Nederland weer van ons

Voorzitter,

Vorig jaar is in dit huis de AWBZ opgeheven. De nieuwe WMO en de nieuwe Wet langdurige zorg zijn nog netjes in de Kamer behandeld. Maar over de overheveling van de verpleging en verzorging, de thuiszorg, naar de zorgverzekeraars is geen enkel debat gevoerd. Sterker nog, meerdere verzoeken van de PVV om daar een fatsoenlijk debat over te voeren zijn gewoonweg geblokkeerd. De thuiszorg kon gewoon aan het basispakket worden toegevoegd, zo waren de reacties. Ook het recht op zorg zou blijven bestaan. Over de enorme bezuiniging waarmee dit gepaard ging (400 miljoen in 2015, oplopend tot 600 miljoen in 2017) en de gevolgen daarvan, kon niet gedebatteerd worden.

En dus werden de verpleging en verzorging, de thuiszorg overgeheveld, met alle gevolgen van dien. Cliëntenstops bij zorgorganisaties, wachtlijsten voor de wijkverpleging en het ergste van alles, de stops voor de terminale thuiszorg, waardoor mensen niet thuis hebben kunnen sterven. Dit alles had voorkomen kunnen worden als we deze overheveling zorgvuldig hadden besproken. Dan had deze Kamer kunnen waarschuwen voor al die zaken die nu misgaan.

Want voorzitter, zorgverzekeraars hebben maar 1 doel: de zorg moet goedkoper. Deze wetswijziging is dan ook doorspekt met zorgverzekeraars mantra’s, zoals: aansturen op zelfredzaamheid, ontzorgen en gepast zorggebruik. Maar dat niet alleen. De afspraken die zijn gemaakt met de zorgverzekeraars hollen het PGB volledig uit. Zo kunnen de zorgverzekeraars zelf de omvang van het Zvw-pgb bepalen. Er wordt dus niet gekeken naar wat iemand daadwerkelijk aan zorg nodig heeft, maar het gaat om wat de zorgverzekeraar bereid is te leveren aan zorg. Zo mogen zorgverzekeraars extra eisen stellen aan de kwaliteit van de zorgverlener, omdat ze anders niet kunnen sturen op kwaliteit of beheersbaarheid.

Maar is het pgb er niet juist voor bedoeld, dat mensen zelf de zorg in kunnen kopen? Op basis van de kwaliteit die zij het beste vinden? Op basis van hun eigen eisen en wensen? Met het stellen van aanvullende kwaliteitseisen wordt de basis onder het pgb uitgeslagen.

Zo kunnen bij AMvB regels worden gesteld over de hoogte van de vergoeding. Maar waarom is er niet voor gekozen om direct de tarieven vast te stellen? Bij iedere zorgverzekeraar kunnen de voorwaarden voor het pgb straks anders uitpakken als het gaat om de omvang en de tarieven. Met deze wetswijziging wordt een rechtsongelijkheid gecreëerd, net als bij de WMO.

Voorzitter, wat de PVV betreft moet het pgb voor iedere burger beschikbaar zijn, onder dezelfde voorwaarden, en niet afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar iemand verzekerd is. Verpleging en verzorging is toch gewoon onderdeel van het basispakket?

Maar helaas is de hele ontmanteling een feit. Gezien de ontstane situatie willen wij dat het pgb een wettelijke verankering krijgt binnen de Zorgverzekeringswet. Maar dan wel fatsoenlijk! Voor iedereen gelijk met gelijke tarieven en zonder aanvullende kwaliteitseisen.

En ook zonder gehandicapten, die al tien jaar of langer een indicatie voor Thuiszorg hebben, weer opnieuw te indiceren. Deze mensen zijn een leven lang zorgafhankelijk en worden in de regel alleen maar zieker en afhankelijker van zorg. Maar ze worden wel steeds weer geherindiceerd, moeten steeds meer en meer administratie bijhouden, houden steeds minder zorg over en worden daar horendol van. Waarom met deze wetswijziging niet gelijk deze groep vrijstellen van herindicatie? Wij hebben hiertoe een amendement ingediend. Ik verwacht brede steun hiervoor.

De zorgverzekeraars proberen mensen met een pgb steeds vaker te dwingen tot zorg in natura, door van alles als planbare zorg te definiëren. Dit geldt zelfs voor een bezoek aan het toilet, dat nu wordt aangemerkt als planbaar. En dit allemaal om te bezuinigen, bezuinigingen over de rug van heel zieke mensen. Voorzitter hoe ziek is dat eigenlijk. Hoe ver gaan we.

De PVV wil het recht op pgb behouden en steunt dan ook de wettelijke verankering in de zorgverzekeringswet. Ook steunt de PVV de meeste van de ingediende amendementen, die vrijwel allemaal beogen het recht op pgb beter te verankeren.

Maar de overheveling van verpleging en verzorging naar de zorgverzekeraars maakt meer kapot dan ons lief is, en het zou daarom beter zijn als de Kamer net als de PVV tot het inzicht komt dat we deze overheveling terug moeten draaien.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4550 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties