Nederland weer van ons

Voorzitter,

Met de wet die de oprichting van de Autoriteit Consument en Markt regelt, komen er minder ambtenaren, minder regels en minder bestuurders. Kort gezegd worden drie autoriteiten samengevoegd, namelijk: de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Opta en de Consumenten Autoriteit.

Het terugdringen van de bureaucratie en het bezuinigen op de overheid in plaats van op de burgers is een goed idee en kan op instemming van de PVV-fractie rekenen. Bezuinigen betekent namelijk minder uitgeven en niet meer belasting heffen.

Dit wetsvoorstel beperkt echter de bevoegdheden van de minister om in te grijpen in beleid van de nieuw op te richten Autoriteit Consument en Markt. De minister probeert de samenvoeging van een aantal markttoezichthouders dus als een efficiency operatie aan de Tweede Kamer te verkopen, maar in werkelijkheid geeft hij zijn bevoegdheden weg.

Ten eerste het goedkeuringsrecht van de minister. De minister heeft afgezien van de mogelijkheid om beleidsregels van de Autoriteit Consument en Markt vooraf goed te keuren. Dit betekent dat de minister zich voortaan vrolijk laat verassen door deze nieuwe autoriteit om vervolgens in de Tweede Kamer te komen uitleggen dat hij daar nu eenmaal niet langer over gaat. In goed Nederlands is dat het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Het argument dat de minister hierbij gebruikt is niet fraai... Hij geeft aan dat hij zijn bevoegdheden inlevert omdat deze in strijd zijn met Europese regelgeving. Sinds wanneer bepaalt Europa hoe wij onze consumenten beschermen? Bovendien staat het volgens de Raad van State niet bij voorbaat vast dat dit in strijd is met Europese regels. De opvatting van de minister staat dus haaks op de opvatting van de RvS.

Het bevreemdt ons dat de minister zich niets aantrekt van het advies van de Raad van State en alleen gekeken heeft naar de uitvoerbaarheidstoets van de toezichthouders zelf.

Zoals de Engelsen zeggen “Het kerstmenu bespreek je toch ook niet met de kalkoen”?!

De fractie van de PVV wil dat de minister wél de bevoegdheid krijgt om vooraf in te kunnen grijpen. Daarom heb ik een amendement  om dit goedkeuringsrecht te herstellen.

Graag een reactie van de minister.

Een tweede punt van zorg betreft de vernietigingsbevoegdheid van de minister. Dit houdt in dat de minister besluiten van de Autoriteit Consument en Markt achteraf kan vernietigen.

Deze is in dit wetsvoorstel maar zéér beperkt geregeld, en geldt alléén maar bij besluiten die de ACM onbevoegd heeft genomen. De minister heeft straks niets te zeggen over besluiten die in strijd zijn met het algemeen belang.

Wederom verschuilt de minister zich achter Europese regels.

Ook de RvS vindt een verdergaande vernietigingsbevoegdheid overigens niet alleen wenselijk, maar ook mógelijk én niet strijdig met Europese regels.

Voor de politiek is het moeilijk om van tevoren in te schatten wat de consequenties zijn van de beleidsregels die de ACM mogelijk gaat vaststellen. Duidelijk is wel dat die maatregelen consequenties hebben voor Nederlandse bedrijven en dus ook voor de medewerkers van die bedrijven.

Omdat het om de Nederlandse markt gaat met Nederlandse bedrijven en Nederlandse werknemers wil de PVV-fractie  dat de Nederlandse politiek een stevige vinger aan de pols houdt via de minister.

Enige afstand is goed, maar al teveel afstand kan tot problemen leiden. Dat hebben we wel gezien bij de liberalisering van de postmarkt en bij de recente problemen rondom de woningbouwcorporaties.

Kan de minister nogmaals aangeven waarom hij deze bevoegdheid maar beperkt mogelijk maakt?

De PVV-fractie dringt er op aan dat de minister zijn bevoegdheden maximaal kan benutten, zodat hij daadwerkelijk voor de Nederlandse belangen kan opkomen. Daarom heb ik ook hierover een amendement klaarliggen.

Graag een reactie van de minister.

Overigens heeft een voorganger van minister Verhagen, minister Van der Hoeven, in het verleden al eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vooraf in te grijpen bij beleidsregels (Opm: heeft beleidsregels NMA over boetes vervangen door nieuwe beleidsregels).

De vraag is natuurlijk: als er toen behoefte was aan een dergelijke mogelijkheid, waarom nu en in de toekomst dan niet, vraag ik de minister?

De PVV fractie vraagt de minister dit op zich goede wetsvoorstel nog beter te maken, door de bevoegdheden van de minister te maximaliseren en de mogelijkheden open te houden om zowel vooraf als achteraf in te kunnen grijpen in de beleidsregels van de Autoriteit Consument en Markt, en de twee amendementen van de Partij voor de Vrijheid over te nemen.

Tot slot het volgende, voorzitter

Dit is mijn maidenspeech  in de Tweede Kamer  en dat voelt bijzonder. Wat het extra bijzonder maakt, is dat ik een jaar geleden ook mijn maidenspeech hield, maar toen in de Eerste Kamer.

Het onderwerp dat ik toen besprak heeft raakvlakken met het onderwerp dat we vandaag bespreken. Een jaar geleden in de Eerste Kamer debatteerden wij over het al dan niet houden van een parlementair onderzoek naar de privatiseringen van de afgelopen jaren.

Privatiseringen kunnen namelijk goed en slecht uitpakken, maar het is belangrijk om ons te realiseren dat we er erg slecht in zijn om van tevoren in te schatten hoe het uit zal pakken. Je weet dat van tevoren nooit. Daarom is het belangrijk dat de minister, wanneer er een Autoriteit Consument en Markt wordt opgericht, een stevige vinger aan de pols kan houden. Dat hij kan ingrijpen als het de verkeerde kant opgaat.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3305 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties