Nederland weer van ons

Spreektekst van Teun van Dijck (PVV) tijdens Verzamel Algemeen Overleg Belastingdienst d.d. 27 februari 2008.

Opnieuw aangifte na zoveelste blunder belastingdienst, kopt RTL-nieuws vanmorgen in.
Wekelijks bereiken ons berichten dat de belastingdienst de fout in is gegaan; vandaag weer blijkt dat 730.000 belastingplichtigen opnieuw elektronisch aangifte moeten doen, omdat hun gegevens onbruikbaar zijn geraakt. De ene excuusbrief na de andere wordt verzonden. Hoe lang kan dit nog doorgaan.

Voorzitter, het is een chaos bij de Belastingdienst.

Er is een complex ICT-monster gecreëerd dat niemand weet te stoppen. Ook al ben je al 6 maanden dood, het monster blijft aanmaningen, mededelingen, naheffingen pompen, een niet te stuiten gegevensstroom. De menselijke maat is volledig zoek en niemand weet in te grijpen.

Het belastingstelsel is zo complex, dat niemand er nog iets van begrijpt. Iedereen is aangewezen op externe deskundigheid. In plaats van de belastingwetgeving te simplificeren en de belastingen weer terug te brengen tot het menselijke vermogen, worden door dit kabinet allerlei nieuwe belastingmaatregelen geïntroduceerd, die de zaak alleen maar verder compliceren.

De Staatssecretaris heeft gisteren tijdens mijn mondelinge vragen in het vragenuurtje aangaande de Bos-belasting (Bejaardentaks) ondubbelzinnig aangegeven dat hij deze belasting zal beoordelen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid voor de belastingdienst. Het antwoord op deze vraag, gezien de grote problemen bij de belastingdienst lijkt mij evident. De belastingdienst kan er op dit moment niets meer bij hebben en daarom zouden alle nieuwe belastinginitiatieven van dit (linkse) kabinet per ommegaande moeten worden opgeschort, totdat de dienst in rustiger en meer beheersbaar vaarwater is terechtgekomen. Kan de Staatssecretaris dit toezeggen?

Als de belastingdienst een commercieel bedrijf was geweest was het allang failliet gegaan!

Vz, Dit gezegd hebbende………., wil ik stilstaan bij de geagendeerde onderwerpen.

Toeslagen
Het systeem van Toeslagen legt een zware druk op de capaciteit van de dienst met veel fouten en ergernissen tot gevolg. En in plaats van te zoeken naar een oplossing wordt door dit kabinet weer een nieuwe toeslag geïntroduceerd, te weten: De Kindtoeslag! Van de gekke !
Nu al zijn er problemen met deze Kindtoeslag gerezen. Volgens minister Rouvoet ontvangen 30.000 gezinnen geen Kindtoeslag, terwijl ze hier wel recht op hebben. Maar we weten niet wie deze gezinnen zijn, omdat hun gegevens niet bekend zijn bij de belastingdienst!
De eerste problemen tekenen zich al af.

Het definitief toekennen van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag 2006 zal nog tot 1 april 2008  in beslag nemen. Dit is bijna 1,5 jaar na datum. Al die tijd hebben mensen in onzekerheid geleefd of ze moeten terugbetalen.

Welke maatregelen heeft de belastingdienst genomen om herhaling te voorkomen?
De Staatssecretaris stelt dat alle inspanningen erop gericht zijn om de Toeslagen 2007 voor 1 juli 2008 af te ronden. Welke garantie geeft hij ons? Welke zaken zijn significant verbeterd t.o.v. de situatie 2006? Worden we straks weer aan het lijntje gehouden met een steeds verschuivende deadline voor definitieve toekenning Toeslagen 2007?

In totaal worden er 7,5 miljoen Toeslagen uitgekeerd. De Belastingdienst is meer een uitkerende dan een innende instantie geworden. Is het niet gigantisch uit de klauwen gelopen met het hele Toeslagencircus. Dit moet en kan makkelijker dan elke maand 7,5 miljoen toeslagen uitbetalen! Wat kost dit wel niet?

De Staatssecretaris kondigt een vereenvoudigingsoperatie Toeslagen aan.
Welke vereenvoudigen kunnen we tegemoet zien en wanneer?

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
De staatssecretaris heeft reeds vorig jaar keihard toegezegd dat alle teveel betaalde ZVW-bijdragen voor 2008 zullen zijn terugbetaald; Is dit reeds gebeurd ? Niet dus, weer een excuusbrief ?!

De problemen hebben te maken met de administratieve verwerking van de teruggaaf, die dient te worden geboekt als negatief loon om zo te worden verrekend met de werknemer.
Inhoudingsplichtigen (lees: werkgevers) die geen negatief loon kunnen verwerken mogen bij wijze van uitzondering, de teruggaaf direct netto uitkeren aan de werknemer, zonder aanpassing van het fiscaal loon. Zelfs het UWV hanteert deze handelingswijze voor 52.000 personen in 2006!
Is dit niet veel eenvoudiger, ook voor de toekomst, om dit voor iedereen toe te passen?.
Nu is er duidelijk sprake van rechtsongelijkheid tussen inhoudingsplichtigen die wel en die geen negatief loon kunne verwerken.

Gegevensuitvraag loon 2006
Medio 2007 bleek dat niet alle loongegevens uit de polisadministratie UWV bruikbaar waren voor de belastingdienst. Naar aanleiding hiervan is bij 108.000 inhoudingsplichtigen opnieuw de fiscale jaargegevens uitgevraagd. Ongeveer 15.000 inhoudingsplichtigen (komt overeen met 290.000 dienstverbanden) hebben niet aan het verzoek voldaan. Deze groep zal nu worden meegenomen in het intensief toezicht.

Doordat de belastingdienst haar loongegevens heeft verloren, worden werkgevers nu opgezadeld met een dubbele indiening en dus extra administratieve lasten. Voldoen ze hier niet aan kunnen ze strenge toezicht verwachten, m.a.w. ze worden middels chantage gepakt.

Ongeveer 100.000 mensen hebben nog geen aangifte Inkomstenbelasting gedaan en hebben inmiddels een aanmaning ontvangen. Voor deze groep kan dan ook geen toeslag worden vastgesteld. Indien iemand te laks is aangifte te doen, moet deze persoon dan niet het recht op een toeslag verliezen. Nu wil men ambtshalve het inkomen vaststellen en dit gebruiken voor de definitieve toekenning van de toeslag. We moeten hen werkelijk de toeslag nadragen.
Ik vind dat je er wel wat voor over mag hebben om een toeslag te ontvangen!

Vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst
De PVV vindt het een goede zaak dat er kritisch gekeken wordt waar het sneller en eenvoudiger kan. Zoals eerder gezegd het belastingstelsel en de daarbij behorende processen zijn een moloch van complexiteit.
Ten aanzien van de 1e halfjaarrapportage Vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst heb ik de volgende vragen:
- Is het niet zinvol om deze operatie als groot project te bestempelen
- Het ontbreekt aan meetbare doelen, m.a.w. wanneer is er sprake van een succesvol project? Er zijn alleen actiepunten en maatregelen beschreven, maar hoe kunnen we beoordelen of het project op schema ligt?
- Elk inzicht in budget en doelmatigheid ontbreekt en niet onbelangrijk verantwoording. Je kan de website wel verbeteren, maar niet als deze exercitie een paar miljoen kost.
- Tenslotte ontbreken zaken als risicoanalyse, de projectorganisatie, het management en de beheersing van het project

Ook is toegezegd aan mijn persoon tijdens het AO van 26 september 2007, een overzicht van de ICT kosten bij de belastingdienst, die zijn gemoeid met de vereenvoudigingsoperatie? Krijgen we dit overzicht nog en wanneer?

Voorzitter, afrondend.
Wij delen de zorgen van de Algemene Rekenkamer over het behoud van beschikbare capaciteit van ICT-expertise bij de belastingdienst. Welk beleid voert de Staatssecretaris hierop en is hiermee rekening gehouden bij de vereenvoudigingsoperatie.

 

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3250 gasten

donaties

doneer

Nederland
English