Nederland weer van ons

Ik wil beginnen met het rapport van de brandweer genaamd ‘RemBrand’. Dit rapport geeft antwoord op de vraag hoe minder branden, minder slachtoffers en minder schade kan worden bereikt en wie dat kunnen beïnvloeden of tot stand kunnen brengen. Eén van de aanbevelingen is om de objectgerichte opkomsttijden te vervangen door gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit houdt in dat in een bepaald gebied wordt beoordeeld wat het overheersende risico is. In dat risicogebied moet de brandweer er binnen een bepaalde tijd zijn. Gaat het bijvoorbeeld om een buitengebied met veelal vrijstaande woningen, dan zal de brand beperkt blijven tot de betreffende woning en is de kans op uitbreiding naar naastgelegen woningen klein, terwijl bij een ingebouwde portiekwoning in de oude binnenstad, met maar één vluchtweg, de kans op uitbreiding van brand naar omliggende panden erg groot is. De minister heeft gevraagd het voorstel nader te onderbouwen met data.

De PVV wacht deze nadere onderbouwing af, maar ik heb wel een aantal vragen. In plaats van een vaste tijd waarin de brandweer bij een gebouw moet zijn, wordt voor-gesteld om dit afhankelijk te maken van het gebied. Kort gezegd kan dit inhouden dat de opkomsttijd in het centrum van de stad korter is dan de opkomsttijd op het platteland. In zekere zin begrijpt mijn fractie dat het één meer risico’s oplevert dan het andere, maar wordt hiermee niet gewoon verdoezeld dat er geen goede dekking is? Daarbij vraag ik mij af wat het voordeel is ten opzichte van de huidige objectgerichte opkomsttijd aangezien daar gemotiveerd van kan worden afgeweken, maar dit zal moeten blijken uit de nadere onderbouwing. In dit kader wil ik de minister wel vragen of hij inzicht kan geven in het gebruik van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken. Wordt dit niet misbruikt om aan de opkomsttijd te kunnen voldoen? Verder is de PVV ter ore gekomen dat (vrijwillige) brandweermensen vanuit meerdere steden/regio’s moeten komen. Als er dan twee brandweermensen op tijd ter plaatse zijn mogen zij conform de regels niet naar binnen gaan en moeten zij wachten tot de anderen ook arriveren. Toch wordt er dan gezegd dat de opkomsttijd is gehaald. Vindt de minister juist? Zo nee, wat gaat de minister hieraan doen?

Dan de brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd over de uitzending van EenVandaag over de terugloop van het aantal brandweervrijwilligers. Het Veilig-heidsberaad en Brandweer Nederland herkennen zich hier niet in. Daarbij is de steekproef van EenVandaag volgens hun niet representatief omdat slechts circa 5% van de brandweerpopulatie is ondervraagd en bovendien alleen vakbondsleden. De minister laat het Veiligheidsberaad daarom een onafhankelijk onderzoek doen.

Het kan zo zijn dat de betreffende steekproef niet representatief is voor alle brand-weermensen in heel Nederland, maar wellicht wel voor een regio/gemeente of bij-voorbeeld alleen voor de vrijwilligers of de beroeps. Om die reden vraagt de PVV of in het onderzoek onderscheid zal worden gemaakt per regio en ook of er onder-scheid wordt gemaakt tussen ‘beroepsbrandweer’ en vrijwillige brandweer. Dan kunnen we echt zien bij welke groep/regio’s er problemen zijn. Anders lopen we het risico dat problemen op papier/in cijfers niet lijken te bestaan, omdat ze worden meegenomen in een landelijke conclusie. Graag een reactie.

Dan kom ik bij het landelijk communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten. In de rapportage ‘verbetertraject C2000’ van de inspectie voor V&J worden o.a. als aandachtspunten genoemd: de vakbekwaamheid van gebruikers en voldoende ca-paciteit voor de infrastructuur van C2000. De minister heeft aangegeven dat de aan-dachtspunten worden meegenomen binnen het programma Implementatie Vernieu-wing C2000 (IVC). Zo wordt er nieuw opleidingsmateriaal ontwikkeld en worden er kennisinstructeurs opgeleid. Om de kans op overbelasting van het systeem bij ram-pen zo klein mogelijk te maken is het nu mogelijk om vanuit de meldkamer de belas-ting van het netwerk te monitoren waardoor bij dreigende overbelasting kan worden ingegrepen in het gebruik van C2000. Mijn fractie vraagt of de minister kan aangeven hoe er bij dreigende overbelasting wordt ingegrepen. Mogen er dan minder mensen via dat netwerk communiceren? Levert dat geen problemen op? Graag een reactie.

We hebben het er tijdens het algemeen overleg politie ook al over gehad, maar ge-bleken is dat één Landelijke Meldkamer Organisatie niet binnen de huidige afspraken van tijd en geld gerealiseerd kan worden. De minister heeft in het AO Politie aangegeven dat de planvorming herijkt wordt. Tevens vindt er een pilot plaats tussen de witte kolom (ambulancezorg), de blauwe kolom (de politie) en de rode kolom (de brandweer). Daarbij is er overleg tussen die partijen om te bekijken op welke wijze het proces gefaseerd kan worden. Wanneer krijgt de Kamer hier meer duidelijkheid over?

Tot slot wil ik aandacht vragen voor een al op 30 november 2010 aangenomen motie van oud-collega Elissen. Deze motie vraagt de regering om de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) te erkennen als officiële gesprekspartner. Twee rede-nen lagen hieraan ten grondslag: ten eerste heeft de toenmalige minister van Bin-nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het voornemen uitgesproken om periodiek in overleg te treden en ten tweede dat dat tot op dat moment niet is geëffectueerd. Aangezien ik helaas moet zeggen dat het tot op heden nog steeds niet is geëffectu-eerd, vraag ik deze minister, die stelselverantwoordelijke is op dit punt, om hier ge-volg aan te geven. Tijdens het Vragenuur op 12 februari jongstleden heeft de minis-ter gezegd dat hij met de VBV in gesprek gaat, dus dit punt kan hij dan mooi mee-nemen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2915 gasten

donaties

doneer

Nederland
English