Nederland weer van ons

Voorzitter, volgens de Minister is de 14% doelstelling duurzame energie geen papieren doelstelling, maar een keiharde afspraak tussen VVD en PvdA. Het is ook een harde commitment van maatschappelijke en politieke organisaties en bovenal gaat het hier om hele harde en noodzakelijke ambities. Aldus de minister in het vorige AO energie.

Voorzitter, ik vraag me af: hoe naïef kun je als minister zijn. De PvdA laat deze minister alle hoeken van de kamer zien, want met de motie Vos/van Tongeren (30196, nr. 388) worden al die zogenaamde keiharde afspraken, commitments en ambities in één klap van tafel geveegd. De minister is van bewindspersoon gedegradeerd tot uitvoerend ambtenaar. Tijd voor pensioen, die conclusie heeft de minister, denk ik, terecht getrokken. Maar voor de minister met pensioen gaat, willen wij graag weten hoe hij de puinhoop die vroeger onder de naam energieakkoord bekend stond, gaat opruimen. Gaat de minister nog wat extra miljarden verspillen aan nog meer windmolens op zee, of geeft de minister eindelijk de burger zijn geld terug. Is de minister bereid om het geld, dat niet naar de bijstook van biomassa gaat, terug te geven aan de burger? Graag uw reactie?

Voorzitter, nu die 14% doelstelling toch van tafel is, zou het de Minister sieren als hij in zijn laatste politieke jaar ook eens wat leuks terug doet voor de mensen in dit land. Ik heb de Minister in het vorige AO energie gewezen op de illegale windmolen in Schagen. De Minister is daar in zijn beantwoording niet op ingegaan, dus bij deze herhaal ik de vragen nog even. Is het beleid van dit kabinet om steun te verlenen aan illegale windmolens? Zo niet, kan de Minister dan toezeggen dat er zo snel mogelijk een einde wordt gemaakt aan deze illegale praktijken, die zich ook elders in het land voordoen, en dat deze illegale windmolens dus worden weggehaald? We mogen toch hopen dat de minister geen generaal pardon voor illegale windmolens gaat afkondigen.

Voorzitter, dan kom ik op de agenda van vandaag. De Algemene Rekenkamer heeft 10 jaar energiebeleid onder de loep genomen. Uit die evaluatie blijkt kortweg dat enige samenhang tussen de 3 beleidsdoelen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid vaak ver te zoeken was. Wat de PVV betreft vervangen wij daarbij duurzaamheid door draagvlak. Want met draagvlak van de bevolking en de innovatiekracht van ons bedrijfsleven volgt die duurzaamheid vanzelf, en heb je ook geen miljarden aan subsidies nodig. Het eindeloos subsidiëren van verouderde technologieën brengt ons niet verder.
De Rekenkamer stelt ook dat concrete, meetbare doelen ontbreken, waaraan het beleid door de Kamer getoetst kan worden. Daardoor is onvoldoende duidelijk in hoeverre het gekozen beleid ook het beoogde effect bereikt. Dat gaat met name op voor betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Dat blijkt ook uit het Energierapport. Daarin wordt alleen het doel vermeld van 95% co2-reductie in 2050. Maar er staan geen doelen vermeld voor betrouwbaarheid en betaalbaarheid, terwijl die vaak op gespannen voet staan met het duurzaamheidsdoel. En een betrouwbare energievoorziening is cruciaal voor Nederland, niemand heeft iets aan duurzame onbetrouwbaarheid. Het gebrek aan aandacht voor een betrouwbare energievoorziening is nu al schadelijk voor onze economie.

Vandaag luidt de internetsector het alarm in het Financieel Dagblad, omdat ze zich zorgen maken over een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. En als een sector zich zorgen maakt, dan weegt dat mee bij lange termijn investeringsbeslissingen. De PVV vraagt de Minister dan ook om de aanbevelingen van de Rekenkamer op te volgen en ook concrete doelen voor het energiebeleid te formuleren op het gebied van betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Is de Minister daartoe bereid?

Ook bij de voortgangsrapportage van het energieakkoord ontbreken de cijfers over de kosten. Waarom wordt niet op zijn minst per domein en het liefst per maatregel vermeld wat de geraamde kosten hiervan zijn en wat dit concreet bijdraagt aan de doelstellingen? Dan kunnen wij namelijk als Kamer zelf beoordelen of een bepaalde maatregel effect heeft of niet. Is de Minister bereid om de Kamer deze inzage te verschaffen bij de evaluatie van het Energieakkoord later dit jaar? Dat soort essentiële stuurinformatie moet toch beschikbaar zijn op het ministerie?

De PVV vraagt zich ook af in hoeverre de evaluatie van het energieakkoord nog uitgevoerd kan worden door Energie onderzoek Centrum Nederland (ECN), nu de Minister in de beantwoording van schriftelijke vragen erkent, dat de schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Indien je privé meeprofiteert van een bepaalde subsidie regeling, ga je natuurlijk niet concluderen dat deze regeling nauwelijks bijdraagt aan het beoogde doel. In hoeverre is een onderzoeksinstituut, dat als missie heeft de verwezenlijking van de duurzame energietransitie, in staat om daar kritisch en onafhankelijk over te oordelen? Zeker als het ook nog eens zijn medewerkers aanmoedigt om zelf bij te dragen aan deze missie, zoals blijkt uit de beantwoording van de vragen van collega Smaling (vraag 4). Dit wekt toch de indruk dat ECN politiek bedrijft en daar lijkt mij deze instantie niet voor bedoeld. Graag een reactie van de Minister?

Voorzitter, afrondend: de PvdA heeft de stekker uit het Energieakkoord getrokken. Vanaf heden moet de Minister dus weer zelf nadenken over zijn energiebeleid in plaats van te leunen op de gemaakte afspraken. De PVV roept de Minister daarbij op om zich niet blind te staren op de duurzaamheidsdoelstellingen. Wij vragen de minister om een gebalanceerde afweging te maken tussen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak voor duurzaamheid van onze energievoorziening. Want een onbetaalbare, onbetrouwbare energievoorziening biedt geen duurzame toekomst voor Nederland.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5265 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties