Nederland weer van ons

Voorzitter,

Ik start met de mogelijke integriteitschending bij de aanbesteding van politievoertuigen door de Nationale Politie (NP). Het OM is een onderzoek gestart om te beoordelen of sprake is van strafbare feiten. Aangezien het onderzoek nog loopt kan de minister hier waarschijnlijk nu niet veel over zeggen, maar de PVV heeft toch een aantal vragen. Waarom duurt het onderzoek naar de gang van zaken bij de aanbesteding van de politievoertuigen al drie jaar? Wanneer zijn alle onderzoeken naar verwachting gereed? Zijn alle betrokken politiefunctionarissen lopend het onderzoek geschorst? Zo nee, waarom niet? Belangrijker is echter de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen dat er in ieder geval voldoende reden(en) is/zijn voor een strafrechtelijk onderzoek? De minister is sinds de oprichting van de Nationale Politie op 1 januari 2013 zelf verantwoordelijk voor het beheer, dus de vraag is dan ook of hij zaken wel in de hand heeft. Graag een reactie.

Voorzitter,

Dan een volgend agendapunt. Het ministerie van Defensie heeft bijstand verleend aan de politie door het uitvoeren van een probleemanalyse naar de beheersbaarheid en aanpak van de woninginbrakenproblematiek in Amsterdam-Noord. De conclusie was dat een verhoging van de perceptie van de pakkans zou leiden tot het terugdringen van woninginbraken als ook een stijging van de heterdaadkracht door het vergroten van de waarnemingscapaciteit. Dit is nou niet bepaald een vernieuwende conclusie, dit roept de PVV al tijden. Het is het vermelden waard dat de minister nu zegt dat geen link kan worden gelegd met het uitblijven van woninginbraken in die periode. Dat deed de minister wel toen het ging om zijn beleid en het dalen van "de criminaliteit." Een causaal verband was niet aangetoond, maar de minister trok wel de eer naar zich toe. In de brief kunnen we lezen dat de politie heeft aangegeven dat e.e.a. tot nieuwe inzichten heeft geleid over de aanpak van woninginbraken. De PVV wil graag weten wat die nieuwe inzichten zijn. Graag een reactie.

Dan heeft de PVV nog een opmerking over het rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, "De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd". De huidige aanpak wordt gecontinueerd en op onderdelen verder geïntensifeerd. Nog niet zo lang geleden hebben we hier over gesproken. Ook agressie en geweld hebben we al besproken. Wat de PVV betreft is het nu een kwestie van "Niet lullen, maar poetsen". Agressie en geweld tegen politiemedewerkers moet goed geregistreerd en vooral streng bestraft worden, want dit is ontoelaatbaar. Dat vindt de minister vast en zeker ook, dus hij gaat er vast "een tandje bij doen", toch?

Dan over de dienstverlening van de politie en de gevolgen daarvan op de huisvesting. De minister komt in zijn brief met de gebruikelijke opsomming van aangifte via internet, 3D, aangifte op locatie, telefonische bereikbaarheid, terugkoppeling over wat er met de aangifte is gebeurd, nieuwe technische snufjes voor de agenten op straat etc. Al met al komt het erop neer dat er daardoor minder politiebureaus nodig zijn en er 200 locaties gaan sluiten. En begrijp me niet verkeerd, de PVV steunt al deze maatregelen. Maar ik wil toch wederom opmerken dat het probleem hem zit in het feit dat mensen geen aangifte doen omdat er toch niets mee gebeurt. Daarvoor is het (naast bovenstaande maatregelen) van belang dat het ophelderingspercentage, de pakkans en de straffen omhoog gaan. De PVV wil daarnaast de garantie van de minister dat er voldoende bureaus verspreid door Nederland open blijven. Het kan niet zo zijn dat de politie straks op een kluitje zit en er in andere delen van het land helemaal geen bureau meer is. Er zou bij het bepalen van de locatie naar de kosten wordt gekeken en minder naar de ligging. Graag een reactie.

Voorzitter,

De PVV wil daarnaast het punt van de weerbaarheidstraining van de politie hier aankaarten. We hebben er afgelopen week al een en ander over uit het nieuws kunnen vernemen. Gelet op de uitkomsten van de onderzoeken wordt geconcludeerd dat het 'alarmerende' beeld dat door AEF (onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix) geschetst werd, inmiddels bijgesteld moet worden. Zowel de bevindingen uit het onderzoek training MK (Mentale Kracht) als uit het vervolgonderzoek ondersteunen het beeld dat het politiepersoneel weerbaar is en over een relatief hoog niveau van psychosociale gezondheid beschikt. Het politievak is een hoog risicoberoep. Derhalve van is het van groot belang dat alle medewerkers goed uitgerust en opgeleid aan het werk kunnen en blijven gaan. Er wordt dus blijvend geïnvesteerd in mentale weerbaarheid. Alles tegen elkaar afwegend wordt er dan ook voor gekozen om voor het jaar 2015 de huidige, al bijgestelde, training voort te zetten.

Maar naast het feit dat de politie dus veel weerbaarder is dan gedacht, stellen de on-derzoekers zelfs dat de huidige training MK (Mentale Kracht) wellicht als "pionierswerk" kan worden beschouwd. En wat doet de minister? Hij gaat het traject toch voortzetten zodat eind 2015 alle 30.000 politiemedewerkers de training MK hebben gehad. Waarom? Naast dat de onderzoekers concluderen dat de training geen effect heeft gehad zei meer dan de helft van de agenten na de training niet weerbaarder te zijn geworden en anderen zeiden dat het niet aansloot op hun werk, wat ik me goed kan voorstellen als wordt geopperd om tijdens het werk alerter te worden door een haka te doen (een traditionele Maori-dans). Tel daar bij op dat deze training MK € 45 miljoen kost en de PVV kan niet anders dan de minister te vragen om te stoppen met die onzin en de agenten hun werk te laten doen! Die € 45 miljoen moet besteed worden aan blauw op straat en dus niet aan blauw in een cursuslokaaltje! Graag een reactie.

Tot slot voorzitter,

Los van de agendapunten wil de PVV nog het volgende onder de aandacht van de minister brengen. Tijdens een werkbezoek aan de zeehavenpolitie te Rotterdam hebben wij begrepen van de agenten van het grenstoezicht dat zij bij het controleren van ladingen vaak ruim een uur moet wachten voordat er een migratiehondenteam is (honden die menselijke geur herkennen). Dit omdat dit team in Oost-Nederland is gevestigd. Dit is vervelend voor de agenten, maar ook voor degene die gecontroleerd wordt. De PVV heeft begrepen dat grenstoezicht hierover nog in overleg is met de landelijke eenheid en dat zij hier een positief resultaat verwachten, maar de PVV wil toch aan de minister vragen dit in de gaten te houden. Mochten zij er niet uitkomen met de landelijke eenheid dan verzoeken wij de minister om het Team inzake het Grenstoezicht uit te rusten met één/meer eigen migratiehonden. Mijn fractie overweegt dus een motie op dit punt, maar die zal ik vanzelfsprekend aanhouden als dit het overleg zal frustreren. Graag een reactie van de minister.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3130 gasten

donaties

doneer

Nederland
English