Nederland weer van ons

Voorzitter, de Elsevier die gewijd was aan Prinsjesdag noemde deze minister de minister van stilstand. In de PVV spreken wij niet over de minister van stilstand, maar van de minister van achteruitgang.
Deze regering heeft namelijk voor het vo en voor het mbo de norm voor het minimumaantal lesuren losgelaten. Terwijl de kwaliteit van de beheersing van de kernvakken taal en rekenen zodanig te wensen overlaat dat hbo's en universiteiten bijspijkerprogramma's in het leven roepen om de studenten alsnog te leren rekenen en lezen, schaft deze minister de urennorm af. Maar erger nog is het tweede voorbeeld van achteruitgang.

Onder deze minister en staatssecretaris is de cito-toets afgeschaft. Hij is zover in het schooljaar doorgeschoven, naar de maand mei, dat hij niet meer van invloed is voor de aanmelding in het voortgezet onderwijs. Alleen het advies van de basisschool telt. Het voortgezet onderwijs moet maar afwachten of dat advies van de basisschoolleraren een correct advies was op basis van fingerspitzengefühl. Want een objectieve meetbare norm is er niet meer na het afschaffen van de citotoets. Wat gebeurt er nu als de basisschool te hoog adviseert, zoals dat aantoonbaar altijd gebeurt als er niet een centrale eindtoets plaatsvindt? Ouders oefenen druk uit om zo hoog mogelijk te adviseren waar scholen niet tegen bestand zijn. Dat is de nare realiteit vz. Wat nu als die te late citotoets laat zien dat een leerling onterecht op de havo is toegelaten omdat hij veel beter tot z'n recht zou komen op het vmbo? Vroeg of laat gaat die leerling afstromen zoals dat heet. En de inspectie geeft die havo dan een minnetje mee, want afstromen, dat moeten we niet willen met z'n allen. Het is toch logisch dat het VO z'n knopen telt en dan dus maar zelf gaat toetsen? Als wij het vo afrekenen op zittenblijvers en afstromers, dan is het redelijk dat het VO zeggenschap wil hebben welke leerling het beste matcht met welke schoolsoort. In het hbo en wo gebeurt dat ook, en ook nog eens steeds strenger. Dus waarom zouden we het VO het recht op toelatingsexamens ontzeggen? Dus vraag ik de staatssecretaris het volgende.
Bent u bereid om de citotoets weer naar voren te halen, zodat hij weer gebruikt kan worden als matching-instrument voor het vervolgonderwijs? Het is zo zonde om de dure infrastructuur van de aloude citotoets niet meer te gebruiken waar hij voor is ontwikkeld.

Vz, het beleid van dit kabinet is gericht op bestuurders en niet op leraren. Zo is er nog steeds geen uitvoering gegeven aan de PVV-motie om leraren aan zet te krijgen bij de invulling van de pedagogisch-didactische uitgangspunten. Ik vraag de minister hoe het staat met deze instemmingsbevoegdheid die moet voorkomen dat er weer allerlei experimenten op de scholen worden losgelaten.

Vz, het onderwijs en vooral die gremia die ik zojuist noemde zijn en blijven ondertussen uitgesproken links. Wij zijn er tot nu toe redelijk terughoudend in geweest om dat te benoemen. De sector gaat tenslotte zelf over de inhoud. Maar vz, de inhoud van de schoolboeken, van de lesmethodes op de PABO's, maar ook de benoeming van de mensen die de sleutelfuncties bezetten in het onderwijsveld, het is allemaal hevig links en policor. Elke terughoudendheid is zoek sinds deze minister aan het bewind is. Dat ze zelf lang een linkse politieke activiste is geweest, is voor veel onderwijsgremia kennelijk een vrijbrief om elke schijn van objectiviteit te laten varen. Maar heel veel ouders in Nederland ergeren zich enorm aan de agitprop waaraan de leerlingen dag in dag uit worden blootgesteld. Klimaatopwarming, de zegeningen van de massa-immigratie, over de noodzaak van een federaal Europa, over het opheffen van de natiestaat Nederland. Over de noodzaak dat Nederlandse meiden moeten emanciperen, maar wel stelselmatig wegkijken van de vernederende positie van islamitische vrouwen. De eeuwige uitstapjes naar de moskee, nooit naar een synagoge, nooit naar een christelijke kerk. Stel je voor, een kerk! We zijn in de peilingen al maanden stabiel de grootste partij van het land, en al onze kiezers ergeren zich groen en geel aan de linkse agitprop en de PVV-bestrijding, aan de indoctrinatie waaraan onze kinderen dagelijks worden blootgesteld. Onlangs werd de ex-GroenLinkspartijgenoot van deze minister bij de vo-raad benoemd als voorzitter, een ex-pvda-wethouder uit Utrecht werd voorzitter van de PO-raad en een zittend PvdA-Kamerlid bij Roc Mondriaan. Sinds 2010 hebben we vier voorzitters gehad van de hbo-raad; één daarvan heeft actief bijgedragen aan het giftige klimaat waarin de moord op professor Pim Fortuyn plaatsvond, net als de nieuwe voorzitter van de vo-raad. De andere drie hebben actief bijgedragen aan het giftige klimaat waar de Partij voor de Vrijheid dagelijks mee te maken heeft. Mijn vraag aan de minister: kunt u zich voorstellen dat veel Nederlanders zich hieraan ergeren? Bent u het met mij eens dat de linkse dominantie te groot is? Waar PVV-leraren zonder pardon worden ontslagen, of niet verder komen in hun carrière, is de kleilaag rond het onderwijs het exclusieve bezit van politiek correct links. Hoe verklaart u dat? En wat gaat u daaraan doen?

Vz, mijn laatste punt. Er zijn prachtige mbo-opleidingen, met een vruchtbaar leer- en werkklimaat, waar gewerkt wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Maar op veel plaatsen is de schoolcultuur behoorlijk verziekt. Een dieptepunt zagen we in een item van PowNews over het Mondriaan College, nota bene op de Dag van de Leraar. Leerlingen werd gevraagd om een leuke boodschap voor hun leraren, op camera. Vz, ik som enkele uitspraken op, die in dit huis niet thuishoren. Mijn excuus daarvoor. Toch doe ik het, want dit is de taal waar leraren op ROC's dagelijks mee geconfronteerd worden. Dit is gelukkig niet hun hele dagelijkse werkelijkheid, maar wel een deel daarvan. Ik vraag u en mijn collega's om het even aan te horen omdat het een doel dient. "Ze zijn allemaal stupid", zegt een leerling. Mevrouw E., ik haat u. je bent een kankerwijf. Mevrouw V, u stinkt. Fuck you allemaal. Wat zou je willen zeggen dan? Dat ie een grote hoerenzoon is. En dat ie dood mag vallen. Ik heb hier een transcriptie van de uitzending voor u en mijn collega's. Vz, Realiseert u zich wel dat dit leerlingen zijn die geen 7 jaar oud zijn, maar tussen de 17 en 20. De leeftijd des onderscheids is ruim bereikt. Heeft het Mondriaan deze leerlingen geschorst?
Wat doen deze studenten eigenlijk op school ? Behalve het schoolleven van al die goedwillende leerlingen en al die goeie leraren tot een onderwijshel maken? Dag in dag uit? Hoeveel ouders van kinderen die op een ROC zitten, hebben dit met afgrijzen aangezien? En hebben wanhopig gedacht: ik had zo graag gewild dat mijn jongen of meisje een havo-advies had gehad, zodat ze niet veroordeeld zouden zijn tot een ROC. Want dat is wat dit soort tuig bewerkstelligt. Ze horen niet op school. Laat ze gaan werken! Verwijder ze van school, ontzeg ze de toegang tot andere mbo-opleidingen en stuur ze naar een definitieve reboundschool of naar het UWV. Laat ze gaan werken in laaggeschoold werk. Maar bescherm de goedwillende leerlingen tegen dit tuig dat het mbo verziekt. Het moet eens afgelopen zijn met die onzin. We hebben als Nederlandse samenleving een uitgebreid en peperduur onderwijsstelsel opgetuigd dat aan alle jongeren fantastische kansen biedt. Maar dat helaas door een hardnekkige groep jongeren als hangplek wordt gebruikt.
In dit verband heeft de PVV vraagtekens bij de kwalificatieplicht.
Mijn laatste vraag aan de minister, vz. Hoe staat zij tegenover een reboundschool met een permanent karakter voor leerplichtige leerlingen die het onderwijsklimaat van het mooie mbo verzieken? En om de kwalificatieplicht te vervangen door een kwalificatieRECHT? Het kwalificatierecht oefen je uit op een normale ROC, tussen leerlingen die gemotiveerd zijn, de leerplicht in een reboundschool tussen soortgenoten, waarna deze leerlingen zo snel mogelijk bemiddeld worden naar werk. Dit voorkomt dat ongemotiveerde jongeren jarenlang in het mbo blijven rondhangen tot ze uiteindelijk een startdiploma weten te behalen en daarbij het leven van goedwillende leerlingen en van de leraren tot een hel maken.
Het invoeren van een kwalificatierecht wordt overigens ook ondersteund door een rapport van de RMO, 'Klaar voor de start'. De raad wijst daarin terecht op een aantal negatieve aspecten van de kwalificatieplicht. Een van de belangrijkste overwegingen is dat terwijl de arbeidsmarkt nog steeds behoefte heeft aan laaggeschoold werk, jongeren die voor dit werk in aanmerking komen, zich in vaak moeizame verplichte kwalificatietrajecten bevinden. Alternatieve routes naar werk worden geblokkeerd. De rebound zou zich kunnen richten op allerlei routes naar de startkwalificatie via leerwerkcombinaties. We zijn het met de RMO eens dat deze flexibele werkelijkheid meer de norm zou moeten worden dan het nu is.
Nu is de praktijk dat onaangepaste leerlingen met een historie van wangedrag en geweld teruggenomen moeten worden door de oorspronkelijke school. Of dat er een uitwisseling plaatsvindt tussen twee scholen. Dat is een morele nederlaag ten overstaan van alle goedwillende leerlingen; het toont de onmacht van leraren en schoolbestuur om hen te beschermen tegen pesters en geweldplegers. De PVV is voor het recht van leerlingen en leraren op tuigvrij onderwijs. Wij willen dat ernstige probleemleerlingen permanent buiten het reguliere onderwijs geplaatst worden. Graag een reactie van de minister.

Het lerarenregister kan daarbij een rol spelen, maar dat moet dan wel door de beroepsgroep zelf beheerd worden en niet door de werkgevers, zoals de minister van plan is. Want vz, de crux van net onderwijs ligt niet bij de hoeveelheid meer of minder geld. De PVV kan met minder geld in het onderwijs toe en tegelijkertijd veel meer geld genereren voor het primaire proces. Als het aan ons ligt worden al die praatgremia die mee-eten uit de goedgevulde ruif van het onderwijs per direct afgeschaft. Goed onderwijs wordt gemaakt in de klas, door de interactie tussen de professionele leraar met hart en liefde voor zijn vak en voor z'n leerlingen. Daar gebeurt het. Daar moet het geld heen. Wilt u extra geld voor het onderwijs? Voer dan rigoureus de PVV- en SP-motie uit die vraagt om een herverdeling van de lump sum in 80% voor het primaire proces en 20% voor "het gedoe" zoals toenmalig staatssecretaris van onderwijs Rutte dat ooit noemde. Als u dat doet op basis van ROOSTERS waarin de daadwerkelijk gegeven lessen staan, en niet op een verhullende manier via de prestatieafspraken waar instellingen alle kanten mee op kunnen, dan komt er heel veel geld uit de onderwijsbegroting vrij voor beter onderwijs. Dan maar geen dure sectorraden waar scholen een vermogen aan lidmaatschapsgeld kwijt zijn, geen honderden gremia waarin duurbetaalde onderwijs-stakeholders allemaal moeten meepraten, moeten vertragen, saboteren en hinderen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3870 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties