Nederland weer van ons

Voorzitter,

Helaas zijn er nog vaak gevallen van voetbalvandalisme en andere vormen van ernstige overlast. De PVV wil dat degenen die het verpesten voor de rest keihard worden aangepakt zodat echte supporters gewoon kunnen blijven genieten van een potje voetbal. Daarom vindt de PVV het goed dat de minister voortborduurt op de initiatiefnota van de PVV, CDA en PvdA waarin al eerder nuttige verbeteringen zijn voorgesteld en dit voorstel van wet heeft gemaakt om ook de gesignaleerde knelpunten met betrekking tot de Wet bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, ofwel de Voetbalwet, weg te nemen.

Nu al kan de burgemeester, bij herhaaldelijke verstoring van de openbare orde en ernstige vrees voor verdere verstoring, een gebiedsverbod, een groepsverbod en een meldingsplicht opleggen. Maar in de praktijk zijn, zoals gezegd, knelpunten gesignaleerd door het werkveld (politie, burgemeesters, de KNVB en BVO's). In het wetsvoorstel dat we vandaag bespreken, wordt de Voetbalwet dan ook op een aantal punten aangescherpt:

1. een gebiedsverbod, groepsverbod en meldingsplicht is ook mogelijk wanneer het gaat om een zogenoemde first offender. Voorwaarde is echter wel dat dit alleen kan als het gaat om een ernstige verstoring van de openbare orde;
2. genoemde instrumenten kunnen nu ook toegepast worden op grond van een stadionverbod dat is opgelegd door de KNVB of een betaald voetbalorganisatie (BVO), voorheen kon dat alleen als er sprake was van verstoring van de openbare orde, ofwel misdragingen buiten het stadion;
3. een gebiedsverbod of groepsverbod kan op dit moment voor de duur van 30 aaneengesloten dagen, dit wordt gewijzigd in 90 dagen verspreid over één jaar.

De PVV vindt het goed dat de burgemeester ook van zijn bevoegdheid gebruik kan maken als het om een first offender gaat. Helaas voegt de minister daar dan aan toe dat dit alleen kan als het gaat om een ernstige verstoring van de openbare orde. Als voorbeeld wordt gebruikt het gooien van stenen of vuurwerk naar de politie. Wat de PVV betreft zou de burgemeester ook bij minder ernstige verstoringen al een ge-biedsverbod, een groepsverbod of een meldingsplicht moeten kunnen opleggen. En wie bepaalt wat een ernstige verstoring is? Dit is nogal afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wat de PVV betreft wordt gekozen voor de supporters die gezellig naar het voetbal willen en voor de omwonenden die hier geen overlast van wensen te ondervinden. En laat duidelijk zijn: deze wet heeft ook het bestrijden van overlast bij evenementen en uitgaansgeweld als doel. De regering geeft verder aan dat deze restrictie (ernstige overlast) niet geldt voor de personen die herhaaldelijk bij (niet ernstige) verstoringen betrokken waren, maar dit blijkt naar mening van de PVV niet duidelijk uit het voorgestelde artikel. Deelt de minister deze mening en zo ja, is hij bereid dit artikel aan te passen?

Voorgesteld wordt verder dat naast het feit dat de strafrechter bij een veroordeling een zogeheten vrijheidsbeperkende maatregel kan opleggen bestaande uit een gebiedsverbod, een contactverbod of een meldingsplicht, hij nu ook de bevoegdheid krijgt om een gebiedsgebod op te leggen, bijvoorbeeld in de vorm van huisarrest (en niet zoals nu nog het geval is alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf). Ook wordt de maximale duur van de vrijheidsbeperkende maatregelen verhoogd van twee naar vijf jaar. De PVV is hiermee eens. Maar toch een kritische kanttekening: wanneer iemand voor de tweede maal een gebiedsverbod krijgt opgelegd, dan dient de rechter mogelijkheid te hebben om deze maatregel maximaal 10 jaar op te leggen. Dit heeft de PVV samen met het CDA en de PvdA ook al naar voren gebracht in de initiatiefnota die ik eerder al aanhaalde. Collega Oskam heeft hierover een amendement ingediend en dit amendement zal mijn fractie dan ook steunen.

De PVV vraagt zich verder af hoe het inmiddels is gesteld met de strafmaat voor het negeren van een stadionverbod of meldplicht. Eerder is namelijk gebleken dat de strafmaat, dan wel de opgelegde straffen voor het negeren van een stadionverbod en het negeren van de meldplicht voor velen een doorn in het oog is. Wat gaat de minister hier aan doen? Graag een reactie.

Uiteraard laat ik geen moment onbenut om aandacht te vragen voor de welbekende voorstellen van mijn fractie en daarom grijp ik ook weer dit debat aan om te pleiten voor het gebruik van camerabeelden en foto's in het kader van de opsporing. De VVD en het CDA hebben enige tijd geleden een (slechte) kopie van de PVV motie ingediend en verzocht om te onderzoeken hoe camerabeelden effectief kunnen worden gebruikt bij de opsporing en vervolging, rekening houdend met het recht op privacy van een verdachte. De PVV heeft het standpunt: wil je privacy, pleeg dan geen misdrijf, maar wij zijn wel benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot deze motie, dus graag een reactie van de minister op dit punt.

Ten slotte de groepsaansprakelijkheid. Uit het Inspectierapport blijkt dat de KNVB en de politie willen dat het principe: "sta je erbij, dan hoor je erbij" te hanteren. Zij willen meer mogelijkheden om op te treden tegen personen die niet zelf (aantoonbaar) iets doen, maar die door onderdeel uit te maken van een groep overlastplegers, zich daarvan niet expliciet distantiëren en de overige groepsleden aanmoedigen in hun gedrag. Helaas wordt aan dit verzoek van deze ervaringsdeskundigen op dit terrein geen gehoor gegeven. De minister vindt de huidige maatregelen wel voldoende en hij wijst weer eens op artikel 141 wetboek van strafrecht dat openlijke geweldpleging strafbaar stelt.

De PVV is het hier niet mee eens, maar gezien ons initiatiefwetsvoorstel inzake de groepsaansprakelijkheid zal dat niemand meer verbazen. Hopelijk ziet de minister nu eindelijk de noodzaak van dit initiatief. En zo ja dan schiet de PVV uiteraard graag te hulp door hem de mogelijkheid te bieden om het heel snel te regelen door simpelweg ons amendement te steunen dat regelt dat het Wetboek van Strafrecht wordt aangepast. Voor de volledigheid ter onderbouwing nog het volgende:
• de politie en de KNVB hebben geconstateerd dat de huidige maatregelen nu net niet voldoende zijn;
• artikel 141 Wetboek van Strafrecht stelt openlijke geweldpleging strafbaar, maar voor een veroordeling is vereist dat wordt bewezen dat er sprake is van "opzet op het in vereniging plegen van openlijk geweld" en dat de betreffende persoon daaraan een "significante bijdrage" heeft geleverd. Dat is dus veel meer dan het enkel "sta je erbij, dan hoor je erbij";
• en het huidige artikel 172a Gemeentewet regelt dit ook niet: daarin staat alleen het groepsgewijs verstoren van de openbare orde en niet het toebrengen van schade aan personen of zaken. Daar komt bij dat het "groepsgewijs verstoren" een actieve rol van de groepsleden impliceert. Het erbij staan of erbij blijven staan na een waarschuwing van de politie ter zake, valt daar dus naar mening van de PVV buiten.

Afrondend, voorzitter,

De PVV is het wel eens met een versterking/aanvulling van de maatregelen, maar ziet dit wel als kleine stap in de goede richting. We zijn er zeker nog niet in de aanpak van deze problemen.

 

Lees hier het artikel op RTLnieuws.nl

Lees hier het artikel op Metronieuws.nl

Lees hier het artikel op Telegraaf.nl

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2595 gasten

donaties

doneer

Nederland
English