Nederland weer van ons

De Transgenderwet is in 2014 gewijzigd en vereist voor de aanpassing van ge-slachtsregistratie in de geboorteakte dat;
1. de betreffende persoon zestien jaar of ouder is
2. is voorgelicht over de juridische gevolgen van de wijziging en
3. de betreffende persoon beschikt over een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog waaruit blijkt dat de duurzame overtuiging bestaat tot het andere geslacht te behoren.
Wanneer hier aan is voldaan, voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand een late-re vermelding van wijziging van het geslacht toe aan de akte van geboorte.

Drie jaar na inwerkingtreding is deze wet geëvalueerd. Naar aanleiding van de eva-luatie wordt voorgesteld de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen, door:
1. de voorwaarden van een deskundigenverklaring te schrappen en
2. de leeftijdsgrens van zestien jaar te laten vervallen.
Met het vervallen van de leeftijdsgrens wordt het ook voor kinderen jonger dan zes-tien jaar in beginsel mogelijk de vermelding van het geslacht te wijzigen. Daartoe dient wel een verzoek te worden gedaan aan de rechtbank.

In plaats van de deskundigenverklaring wordt een procedure ingevoerd met een veranderde rol voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het wordt de ambtenaar van de burgerlijke stand die de wilsbekwaamheid moet gaan vaststellen nadat het kind zich voor de 2e keer bij zijn loket meldt. Volgens de regering is door een fase-ring van de procedure, want het moet in 2 stappen, een zorgvuldig proces gewaar-borgd en kunnen daardoor de doelen van de huidige deskundigenverklaring ook in de toekomstige situatie worden bereikt.

Voorzitter, dit is geen versoepeling van de voorwaarden, ze worden gewoon over-boord gegooid. En het gaat nogal om iets: een latere geslachtswijzing opnemen in de akte van geboorte. En in de huidige samenleving met de woke-hysterie, is het veel te gevaarlijk om een tiener of zelfs een kind (*) zonder raadpleging van een deskundige eenvoudig voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een dergelijk verzoek te laten doen. Degene is geen arts of psycholoog en kan de vereiste “duur-zame overtuiging” helemaal niet vaststellen. Dat is zijn/haar taak ook helemaal niet. Hoe stelt de minister zich dat nu werkelijk voor? Er zijn ook helemaal geen voor-waarden waar een dergelijke ambtenaar aan moet voldoen. Er gelden dus geen, laat ik het zo zeggen, kwaliteitsnormen die een deskundige die tot op heden geraad-pleegd moet worden, wel heeft.

In Nederland zijn minderjarigen (ofwel personen jonger dan 18 jaar) op grond van artikel 1:234 Burgerlijk wetboek handelingsonbekwaam. Punt. Dat betekent dat zij toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger nodig hebben om rechtshande-lingen te verrichten. En dat is niet voor niets. Het strekt ter bescherming van minder-jarigen tegen (rechts)gevolgen die zij niet kunnen overzien.

In het strafrecht wordt door sommige deskundigen zelfs voorgesteld om de leeftijds-grens juist te verhogen, omdat de hersenen pas volgroeid zijn op de leeftijd van on-geveer 23 jaar. En tot dat moment zou een jongvolwassene de gevolgen van het handelen niet kunnen worden aangerekend. Maar een kind van 12 zou wel in staat zijn om de gevolgen van een wijziging van de geslachtsregistratie in het paspoort te kunnen overzien?! De logica is ver te zoeken. Blijkbaar is het een gelegenheidsar-gument voor deze minister en voor D66.

Spraken we enige tijd geleden over een wetsvoorstel om voorbereidingshandelin-gen van seksueel kindermisbruik zelfstandig strafbaar te stellen, juist ter bescher-ming van kinderen tegen volwassenen die hen als seksuele wezens beschouwen, nu draaien we het zo wat om! Nu kunnen dezelfde kinderen beslissen of ze een jongetje of een meisje willen zijn op een leeftijd dat ze daar helemaal niet klaar voor zijn. Dezelfde overheid moet dat helemaal niet faciliteren. Voor de volledigheid: vanaf 18 mag je pas alcohol drinken en vanaf 18 mag je pas gaan stemmen. Alle-maal ter bescherming van de minderjarige. Waarom zoiets veel ingrijpenders als een geslachtswijziging in het paspoort dan wel toestaan?

Spijtoptanten mis ik dan ook in dit hele verhaal. Het lijkt alsof die er niet zouden zijn, maar die zijn er wel degelijk. Let wel, onder de huidige voorwaarden die dus, als de minister en D66 hun zin krijgen, van tafel gaan. Ik heb vreselijke verhalen gelezen van bijvoorbeeld van iemand die het transitieproces heeft meegemaakt van meisje naar jongen en kort daarna met de nieuwe identiteit niet kon leven.

Tot slot nog dit. Het zo eenvoudig maken van een geslachtwijziging in het paspoort alsof het alleen maar betuttelend is, vind ik een miskenning van het traject dat vol-wassen transgenders hebben afgelegd. Het komt op mij over dat de hindernissen die zij hebben overwonnen, eigenlijk niet zoveel voorstelden nu deze welhaast met een pennestreek uit de wet gehaald dreigen te worden.

Het zal dus niet verbazen dat mijn fractie met volle overtuiging tegen dit wetsvoorstel zal stemmen. In onze fractie overheerst gelukkig het nuchter en gezond verstand. Zoals vorige week al is gezegd: Wij vinden dat mensen eigen keuzes moeten ma-ken. Of je nou man, vrouw, hetero, homo of transseksueel bent en van wie je ook houdt, maar dring ons die gekkigheid niet op. Laat onze kinderen met rust.

* In het alledaagse spraakgebruik spreekt men tot een leeftijd van 12 à 14 jaar van 'kinderen' en daarna van 'jongere', 'tiener' of 'puber'. In de ontwikkelingspsychologie spreekt men niet meer van 'pubers' en 'puberteit' maar van 'adoles-centen' en 'adolescentie'.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 1955 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties