Nederland weer van ons

N.a.v. een aangenomen motie wil de minister het mogelijk te maken dat verdachten van terroristische misdrijven na afloop van de bewaring nog maximaal 30 dagen vast kunnen worden gehouden zonder dat sprake behoeft te zijn van ernstige bezwaren. Wat de PVV betreft is het verlengen van de duur prima nu het OM heeft aangegeven hier behoefte aan te hebben. Wel wil mijn fractie graag weten waarom de minister en het OM denken wel genoeg te hebben met 30 dagen extra. Graag een reactie.

Dan de reactie op de motie m.b.t. het strafbaar stellen van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied. Volgens het OM heeft dit een meer-waarde t.o.v. het huidig strafrechtelijk kader voor de situaties waarin de terroristische intentie van de terugkeerder niet bewezen kan worden. De minister komt met een delictsomschrijving die in het wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van voorlopige hechtenis in geval van terroristische misdrijven zal worden opgenomen. De PVV is hier benieuwd naar. En kan de minister al aangeven welke maximumstraf hij voornemens is op te nemen?

Dan de uitreispoging van een persoon tijdens de schorsing van zijn voorlopige hech-tenis. Naar aanleiding hiervan heeft de minister de noodzaak om een melding in direct contact en niet alleen per e-mail door te zetten, onder de aandacht gebracht. Maar dat is onvoldoende. Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer zal gebeuren? Het OM heeft daarnaast aangegeven voortaan in beginsel preventief een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen terrorismeverdachten die met schorsende voorwaarden (van voorlopige hechtenis) zijn ontheven. Zo kunnen zij bij uitreis wel direct worden aangehouden. Wat mijn fractie betreft is het beter om ze gewoon te laten gaan en daarbij uiteraard wel weer gewoon weer controle aan de binnengrenzen in te voeren zodat dit soort personen nooit meer terug kan keren.

Dan kom ik bij het DTN, de zevende voortgangsrapportage Integrale Aanpak Jihadisme en de brief hierover van de minister. Tijdens het vorige AO is het al gevraagd, maar bleef het antwoord uit: wat is de oorzaak van de daling van het aantal uitreizigers? Is dat omdat uitreizen moeilijker wordt of omdat minder mensen radicaliseren? Dat laatste zou mooi zijn, maar de PVV vreest het eerste. Zeker nu de NCTV ook aangeeft dat de dreiging in Nederland door het tegenhouden groter wordt. Is de minister op dit punt nog steeds niet van gedachten veranderd dat je ze beter kunt laten gaan? In het verlengde daarvan de vraag of de overheid ook voorbereid is voor het geval er meer dan “druppelsgewijs” terroristen terugkeren na de val van het kalifaat?

Ook spreekt de minister over een investering in het opbouwen van een informatiepositie m.b.t. onderkende terugkeerders. Waarom wordt er voorbij gegaan aan het feit dat er dus ook niet onderkende terugkeerders zijn? Wat mijn fractie verder opviel is dat de minister schrijft dat iedere Nederlander een internationaalrechtelijk recht op terugkeer heeft. Waar is dit geregeld en zijn er ook uitzonderingen mogelijk? In ieder geval zouden uitzonderingen mogelijk moeten zijn in geval van gevaar voor openbare orde en/of nationale veiligheid of verblijf en eventueel deelname aan gewapende strijd en/of een terroristische organisatie. Kan de minister hier op ingaan?

Ook geeft de minister aan dat er sprake is van overlap tussen terroristische en criminele netwerken enerzijds en criminele netwerken en de handel in illegale vuurwapens anderzijds. De opsporing en vervolging van handel in illegale vuurwapens en het bezit en gebruik van automatische vuurwapens is dan ook geïntensiveerd. De PVV wil graag weten waaruit die intensivering bestaat.

Korte opmerking over de zaak waarin vijf mannen tot celstraffen van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk zijn veroordeeld voor het gooien van molotovcocktails naar een moskee in Enschede. Vergelijk de strafmaat eens met de straf die een teruggekeerde Syriëganger kreeg: 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. De veroordeelde was actief en bewapend lid van een strijdgroep in Syrië, heeft terroristische misdrijven voorbereid en bevorderd en heeft zich getraind in het plegen van terroristische misdrijven. Na terugkomst in Nederland heeft hij opruiend jihadistisch materiaal verspreid. De straf voor deze persoon is in verhouding dan veel te laag, hier gaat het nota bene om het echte werk!

In het laatste agendapunt gaat de minister in op het onderzoek naar de kwaliteit van de signalering van radicalisering, jihadisme en ronselpraktijken in de vreemdelingenketen. Het rapport richt zich nadrukkelijk op vreemdelingen die een asielverzoek indienen. Maar dit zegt vrij weinig want een beetje terrorist dient geen asielverzoek in of doet dit in ieder geval niet onder eigen naam. Hoe wordt dat dan gesignaleerd? En waarom is de overheid slechts “alert” in plaats van voorbereid op vooraf bekende/ingeschatte risico’s?

Tot slot twee vragen die ook niet zijn beantwoord. Ten eerste: hoeveel personen die op de TA verblijven, zijn zogenoemde terugkeerders? Ten tweede: waarom geen omkering van de bewijslast voor terugkeerders? In het rapport van de AIVD “Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld” wordt geconcludeerd dat wie naar ISIS-gebied afreist, willens en wetens de keuze maakt om zich aan te sluiten bij een groepering die terroristische activiteiten ontplooit en aanslagen in Europa pleegt. En het sluit ook mooi aan bij het wetsvoorstel van de minister inzake strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie beheerst gebied.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3080 gasten

donaties

doneer

Nederland
English