Nederland weer van ons

Ik begin met de voortgang nieuwe regeling boa`s en pilot korte wapenstok. De minis-ter schrijft dat de pilot “idealiter uiterlijk in januari zal aanvangen.” Inmiddels is het februari. Dus de vraag: is de pilot in alle deelnemende gemeentes gestart?

Dan de PTSS-dossiers. Bij een schikking moeten beide partijen “water bij de wijn doen”, aldus de korpsleiding afgelopen zaterdag in Hart van Nederland. Volstrekt onjuist om meerdere redenen. Ten eerste: er is sprake van aansprakelijkheid van de politie als werkgever. Dat betekent: schade vergoeden. Niets meer, maar zeker niets minder. Bij rechtszaken heeft de politie regelmatig ongelijk gekregen. Men probeert hier telkens onderuit te komen door de slachtoffers, die vanwege hun PTSS-problematiek toch al zwak staan en geen rechtszaak willen starten, tot op heden aan het lijntje te houden.

Ten tweede: de politie miskent dat het smartengeld in het verleden is toegezegd. Daar kom je dus niet meer onderuit. Maar het wordt nog bonter. Er wordt gedaan alsof het nieuwe stelsel er al is, maar dat is niet zo. Ik citeer de passage uit de brief van de minister van 18 december 2020:
“De uitwerking van het nieuwe stelsel voor beroepsziekten is complex en vergt een zorgvuldige aanpak waarover nog veel interne afstemming nodig is en overeen-stemming in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP).”
En om het nog erger te maken, doet de politie alsof het nog niet bestaande stelsel zelfs terugwerkende kracht heeft die de eerder gedane toezegging van het smarten-geld teniet doet.

Als de politie zich aan de juridische beginselen zou houden, zou mijn met algeme-ne stemmen aangenomen motie niet eens nodig zijn. Maar zelfs die wordt gene-geerd door de hoge heren en dames van de korpsleiding. Dus niet alleen laten zij hun eigen mensen in de steek, ze zetten de minister in zijn hemd en lappen een kamerbrede uitspraak aan hun laars. En dit moet stoppen. Sinds twee weken staat Sheila met haar buddyhond dagelijks op het Binnenhof om aandacht voor haar dossiers en die van haar collega’s te vragen. Oud-korpschef Bouman noemde het oplossen van deze zaken een ereschuld, de huidige korpschef reed Sheila en twee anderen met hun buddyhond voorbij in zijn dienstauto. Ik vraag de minister dan ook dringend om zich hier persoonlijk mee te gaan bemoeien totdat het is opgelost on-danks de drukke coronatijd. Deze politieagenten stonden voor ons in de frontlinie, nu moeten wij dat voor hen doen. Graag een garantie op dit punt.

Dan het rapport naar de taakuitvoering bij de Landelijke Eenheid. De conclusies zijn vernietigend. Er is sprake van een totaal gebrek aan sturing vanuit de politietop. Er is sprake van taakverwaarlozing, schade aan informatiestromen en slechte afstem-ming tussen Intel en Tactiek. Met als gevolg een groot afbreukrisico voor de (in-ter)nationale opsporing en een slecht imago van de Nederlandse politie in de inter-nationale samenwerking. En last but not least: forse schade aan medewerkers. Weer een stuitend voorbeeld van slecht voor de eigen mensen zorgen. En ten aan-zien van dat menselijke aspect twee opmerkingen.

Ten eerste: de minister kondigt een heleboel maatregelen aan, maar degenen die die maatregelen moeten gaan implementeren zijn de verantwoordelijken onder wie deze ellende is ontstaan dan wel heeft voortgeduurd. Dat kan toch niet? Hoe moe-ten de mensen op de werkvloer zich hierbij voelen? Ik heb er in ieder geval geen enkel vertrouwen in dat deze enorme problemen door de huidige leiding opgelost gaan worden. Is de minister dat met mij eens? En zo nee, waar baseert hij zijn ver-trouwen dan op?

En ten tweede: de Inspectie heeft geen onderzoek gedaan of er causaal verband is tussen de problemen bij het Team Criminele Inwinning en twee dodelijke gevallen van politie-informanten. Dat blijkt duidelijk uit twee passages op pagina 6 van het rapport. Ik vind dat dit wel degelijk onderzocht moet worden, want als dat causaal verband er is, dan komt de aansprakelijkheidsvraag aan de orde. Nog daargelaten dat de dood van twee mensen natuurlijk niet in de lucht kan blijven hangen. Is de minister dat met mij eens? En zo ja, wie gaat dit onderzoek doen? In ieder geval niet het Openbaar Ministerie, want dat is het bevoegd gezag ten aanzien van het TCI.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3530 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties