Nederland weer van ons

Vz,

We praten hier over de wijziging van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) voor het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Dat klinkt veelbelovend.

We weten al jaren dat er voor miljarden euro’s fout gedeclareerd wordt in de zorg. Vaak ook bewust. En zorgaanbieders zijn totaal niet onder de indruk van het toezicht, de opsporing, de naleving en de handhavingspraktijken van de overheid, omdat de pakkans laag is en de straf eveneens. Er wordt simpelweg te weinig gecontroleerd en niet streng genoeg. De PVV vindt dit onacceptabel. Als iemand zijn zakken vult door fout te declareren en hij kan hier gewoon mee wegkomen, dan moeten we het daar niet bij laten. We moeten alle instrumenten inzetten om die miljarden terug te halen.

Echter vorige week nog, konden we lezen dat het onderzoek naar gesjoemel met declaraties bij het VUmc is vastgelopen. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) probeert al anderhalf jaar gevoelige data te onderzoeken, wat niet lukt vanwege het feit dat er patiëntgegevens mee gemoeid zijn en die vallen onder het medisch beroepsgeheim. Als eerste vraag ik mij dan af, zijn de patiënten bij de opsporing betrokken? Zijn patiënten gevraagd om mee te helpen bij het fraude onderzoek en of hun medische gegevens daarvoor gebruikt mogen worden? Want daar ligt toch het knelpunt, medische gegevens mogen niet zonder toestemming van de patiënt worden ingezien.

Kijk ik vervolgens naar het schema van de materiele controlestappen van Zorgverzekeraars Nederland, dan zie ik nergens de patiënt in beeld. Bij geen enkele stap wordt de patiënt gevraagd gegevens beschikbaar te stellen. En dat begrijp ik niet. Ik denk dat patiënten best bereid zijn mee te werken bij het opsporen van fraude. Niet allemaal, maar de meesten toch wel. Uit de NPCF enquête blijkt dat 60% vindt dat de zorgverzekeraar het beste contact op kan nemen met de patiënt voordat het dossier wordt opgevraagd. En dit percentage zal vast nog wel stijgen als men zich bewust wordt dat er mogelijk teveel eigen risico is betaald of dat door die fraudemiljarden de premie elk jaar oploopt. Tussen stap 7 en 8 in het genoemde schema zou volgens mij moeten komen:

Gelegenheid geven aan patiënt ontbrekende informatie aan te leveren.

Ik begrijp dat ZN daar geen voorstander van is. Het zou o.a. het onderzoek vertragen. Alsof er nu bijvoorbeeld bij het VUmc onderzoek geen vertraging is? Graag een reactie van de minister. En ik wil benadrukken dat ik niet vraag om de patiënt vooraf te informeren maar de patiënt vooraf te vragen mee te werken. Daar zit namelijk een wezenlijk verschil in.

Van vooraf betrekken van de patiënt kom ik bij achteraf informeren. Achteraf de patiënt informeren over de inzage in zijn dossier vanwege mogelijke fraude is een voorwaarde die volgens mijn fractie niet mag ontbreken. Dat kunnen we niet overlaten aan de willekeur van de zorgverzekeraars, dit moeten we verplicht stellen. Ik heb daarvoor dan ook een amendement ingediend en ik heb inmiddels begrepen dat de minister hier positief tegenover staat. Ik hoop dat de Kamer ook haar steun uitspreekt.

Het medisch beroepsgeheim is belangrijk voor de toegang tot zorg en de privacy van de patiënt. Wat tussen arts en patiënt wordt besproken blijft in principe geheim. Maar het beroepsgeheim mag geen dekmantel zijn voor fraudeurs. Wat mij zorgen baart is dat inzage zal plaatsvinden en ik citeer: ‘onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur’. Laten we voorkomen dat straks een willekeurige stagiair bij een zorgverzekeraar toegang krijgt tot medisch gegevens en er via het slecht beveiligde LSP met complete dossiers vandoor gaat. Ik wil daarom graag de garantie dat controle altijd plaatsvindt ‘door’ een medisch adviseur, die immers gebonden is aan het beroepsgeheim en onder het tuchtrecht valt. Kan de minister daarvoor zorgen?

Zoals gezegd is de PVV-fractie voorstander van een hardere fraude aanpak in de zorg. Het opsporen van de fraudemiljarden heeft wat ons betreft prioriteit. De pakkans moet omhoog, de boetes moeten omhoog en er moet een afschrikwekkende werking uitgaan van de fraude aanpak. Fraude mag nooit lonen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3615 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties