Nederland weer van ons

Omwille van de tijd zal ik er een aantal agendapunten uitpikken. Ten eerste de screening van externen die de politie inhuurt. De politie heeft nu geen wettelijke be-voegdheid om externen (medewerkers die de politie inhuurt om werkzaamheden voor de politie te verrichten, maar die niet in dienst komen van de politie) en medewerkers van samenwerkingspartners (medewerkers van OM, de gemeente etc.) te screenen. De minister bereidt hiertoe een wetsvoorstel voor. De screening zal door de politie worden uitgevoerd en zal bestaan uit het checken van justitiële- en politiegegevens en een gesprek met de betrokkene. De PVV vindt het uiteraard goed dat dit wordt geregeld en wij zijn dan ook benieuwd naar het wetsvoorstel. Wel vraagt mijn fractie zich af of het in bepaalde gevallen toegevoegde waarde heeft. De minister noemt in zijn brief bijvoorbeeld OM-medewerkers, maar zijn zij niet al op soortgelijke wijze gescreend voor hun functie bij het OM? Of is het meer voor het geval die screening al enige tijd daarvoor heeft plaatsgevonden?

Dan kom ik bij het geweldgebruik door de politie. De minister geeft aan dat het ge-weldgebruik door de politie in de afgelopen twee jaar stabiel is (ongeveer hetzelfde gebleven). De PVV ziet een lichte afname en wil hiervan de oorzaak weten. Dat de politie minder geweld hoeft te gebruiken zou erg fijn zijn, maar het mag niet zo zijn dat er minder geweld wordt gebruikt omdat agenten bang zijn onderwerp te worden van strafrechtelijk onderzoek of vervolging. Kan de minister hier meer duidelijkheid over geven? In het vorige AO gaf de minister aan er naar te streven het wetsvoorstel stelselherziening geweldgebruik voor de zomer aan de Kamer te sturen. Hij gaf ook aan wekelijks aan het wetsvoorstel te werken, dus ik ga er vanuit dat het gaat lukken.

Als antwoord op de motie van mijn collega Madlener over terugkoppeling aan con-ducteurs over de verdere (strafrechtelijke) behandeling na een melding of aangifte van een geweldsincident meldt de minister de gebruikelijke tekst (binnen twee weken na hun aangifte een persoonlijke terugkoppeling over de voortgang van hun zaak). Deze riedel horen we inmiddels al een aantal jaar van de minister. De PVV is het eens met dit alles, maar het feit dat conducteurs aangeven geen goede terugkoppeling te krijgen over wat er met hun aangifte gebeurt, geeft blijkbaar toch weer dat het in de praktijk nog niet zo goed gaat als in theorie. De PVV wil de minister dan ook vragen hier nog eens goed naar te kijken. Verder blijkt het in bijna alle gevallen te gaan om veelplegers en mijn vraag aan de minister is bekend of in dit soort gevallen een ISD-maatregel wordt opgelegd? Zo niet, waarom wordt hier dan geen gebruik van gemaakt?

Los van de agendapunten zijn er recent in de media een aantal artikelen verschenen die ik hier ook kort mee zal nemen. Een daarvan is de aanhouding van rapper Typhoon. Wederom werd overal weer etnisch profileren door de politie aangenomen. Uit vier rapporten blijkt dat hiervan geen sprake is. De PVV is voor de patseraanpak. Laat agenten hun werk doen en ga ze niet lastig vallen met meer administratie zoals stopformulieren.

De Europese Politiebond (EPU) meldde dat de politiediensten in Nederland onderbe-zet en onvoldoende uitgerust zijn om de grote stromen vluchtelingen te verwerken en te screenen. Daardoor kunnen potentiële terroristen ongezien meereizen in de vluch-telingenstroom. Aangegeven wordt zelfs dat de veiligheid van politie en maatschappij ernstig in het geding is. Wat heeft de minister hierop te zeggen?

Tot slot nog een opmerking over het diversiteitsbeleid dat de afgelopen week weer vol in de belangstelling stond. Wat mijn fractie betreft is het een kwestie van de juiste man of vrouw op de juiste plek. Als wervingscampagnes en dergelijke niet hebben geholpen betekent dit niet per se dat dit de oorzaak is van weinig diversiteit. Misschien hebben de groepen die de politie probeert aan te trekken gewoon geen behoefte om bij de politie te werken. Persoonlijk zou ik beslist niet solliciteren naar een functie waar al in de advertentie staat dat “vrouwen uitdrukkelijk wordt verzocht te solliciteren.” Niemand wil toch bekeken worden als degene die met voorrang is binnengekomen? Ik denk hierbij ook aan de heer Sitalsing die vaker terecht heeft aangegeven dat hij niet herinnerd wil worden als “de eerste allochtone korpschef.” Is het niet veel beter om via het onderwijs op middelbare scholen leerlingen enthousiast te maken voor een baan bij de politie? Ik hoor vaak op werkbezoek dat de agenten tegenwoordig nauwelijks nog voor de klas staan en dat zij dit als een gemiste kans zien.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3890 gasten

donaties

doneer

Nederland
English