff, een burger die wordt gekozen door de buurt en die tien procent van de politiecapaciteit in zijn wijk mag beheren. Ik vraag het kabinet na te denken over dit idee. Zo kan de buurt meebeslissen hoe een deel van de politie wordt ingezet. Want veel mensen hebben het idee dat de politie- inzet niet aansluit bij hun beleving. Zo breng je de politie ook dichter bij de burger. Graag een reactie van het kabinet op dit voorstel.


Voorzitter, het kabinet doet niets aan de oververtegenwoordiging van allochtonen in de misdaad, met een koppositie voor Marokkanen en Antillianen. De tweede generatie volwassen Marokkanen is zelfs 34 keer zo vaak verdacht van diefstal met geweld als autochtonen. De groei van de criminaliteit is volgens een recent rapport van het WODC ook het grootst onder Marokkanen. Van Marokkaanse verdachten komt maar liefst 82% herhaaldelijk met de politie in contact, ook hier het allerhoogste percentage. Dat kan zo niet langer, Nederlanders worden hier knettergek van. Zo mag ik het, neem ik aan, wel zeggen. Voorzitter, laten wij afspraken maken met onder andere Marokko en Turkije, afspraken die ervoor zorgen dat hun onderdanen niet hun straf in de hotelkamers van de Nederlandse gevangenissen a 190 euro per nacht uitzitten, maar in de landen waarvan zij de nationaliteit hebben. En laten we straatterroristen hun Nederlandse paspoort afpakken en het land uitzetten. Dat is de manier om tot echte prachtwijken te komen.

Dan de kwestie van de dubbele nationaliteit. We hadden daar eerder dit jaar al een heel leuk debat over. Ik zou nu een nieuw en fris voorstel willen doen. Vanaf morgen, kan niemand nog de Nederlandse nationaliteit krijgen zolang hij nog de nationaliteit van een ander land heeft. Of je afstand kan doen van die andere nationaliteit is niet ons probleem. Je bent of alleen Nederlander of je bent het niet. Voordeel van ons plan zou ook zijn dat mensen die onder deze nieuwe regeling vallen ook geen kamerlid meer kunnen worden en het probleem van dubbele loyaliteit tot het verleden zou gaan behoren.

Dat is meteen een mooi bruggetje om te komen tot het laatste onderdeel van mijn betoog, en misschien wel het belangrijkste: immigratie en islam. Voorzitter, dit is het kabinet van dubbele nationaliteiten, van de boerka, van het generaal pardon voor ook veel leugenaars en criminelen en extra geld voor  inburgeringcursussen voor heel veel analfabete kanslozen. 

Voorzitter. Nergens is de onbeschrijfelijke onnozelheid van dit kabinet beter zichtbaar dan op dit beleidsterrein. Niets doet dit kabinet om de massa-immigratie en de islamisering te stoppen. De meerderheid van de bevolking ziet de islam als een bedreiging. En terecht. Maar dit kabinet gelooft nog steeds in de sprookjes van duizend en een nacht. En vorige week werd bekend dat Brussel nota bene nog eens 20 miljoen allochtonen tot de EU wil toelaten.
Een kind kan begrijpen dat dat ons bakken met geld kost, het is een molensteen om de nek van onze economie. Volgens eerder WODC-rapport heeft de meerderheid van de niet-westerse allochtonen in Nederland tussen de 15 en 65 jaar  – 54% - geen baan. Dat moet veranderen. Ben je geen Nederlander en ben je werkloos dan moet je je biezen pakken: werken of vertrekken. Het is één van de twee. Graag een reactie hierop van het kabinet.
Nederland zou Monaco aan de Maas kunnen zijn, maar we zijn met dank aan dit kabinet helaas eerder Rabat aan de Rijn.

Inmiddels moet minister Vogelaar vaststellen dat de problemen met de immigratie nergens zo groot zijn als in Amsterdam. Juist daar. Juist daar waar de PvdA tienduizend jaar aan de macht is en waar de ongekozen burgemeester Cohen liters thee drinkt met imams is de situatie het ergst. Hoe meer thee en hoe meer PvdA, hoe groter de ramp in Nederland.

Voorzitter, de islam is het grootste probleem van Nederland. De Partij voor de Vrijheid wil dan ook dat het kabinet een offensief start om Nederland te de-islamiseren. Wij hebben de ambitie om de groei van het aantal moslims de komende tien jaar met honderdduizenden te beperken. Minder er in en meer er uit.
Vandaar ons tienpuntenplan voor de-islamisering. Ik lees het even voor.

1. Voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslimlanden.
2. Start een campagne om vrijwillige remigratie van moslims te bevorderen. We hebben niet voor niets een remigratiewet. Wat er in is gekomen, kan er immers ook weer uit.
3. Laat voor iedere vreemdeling gelden: werken of wegwezen. Heb je geen baan en ben je werkloos dan moet je het land uit. Kabinet, dat is pas echt: samen leven, samen werken.
4. Draai het generaal pardon onmiddellijk terug en zet alle uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit.
5. Sta geen enkele nieuwe moskee meer toe en sluit alle radicale moskeeën
6. Sluit alle islamitische scholen, de scholen waar apartheid heerst
7. Verbied de boerka en de fascistische Koran.
8. Haal al die moslimomroepen meteen uit de lucht (voor de helderheid, voorzitter, dan heb ik het dit keer niet over de VARA, NPS en NOS maar over de NMO en de NIO)
9. Zorg dat recidiverende criminelen met een dubbele nationaliteit, zoals de vele Marokkaanse straatterroristen, hun Nederlandse paspoort kwijtraken na te zijn veroordeeld voor twee geweldsmisdrijven en zet ze het land uit.

Mijn tiende punt, naar Zwitsers voorbeeld waar het is voorgesteld:

10. Zorg dat iedere vreemdeling al na één misdrijf wordt uitgezet. Maar niet alleen hij. Als het gaat om minderjarigen dan moeten de ouders ook mee, zij zijn immers verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

Een Nederland zonder criminele allochtonen. Dat is nou mijn Zwitserleven-gevoel.

Voorzitter, met deze tien maatregelen moet het mogelijk zijn om de islamisering van Nederland tegen te gaan.

Voorzitter, ik rond af. Nederland schreeuwt om een beleid dat hard is waar hardheid nodig is, wat sociaal is waar sociaal beleid nodig is. Maar dit kabinet is vooral sociaal voor profiteurs, vreemdelingen en criminelen, en is hard tegen de hardwerkende burger, onze ouderen en de mensen die zorg nodig hebben.
Tegen dat beleid zeggen heel veel Nederlanders: genoeg is genoeg. Genoeg belastingen, genoeg misdaad, genoeg vreemdelingen en genoeg islam. En ze zeggen: te weinig warmte in de zorg, te weinig menselijkheid, te weinig respect voor de mensen die dit land, ons land, hebben opgebouwd na de oorlog.
Ik ben er trots op dat geluid te mogen vertolken,  ik beschouw het als een voorrecht daarvoor mijn nek te mogen uitsteken. Ik zie mijn taak hier in de Kamer dan ook niet als iets vrijblijvends, maar als een opdracht. Elke generatie wordt geroepen de zaak van de vrijheid te verdedigen, en ik ben niet van plan weg te lopen voor die verantwoordelijkheid, wat de consequenties ook moge zijn. Ik blijf zeggen wat ik vind dat gezegd moet worden.
Ik wil opkomen voor Nederland, een land dat mij dierbaar is, een land dat ik bijzonder vind, een land dat onze inzet meer dan waard is. Ik wil een beter, sterker, vitaler en trotser Nederland omdat ik van Nederland hou.

Tweede Termijn

Voorzitter. Ik dank het kabinet voor de gegeven antwoorden, al moet ik er meteen bijzeggen dat zij zo ongeveer op alle fronten voor mijn fractie teleurstellend waren. Nederland wordt met dit kabinet niet beter, maar slechter, veel slechter. De problemen die erom schreeuwen om aangepakt te worden, problemen waarvoor geldt dat veel Nederlanders roepen om daadkracht en maatregelen, worden genegeerd, zij worden onder het tapijt geschoven, er wordt om gelachen of er wordt angstvallig de andere politiek-correcte kant op gekeken. De kloof tussen de burger en politiek Den Haag is de afgelopen twee dagen alleen maar groter geworden. Nederland en de Nederlandse burger betaalt de prijs daarvoor, een zware prijs, een prijs omdat de Nederlanders hun koopkracht niet zien stijgen, terwijl het kabinet de eigen salarissen met 10% verhoogt, een prijs door alle miljarden aan lastenverzwaringen die de burger mag betalen om linkse hobby's als het generaal pardon, meer ontwikkelingshulp, inburgering en prachtwijken te betalen.
Dat is de prijs voor het niet echt stevig aanpakken van de criminaliteit. Het kabinet weigert immers om criminelen met minimumstraffen langdurig achter de tralies te zetten. Die prijs moeten groepen ouderen betalen doordat ondersteunende begeleiding voor kwetsbare ouderen wordt wegbezuinigd. Dat is een sociaal land onwaardig.
Ik dien een motie in die tot doel heeft om een deel van de lastenverzwaringen weg te halen en een dekking te vinden in de vorm van het budget voor ontwikkelingshulp:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering, de voorgenomen btw-verhoging en de accijnsverhoging op alcohol, rookwaren, diesel en lpg ongedaan te maken en de dekking hiervoor te zoeken in de verlaging van het budget voor ontwikkelingshulp,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ik kom op de motie over de lokale lasten. Mensen betalen zich blauw aan de gemeente waar zij wonen. Ik heb over die kwestie een interruptiedebat gehad met de minister-president. Mijn fractie is van mening dat de lokale lasten moeten worden bevroren. Daarom dien ik namens mijn fractie de volgende motie in:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de lokale lasten exorbitant zijn gestegen de laatste jaren;
van mening dat de burger voor een periode van minimaal vijf jaar een adempauze nodig heeft met betrekking tot de almaar stijgende lokale lasten;
verzoekt de regering om de Gemeentewet zodanig te wijzigen dat de lokale lasten voor een periode van vijf jaar op het huidige niveau worden bevroren en dus niet meer zullen stijgen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ik dien een motie in met de intentie het kabinet te bewegen tot het invoeren van minimumgevangenisstraffen:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het onaanvaardbaar is dat criminelen bij herhaling ernstig leed voor hun medemensen kunnen veroorzaken en recidive veel voorkomt;
overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat 5% van de daders verantwoordelijk is voor 30% van de gepleegde misdrijven;
overwegende dat burgers recht hebben op bescherming door de overheid tegen misdadigers door langdurige verwijdering van die misdadigers uit de samenleving;
verzoekt de regering, zware minimumstraffen in te voeren voor alle recidiverende misdadigers en voorts ook voor de daders die een zwaar gewelds- of zedenmisdrijf voor de eerste maal plegen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De heer Marijnissen heeft een motie ingediend om ervoor te zorgen dat de bezuiniging op de ondersteunende begeleiding voor ouderen komt te vervallen. Ook ik dien daarover een motie in, omdat die is voorzien van een andere dekking:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de regering wil bezuinigen op de ondersteunende begeleiding van met name ouderen met een lichamelijke beperking in de komende kabinetsperiode; overwegende dat deze bezuiniging ongewenst is;
verzoekt de regering, de voorgenomen bezuiniging op ondersteunende begeleiding terug te draaien en de dekking hiervoor te zoeken in een korting op het budget van de publieke omroep,
en gaat over tot de orde van de dag.

Alleen al voor de dekking is het de moeite waard om steun aan die motie te geven.
Tot slot kom ik op het grootste probleem van Nederland, namelijk de islam. Dit kabinet met deze premier weigert om de islamisering van Nederland een halt toe te roepen. Uit peilingen blijkt dat het merendeel van de Nederlandse bevolking de islam als een bedreiging beschouwt. Premier Balkenende lacht die miljoenen Nederlanders keihard uit. Hij zegt bovendien dat er niets aan de hand is en dat hij prachtige dingen ziet gebeuren bij Marokkaanse vaders in Amsterdam, bij buurtprojecten in Rotterdam enzovoorts. Zijn motto is: "Ga rustig slapen." De geschiedenis zal hard over de premier oordelen. En dat geldt niet alleen voor hem: de Haagse politieke elite snurkt rustig door als dit thema aan de orde is en laat de "gewone" man en vrouw die dagelijks last hebben van de toenemende islamisering in Nederland, in de steek. De islam brengt ons land naar de rand van de afgrond en het kabinet durft niets en het doet niets. Het zal daarvoor dan ook medeverantwoordelijk zijn. Een dergelijk beleid is naïef, gevaarlijk en laf. Als het om de islamisering van Nederland gaat, zegt mijn fractie: "Genoeg is genoeg." Tegen alle mensen die naar dit debat luisteren, zeg ik dat de PVV-fractie zal doorstrijden. Hun stem zal worden gehoord. Wij verdedigen hun belangen en nemen die mensen wel serieus. Wij gaan door, ongeacht of men het in Den Haag leuk vindt of niet.


Voorzitter. Ten slotte dien ik een motie in die gaat over het tegengaan van de islamisering in Nederland:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er te veel islam in ons land is, dat de islamisering van ons land gestopt moet worden en dat Nederland gede-islamiseerd moet worden;
verzoekt de regering:
1. een immigratiestop in te voeren voor migranten uit moslimland;     
2. een campagne te starten om vrijwillige remigratie van moslims te bevorderen;
3. werkloze vreemdelingen het land uit te zetten;
4. het generaal pardon terug te draaien;
5. alle radicale moskeeën te sluiten en geen nieuwe moskeeën meer toe te staan;
6. alle islamitische scholen te sluiten;
7. de boerka en de Koran te verbieden;
8. moslimomroepen hun zendmachtiging af te nemen;
9. recidiverende criminelen met een dubbele nationaliteit de Nederlandse nationaliteit te ontnemen nadat zij twee maal veroordeeld zijn voor het plegen van een geweldsmisdrijf;
10. vreemdelingen die veroordeeld zijn voor het plegen van een misdrijf het land uit te zetten en indien het gaat om een minderjarige veroordeelde vreemdeling ook de ouders uit te zetten,
en gaat over tot de orde van de dag.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3635 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties