Nederland weer van ons

Er staan veel onderwerpen op de agenda, maar gezien de toegestane spreektijd licht ik er een paar uit. Ten eerste het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over het vergroten van de effectiviteit van de politie. De politieorganisatie moet flexibeler worden gemaakt. Criminaliteit verandert steeds sneller van vorm en inhoud. Het kabinet zet daarom in op o.a. het verminderen van knellende kaders.

Ik verwacht echter dat de knellende kaders erger gaan worden door de modernisering van het wetboek van strafvordering. Zoals het wetsvoorstel inzake de opspo-ringsmethoden en dwangmiddelen (boek 2) er nu uit ziet, komen er veel meer wettelijke regels met daarbij ook als gevolg dat het overgrote deel van het politiekorps opnieuw opgeleid moet worden. Kan de minister hier al op reageren? Dit mede in het licht van de brief van de minister van 12 maart jl. waarin hij belooft de administratieve lastendruk zoveel mogelijk weg te nemen.

Ten tweede de pilot met het stroomstootwapen in de basispolitiezorg. Er is helaas een aangenomen motie die het gebruik hiervan in gesloten ggz-instellingen verbiedt. Ik wil van de minister weten welke invloed de motie heeft. De minister schrijft dat: ”het evaluatierapport de basis vormt voor de vraag of het stroomstootwapen deel moet gaan uitmaken van de standaardbewapening van de politie.” Hoe kan je het gebruik op dit vlak nu evalueren als er een deel niet in wordt meegenomen? En klopt het dat politieagenten toch nog in noodsituaties door het personeel van een GGZ-instelling wordt gevraagd het stroomstootwapen te gebruiken? Zo ja, dan mag ik toch hopen dat dit voor hen geen gevolgen heeft vanwege die aangenomen motie.

Het belang van het stroomstootwapen is helaas ook pijnlijk duidelijk geworden naar aanleiding van de explosie van geweld tegen agenten in Amersfoort afgelopen zater-dag. Geweld wordt vaak gepleegd onder invloed van alcohol en/of drugs, zo ook hier. Bij de behandeling van het wetsvoorstel geweld onder invloed van middelen heb ik een amendement ingediend met als doel dat middelengebruik als zelfstandige straf-verzwaringsgrond in het wetboek moet worden opgenomen. Het amendement is helaas verworpen. De minister heeft in een brief van 7 maart jl. aangegeven dat de minister van VWS rond de zomer komt met een brede aanpak problematisch alcoholgebruik. Kan dit hier in worden meegenomen?

Ten derde de publicatie van de Algemene Rekenkamer “Focus op ‘kansrijke’ aangiften. Ik wil graag de reactie van de minister over deze passage in het rapport: “Uit ons onderzoek bij drie verschillende basisteams blijkt dat ook BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken) niet overal op dezelfde manier wordt gebruikt. Dit beïnvloedt de vergelijkbaarheid van de basisteams en de mogelijkheden om te sturen op het operationele proces, wat wel het achterliggende doel is van het systeem.”

Tot slot één vraag los van de agenda, maar wel een onderwerp waarvan ik denk dat de minister dit op zijn werkbezoek heeft gehoord: de zogenoemde EBO’s, ofwel de Eigen Beheerde Omgevingen die bij meerdere eenheden aanwezig zijn voor bijvoorbeeld de registratie van een bepaalde vorm van criminaliteit. Deze EBO’s vallen buiten de begroting voor de Informatievoorziening, maar moeten straks welk gesaneerd worden. Daar is dus geen geld voor, ofwel: een grijs gebied voor deze kosten. Graag een reactie van de minister.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2730 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English