Nederland weer van ons

Voorzitter,

Wachten op een donororgaan terwijl je leven daar letterlijk van afhangt, dat wensen we niemand toe. Gelukkig meldden zich meer orgaandonoren in 2015 dan het jaar ervoor, een stijging van 4%. Toch heeft dat niet geleidt tot meer transplantaties. Het aantal transplantaties nam zelfs af met 4%. Een stijging van het aantal donoren lijdt dus niet automatisch tot meer orgaantransplantaties. Dat concludeert ook de directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Er spelen namelijk meer factoren mee, zoals doodsoorzaak, hartdood of hersendood, medische complicaties en het lage percentage nabestaanden dat toestemming geeft.

De kop van het AD deze week: ‘Gedwongen donorkeuze redt 150 levens’ is in mijn ogen dan ook misplaatst. Op welke feiten is dit gebaseerd? Gedwongen registratie kan ook betekenen dat er meer mensen NEE laten registreren, of dat de keuze wordt overgelaten aan de nabestaanden, die op hun beurt weer NEE zeggen. In Nederland is het aantal geregistreerden dat nu Ja zegt 2,5 keer zo hoog als het aantal dat NEE zegt. Gaat de indiener ervan uit dat deze verhouding zo blijft? Zo ja waar is dat op gebaseerd? . In België, waar iedereen zich moet registreren, is de verhouding Ja/Nee namelijk ongeveer 50/50. En daar staan trouwens meer mensen op de wachtlijst dan in Nederland, namelijk 1288 tegen 984 in Nederland. Ik wil de indiener vragen met een betere onderbouwing te komen dat er jaarlijks 150 levens gered gaan worden met de invoering van een Actief Donor Registratiesysteem. Mijn fractie is daar namelijk niet van overtuigd.

De afgelopen 10 jaar is het aantal orgaantransplantaties met zo’n 23% gestegen. Ik vind dat knap. Dat betekent dat er toch veel is bereikt. Met name als je bedenkt dat we in die periode aan de aanbodzijde minder donoren hebben gehad vanwege een daling van het aantal (jonge) verkeersslachtoffers. En aan de vraagzijde komen er steeds meer mensen op de wachtlijst omdat we ouder worden en onze overlevingskansen steeds groter worden.
Ondanks dat de doelstelling van het Masterplan Orgaandonatie niet is gehaald, zit er dus wel vooruitgang in. We hebben succesvolle pilots gehad die verder zijn uitgerold en de communicatie met potentiele donoren en nabestaanden is verbeterd. De PVV heeft daar ook altijd voor gepleit. Daarnaast is er vooruitgang geboekt bij transplantatietechnieken, stamcel onderzoek en de ontwikkeling van kunstorganen met behulp van 3D bio-printing. De wetenschap staat immers niet stil. De PVV-fractie wil op deze weg voort, het stimuleren van onderzoek en techniek, zodat er een tijd aanbreekt dat we helemaal geen organen meer hoeven te transplanteren.

Naast deze vooruitgang en de twijfels of het ADR-systeem wel voor meer orgaantransplantaties zorgt, vindt de PVV-fractie dit gedwongen systeem ook een stap te ver. Want als dit wordt ingevoerd betekent het dat je organen geclaimd kunnen worden indien je nooit een keuze hebt willen of kunnen maken. Als je om wat voor reden de oproep niet hebt ontvangen of gelezen, de herhaalde oproep ook gemist hebt en je er verder, bewust of onbewust, niet aan hebt gedacht, dan maakt deze wet je automatisch donor. De indiener van deze wet beschouwt je organen dan als een maatschappelijke voorziening die je uit solidariteit maar hebt af te staan.

Voorzitter,

Dit standpunt vinden wij alles behalve liberaal. Waar in alle medisch-ethische kwesties de keuzevrijheid centraal staat, denk aan abortus of euthanasie, wordt hier de keuzevrijheid overboord gezet. Waar de indiener eerder (in 2011) een motie indiende om dragers van de ziekte van Huntington het recht ‘Om niet te weten’ te geven, wil ze nu mensen het recht ‘Om niet te kiezen’ ontnemen. Dit is onbegrijpelijk. Kan de indiener dit nader toelichten.

Tot slot. De PVV-fractie dankt de initiatiefnemer voor haar inspanningen om het aantal donoren te verhogen. Een Actief Donor Registratie systeem wijzen wij echter af. Het recht om geen keuze te hoeven maken willen wij namelijk niemand ontnemen. Maar bovenal: Wetten zijn niet bedoeld om mensen op ethisch gebied tot keuzes te dwingen en ik hoop dat de Kamer tot ditzelfde standpunt komt.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4220 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties