Nederland weer van ons

Vragen van de Beertema, Van Klaveren en Wilders (allen PVV) aan de minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de anti-Westerse opvattingen binnen de Islamitische Universiteit Rotterdam.


1.)
Bent u bekend met het artikel 'Heeft Ahmet Akgündüz de zegen van Rudolf Steiner? Triodosbank financiert Islamitische Universiteit Rotterdam'?(1)

2.)
Ontvangt de Islamitische Universiteit Rotterdam op enigerlei wijze overheidssubsidies? Zo ja, om welke subsidies en welke bedragen gaat het dan?

3.)
Bent u bekend met het boek 'Islamic Public Law' van Ahmet Akgünduz, de rector van de IUR, die verantwoordelijk is voor het pedagogisch klimaat van deze zogenaamde universiteit?

4.)
Bent u het met ons eens dat de opvattingen die worden uitgedragen door de rector (2), de docenten en de universiteit als geheel in strijd zijn met onze Westerse normen en waarden van bijvoorbeeld gelijkheid van man en vrouw (3), hetero en homo (4), gelovige en geloofsverlater (5) en dat die niet aan de basis mogen liggen van geaccrediteerde Nederlandse onderwijsinstellingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de accreditaties voor de bachelor- en masteropleidingen in te trekken?

5.)
Bent u het met ons eens dat geestelijk verzorgers door de IUR worden opgeleid in een geest van segregatie en haat tegen Westerse waarden en daarom nooit in Nederlandse overheidsdienst zouden mogen werken? Zo nee, waarom niet?

 

(1) http://ikje.blogspot.nl/2013/02/heeft-ahmet-akgunduz-de-zegen-van.html
(2) 'Rector IUR: je vrouw slaan mag, maar niet regelmatig' ( Trouw, 07 november 2000)
(3) "Mannen en vrouwen zijn in de Koran gelijkwaardig, houdt Akgündüz vol. ,,Maar dat betekent niet dat vrouwen elk recht toekomt dat mannen hebben." (Trouw, 07 november 2000)
(4) "By way of analogy with adultery, jurists declare sodomy punishable by death, sometimes by stoning but often with a public ignomy attached to the execution, such as being thrown from a high building or buried alive" (Ahmet Akgündüz in Islamic Public Law, p. 408)
(5) "Thus, we could say that, according to most jurists, the basic punishment for apostasy is capital punishment, which is applied to men. On the other hand, the substitute punishment is that apostates are imprisoned until they become Muslims again, which is what is done with women." (Ahmet Akgündüz in Islamic Public Law, p. 371)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5590 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties