Nederland weer van ons

Voor dit algemeen overleg staan meerdere punten op de agenda en omwille van de tijd zal ik er slechts een aantal aanstippen. Te beginnen met de detectieapparatuur C2000 – Target Blu Eye. De Target Blu Eye, is bedoeld om weggebruikers te waarschuwen dat er een auto van een hulpdienst nadert. Het gaat niet alleen om voertuigen met zwaailicht en sirene, maar ook om auto's die geen sirene en zwaailicht ingeschakeld hebben. Het doel is verhogen van de verkeersveiligheid. Hier is de PVV het natuurlijk mee eens, maar helaas gebruiken inbrekers en overvallers het systeem als digitale uitkijkpost, waarmee ze precies kunnen uitrekenen hoelang het nog duurt tot de politie arriveert.

Naar aanleiding van een ingediende (maar vervallen) motie is onderzocht of een verbod op het bezit van bepaalde apparaten, zoals de Target Blu Eye de politie en hulpdiensten helpt bij een ongehinderde uitvoering van hun taken. De minister is bereid om over te gaan tot een verbodsbepaling na nader onderzoek. Het komt neer op een keuze tussen verhogen verkeersveiligheid of een verbod ten behoeve van de opsporing. We wachten in dat kader dan ook liever het onderzoek af, maar wel wil mijn fractie de minister verzoeken om het onderzoek met spoed in te stellen/af te ronden.

Dan kom ik bij de stand van zaken aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC). Onder regie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in nauwe afstemming met de kolommen politie, brandweer, ambulancediensten en het Ministerie van Defensie wordt gewerkt aan een vernieuwing van het communicatiesysteem voor hulpverleners. De afgelopen periode zijn er flinke stappen gemaakt in het programma en is een aanvang gemaakt met de ombouw van de ruim 600 opstelpunten van het netwerk. Naar verwachting zal de gezamenlijke, succesvolle, implementatie van het vernieuwde C2000-systeem in 2017 worden afgerond. Al vanaf het begin (2009) zijn er incidenten geweest waarbij hulpverleners tijdens het gebruik van C2000 problemen ondervonden met de communicatie. Dat was de aanleiding tot het instellen van een expertgroep om de oorzaak van de problemen vast te stellen en te adviseren over mogelijke verbetermaatregelen. Waar baseert de minister zijn verwachting op dat het in 2017 is afgerond en naar behoren werkt?

Dan de voortgangsbrief Nationale Veiligheid. De continue aan verandering onderhevige risico’s en dreigingen op het domein van nationale veiligheid vragen om een optimaal flexibele en wendbare crisisorganisatie die in alle situaties bestuurlijk en operationeel snel en slagvaardig kan handelen. Zo zijn er :
• een Nationaal Handboek Crisisbesluit-vorming (NHC);
• een Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart (NCP-L);
• de Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In de brief staan een heleboel maatregelen, organisaties en handboeken. Vraag aan de minister is dan ook of en hoe hiertussen gecoördineerd wordt of zien we door de bomen het bos niet meer? In geval van een acute crisis moet dit wel duidelijk zijn. Dus graag een reactie van de minister.

Tot slot een vraag over de betrokkenheid van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Of beter, het gebrek daaraan. Tijdens de technische briefing op 1 november jongstleden over het Landelijk Kader Uitruk op maat is gezegd dat er “betekenisvolle stappen zijn gezet met de ondernemingsraden en de VBV.” Dit blijkt dus na navraag helaas niet juist te zijn. Voor mijn fractie is de betrokkenheid van de VBV en de vakorganisaties een keiharde eis. Ongeveer 80% van het brandweerpersoneel bestaat uit vrijwilligers. Het kan niet zo zijn dat hun stem niet/niet voldoende wordt gehoord. En voor de volledigheid wijs ik wederom op de breed aangenomen motie Elissen c.s. uit 2010 (!) die de regering verzoekt de VBV te erkennen als officiële gesprekspartner. Wat gaat de minister doen om die motie op de korte termijn uit te voeren?

En helemaal tot slot een steeds groter wordende ergernis van mijn kant: wie draagt nu de verantwoordelijkheid? De brandweervrijwilligers en vakorganisaties worden van het kastje naar de muur gestuurd. Eerst was het de gemeenteraad, nu het bestuur van de veiligheidsregio. De minister verschuilt zich achter de stelselverantwoordelijkheid. Een Landelijk kader is een dode letter als iedere veiligheidsregio vervolgens zelf bepaalt hoe het wordt ingevuld. Dit kan en mag niet zo zijn waar het gaat om de veiligheid van burgers en meer dan 20.000 vrijwilligers. Is de minister dit met mij eens en zo ja, wat gaat hij hier aan doen? En per wanneer?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2845 gasten

donaties

doneer

Nederland
English