Nederland weer van ons

Na een kamerbreed aangenomen motie had ik gehoopt dat de langlopende PTSS-dossiers naar behoren zouden zijn afgehandeld. Helaas is niets minder waar. Dage-lijks krijg ik emails van oud-agenten die geconfronteerd worden met verrekening van het aan hen toegekende smartengeld. De korpsleiding schoffeert hier dus haar ei-gen mensen. En ook de vakbonden, want die hebben niet ingestemd met een inter-ne richtlijn die de korpsleiding hierover uit de hoge hoed toverde. De Kamer kreeg die richtlijn trouwens ook niet. De minister heeft als kamerlid ook voor deze motie gestemd. Gaat zij nu als minister op dit punt de (oud-)agenten in deze dossiers helpen? De steun van de Kamer heeft ze al.

Twee weken debatteerde de Kamer met de minister over de verwijtbare tekortkomin-gen bij diverse onderdelen van de Landelijke Eenheid. Ook hier was duidelijk dat de korpsleiding de minister en de Kamer tot twee keer toe verkeerd informeerde. Wat lezen we afgelopen vrijdag? Weer een onderzoek bij de Landelijke Eenheid. Een DSO-teamchef was medeverantwoordelijk voor het afluisteren van telefoons en het monitoren van door de politie ingezette peilbakens en heeft vermoedelijk zeer ver-trouwelijke informatie laten lekken naar een criminele organisatie. Dat lekken is nog in onderzoek, maar mijn vraag van vandaag betreft het feit dat het Openbaar Minis-terie zegt dat hij geen inzage had in de systemen. Politiebronnen spreken dat met klem tegen. En die vertrouw ik wel, in tegenstelling tot de korpsleiding die er belang bij heeft dat het onder de pet blijft. Vraag aan de minister: kan ze bevestigen dat de werkvloer het weer bij het juiste eind heeft?

Ik vraag dit, omdat ik inmiddels weer wat wijzer ben geworden. Het geheime TCI rap-port over de dood van informanten en het functioneren van het TCI is opgemaakt door een politiecommissaris (Colin Brown) die in het verleden heeft gewerkt in Utrecht met de mensen die hij moest onderzoeken ( Bril, Woelders, vd Berg etc). Dus dat is niet onafhankelijk. De minister mag dat geheime rapport niet lezen en moet het dus doen met de brief van de korpschef. Dat vind ik apert onjuist. Degenen die de regels hebben geschonden, waardoor er doden zijn te betreuren, verschuilen zich nu achter regels om dat te verhullen. Ik vind dat wij dat als politiek / Kamer niet moeten accepteren en ik beraad me dus ook op een motie.

Voor de volledigheid: ik weet dat de Commissie Sorgdrager onderzoek doet naar de toekomstige inrichting van de werkwijze rondom Werken Onder Dekmantel. Maar dat duurt me te lang. En ik wil ook dat geluiden van de werkvloer gehoord worden. Geen idee of het kan, maar kan het onderdeel toezicht naar voren worden gehaald en zo ja, dan ook met waarborgen dat de werkvloer wordt gehoord. Nu horen we hen alleen achteraf en via de media.

Over het halfjaarbericht en met name de bedragen die voor de politie zijn gereser-veerd kom ik bij het hoofdlijnendebat terug, want dit vergt meer spreektijd. En ik wil vandaag ook aandacht besteden aan een zeer belangrijk onderwerp: het intercep-tiesysteem van de politie en de gebruikte software. Een groot artikel onlangs in de media doet weer (!) alle alarmbellen afgaan. Nederland gebruikt Israelische software en is daarmee dus afhankelijk van de technologie en de integriteit van een ander land. Ondanks waarschuwing daarvoor van de AIVD, NCTV en vele ter zake des-kundigen. En nu lezen we dat ook de politie zelf, in tegenstelling tot het ministerie zich zodanig zorgen maakt dat maatregelen zijn genomen. De brief van de minister die we gisteren kregen gaat totaal aan de kern voorbij en roept meer vragen op:
- Waarom wordt geïmpliceerd dat Nederland zelf geen eigen systeem kan bouwen? Wij hebben die deskundigheid wel in huis volgens het artikel;
- Waarom wordt niet ingegaan op het feit dat de politie wel dusdanige gevaren ziet bij het tapsysteem en derhalve het toezicht erop heeft versterkt.

Tot slot: ook hier de uitvoering van zelfs twee aangenomen moties: de hoofddoek bij uniform van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Hoe staat het met de verkenning en de gesprekken met gemeenten? Arnhem vaart een koers die afwijkt van de door de Kamer uitgesproken wens van neutraliteit van het uniform .Dus kan de minister bevestigen dat de enige inzet een verbod op religieuze geloofsovertui-gingen bij het boa-uniform is?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3380 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties