Nederland weer van ons

De staatssecretaris heeft onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van de gemaxi-meerde vorm van de tbs met dwangverpleging. In dat kader heeft de staatssecretaris daar onderzoek naar gedaan en een brief aan de Kamer geschreven die nu op de agenda staat. De PVV is geen voorstander van de gemaximeerde tbs en ook niet van de tbs in de huidige vorm. In dat kader heb ik al eerder een aantal punten gemotiveerd aangevoerd die ik niet weer zal herhalen. Wel heb ik een vraag aan de staatssecretaris. Hij geeft namelijk aan dat deze maatregel van meerwaarde is voor ‘patiënten’ omdat hiermee in termen van recidivevermindering resultaten kunnen worden bereikt. Ik lees ‘kunnen’. Wat is het recidivepercentage van deze groep en kan de staatssecretaris inmiddels dan aantonen dat minder recidive het directe gevolg is van de behandeling? Daarnaast wil ik toch opmerken dat de Wet langdurig toezicht, waarnaar de staatssecretaris verwijst, een idee van de PVV tijdens Rutte I is geweest.

Dan kom ik bij de tweede brief op de agenda, de derde evaluatie Beginselenwet ver-pleging terbeschikkinggestelden (Bvt). De beleidsreactie volgt voor het kerstreces. Dat begrijpt mijn fractie, maar het betekent wel dat ik er nu vrij weinig over kan zeggen. Met een aantal aanbevelingen is de PVV het niet eens, maar het is afwachten wat de staatssecretaris hiermee gaat doen. Wel wil ik wederom de toename van beklag en beroep aankaarten. Ondanks de de dalende populatie neemt het aantal klachten nog steeds toe. Het wordt zelfs een “robuust stijgende trend genoemd”. Daarbij valt op dat veel verpleegden niet door de niet beklagwaardigheid van bepaalde beslissingen weerhouden worden een klacht in te dienen. Ook neemt het percentage (deels) gegronde klachten af van ongeveer 15% naar 7%. Schokkend vindt de PVV een reden die gegeven wordt om te klagen namelijk: om ‘medewerkers te pakken zoals zij ons pakken’.

Dit kan echt niet en moet aangepakt worden. Mijn fractie is dan ook benieuwd naar de beleidsreactie van de staatssecretaris. Misschien is het, net zoals wij dat voor de penitentiaire inrichtingen hebben voorgesteld, een idee om kosten aan beklag te ver-binden welke de verpleegde terug krijgt als de klacht of het beroep gegrond wordt verklaard. Graag een reactie van de staatssecretaris.

Dan het incidentonderzoek Udo D. De Inspecties concluderen dat de leden van de vierhoek (OM, politie, gemeente, GGZ Friesland) in de jaren voorafgaand aan het incident de wettelijke instrumenten hebben benut om het overlast gevende en criminele gedrag van Udo D. zoveel mogelijk te voorkomen. Toch wil ik nog het volgende aan de staatssecretaris vragen. Udo D. zat vorige zomer nog in een psychiatrische kliniek van de GGZ Friesland. Hij werd vrijgelaten toen hij daarom vroeg. Volgens de GGZ waren er geen juridische middelen om hem langer vast te houden. Dat bleek later onjuistn, want er lag een rechterlijke uitspraak dat hij tot januari 2016 vastgehouden had kunnen worden. Als ze dat hadden gedaan, had D. naar de rechter moeten stappen. Maar de GGZ wachtte dat niet af en liet hem gaan, met fatale gevolgen. Waarom?

Verder vindt de PVV, en ook dit is niet nieuw, het niet juist dat deze gevaarlijke persoon wederom tbs heeft gekregen. Dit is al eerder geprobeerd en heeft niet gewerkt. Houd op met het steeds weer in gevaar brengen van de samenleving! Mijn fractie is voornemens een eerder ingediende motie wederom in te dienen, namelijk om te be-werkstelligen dat tbs'ers die opnieuw een soortgelijk strafbaar feit plegen niet opnieuw tbs opgelegd krijgen. Graag een reactie.

Het laatste punt op de agenda. De Woenselse Poort. De Inspectie stelt vast dat het leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers op dit moment onvoldoende veilig is. Er is sprake van intimidatie, verbale en fysieke agressie door cliënten. De kliniek moet passende maatregelen nemen om de beschikbaarheid van drugs in de kliniek beter te beheersen. De Inspectie zal begin 2017 de Woenselse Poort opnieuw bezoeken om te beoordelen of de implementatie van de verbetermaatregelen het gewenste effect hebben. Feit is dat er al lange tijd door derden en de politiek is aangegeven dat er sprake is van wantoestanden in deze kliniek, welke door de directie altijd zijn ontkend. Nu ontkennen geen optie meer is, komt er een externe veranderdirecteur en een externe procesbegeleider. De vraag die gesteld moet worden is: hoe heeft het zover kunnen komen en waarom kan deze directie aanblijven?

Daarbij vindt de PVV dat het onacceptabel is dat er niet alleen softdrugs, maar ook harddrugs beschikbaar zijn. Welke actie wordt er eigenlijk ondernomen als iemand op dit strafbare feit wordt betrapt?

Medewerkers zijn terughoudend bij het doen van aangifte van verbale en fysieke agressie door cliënten bij de politie uit angst voor represailles. Kan er dan geen aan-gifte meer worden gedaan op naam van de kliniek of zijn de medewerkers hier niet van op de hoogte?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3185 gasten

donaties

doneer

Nederland
English