De PVV heeft het de afgelopen jaren al vele malen aan de orde gebracht: volgens onze analyse is er sprake van een systeemcrisis in het onderwijs. Aan de basis van deze systeemcrisis ligt het governancemodel, dat teveel macht bij de instellingen zelf legt en blijkbaar niet de voorwaarden kan scheppen voor een afdoende controlemechanisme. Raden van Toezicht hebben bewezen geen garantie te zijn voor een goede controle. De OR van ROC Zadkine zegt letterlijk dat het de afgelopen jaren zo fout kon gaan doordat het toezicht tekort schoot (VK 20-10-12) Er was in het geval van Zadkine niet eens een falende Raad van Toezicht- er was helemaal geen Raad van Toezicht. Zadkine koos voor het one-tier board, ondanks stevige bezwaren van de toenmalige staatssecretaris. In deze monistische constructie heeft zowel de bestuurder als interne toezichthouder zitting in één orgaan.

Lees meer

Voorzitter,

Checks en balances in goed Nederlands. Daar ontbreekt het grootselijk aan in de semipublieke sector. Het grootste probleem in het onderwijs is de doorgeschoten autonomie van het veld. Dat ligt aan de basis van diplomafraudes, van megalomane nieuwbouw, van ondoelmatige fusies die leiden tot een grootschaligheid die niemand van de stakeholders wil, behalve de bestuurders. Want die voelen zich maatschappelijk ondernemer wanen en in te veel gevallen gaan ze tekeer als losgeslagen pubers op hun eerste vakantie zonder ouders in Llorret de Mar. Aan die checks en balances valt nog heel wat te verbeteren, vz. En daar hebben we deze minister hard bij nodig. Ook zij moet zo langzamerhand toch onderkennen dat meer grip nodig is. Meer sturing in het veld dat nu een speeltuin is voor bestuurders; een speeltuin zonder toezicht.

Lees meer

Vz, we hebben het probleem van de onderbesteding van de huisvestingsgelden nu een aantal keer met elkaar gewisseld. Alle partijen zijn het erover eens dat het buitengewoon onwenselijk is dat Gemeenten onderwijsgelden, honderden miljoenen euro's NIET besteden aan broodnodige nieuwbouw van scholen of aan renovatie van scholen. Dat onderwijsgeld wordt aangewend om gaten in de gemeentebegroting te dekken, om reserves aan te leggen en in voorkomende gevallen worden er zelfs lantaarnpalen van neergezet. Dat is de gegeven situatie. Gevolg: kinderen die hun hele basisschoolcarrière in noodgebouwtjes doorbrengen, in slecht geventileerde lokalen, in omstandigheden waar een ontwikkeld land als het onze zich voor moet schamen.

Lees meer

Harm Beertema

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English