Vragen van het lid Van Dijck (PVV) aan de staatssecretaris van Financiën omtrent het toezicht bij goede doelen instellingen en de fiscale aftrekbaarheid van giften. (Ingezonden 31 augustus 2007)

1
Hebt u kennisgenomen van het
bericht in de Volkskrant dat het
toezicht bij goede doelen instellingen
ontbreekt?1
2
Deelt u de mening van de
onderzoekers van Bureau Intraval2
dat het toezicht van de overheid
omtrent de financiële geldstromen bij
(religieuze) instellingen ontoereikend
en ondoorzichtig is en naarstig dient
te worden aangescherpt?
3
Bent u het met mij eens dat religieuze
instellingen extra kwetsbaar zijn voor
crimineel misbruik van fondsen,
doordat donaties veelal buiten het
beeld van de belastingdienst blijven?
4
Bent u verder bekend met de
uitspraak van de rechtbank Haarlem
van 11 oktober 20063 over het
toestaan van de fiscale aftrek van een
gift in contanten aan een moskee in
Amsterdam, enkel op basis van een
geschreven en bekladde kwitantie?
5
Vindt u het toelaatbaar dat giften in
contanten aan religieuze instellingen
in aanmerking komen voor fiscale
aftrek?
6
Bent u bekend met de uitspraak in
hoger beroep van 10 mei 2007 door
het Hof van Amsterdam in eerder
genoemde zaak? Zo ja, waarom is
deze uitspraak niet gepubliceerd? Hoe
luidde deze uitspraak?
7
Kunt u aangeven hoeveel giften er
jaarlijks aan moskeen plaatsvinden en
hoe worden deze verantwoord?
8
Bent u bereid ervoor zorgen dat
religieuze instellingen scherper
worden gecontroleerd en dat giften in
contanten niet als aftrekbaar mogen
worden aangemerkt; dit om
mogelijke fraude te voorkomen?
1 de Volkskrant, 29 augustus 2007, «Toezicht
bij goede doelen ontbreekt».
2 Rapport «Goed Bedoeld, preventieve
doorlichting goede doelen sector» van Bureau
Interval, maart 2007.
3 LJN: AZ0603/3521.

 

Antwoord van staatssecretaris De Jager (Financiën). (Ontvangen 17 oktober 2007)
1
Ja.
2
De uitkomsten van de preventieve
doorlichting worden binnenkort
voorgelegd aan de goede
doelensector. Na overleg met
vertegenwoordigers van die sector
zal de Minister van Justitie zich
beraden over de wijze waarop de
gesignaleerde risico’s tegemoet moet
worden getreden. Vervolgens zal de
Minister van Justitie uw Kamer
daarover informeren.
3
Religieuze instellingen kunnen net als
andere instellingen kwalificeren als
algemeen nut beogende instelling in
de zin van de fiscale regelgeving. Bij
de controle en het toezicht op de
fiscale faciliteiten hanteert de
Belastingdienst bij alle algemeen nut
beogende instellingen dezelfde
regels. Religieuze instellingen zijn in
zoverre dus niet kwetsbaarder voor
misbruik dan andere algemeen nut
beogende instellingen.
Voor zover het gaat om donaties
die buiten het zicht van de
Belastingdienst blijven, verwijs ik
naar mijn antwoord op vraag 2.
4
Ja. In die uitspraak oordeelde de
rechtbank dat de contante giften in
dat geval voldoende met schriftelijke
bescheiden waren gestaafd.
5
Giften in contanten aan religieuze
instellingen komen in aanmerking
voor fiscale aftrek als aan bepaalde
voorwaarden is voldaan. De instelling
aan wie de giften zijn gedaan moet
aan te merken zijn als kerkelijke,
levensbeschouwelijke, charitatieve,
culturele, wetenschappelijke of het
algemeen nut beogende instelling.
Daarnaast moet sprake zijn van een
betaling uit vrijgevigheid en er mag
geen tegenprestatie tegenover de gift
staan. Tot slot moet de gift met
schriftelijke bescheiden kunnen
worden gestaafd (artikel 6.39 van de
Wet inkomstenbelasting 2001).
Degene die de gift in aftrek wil
brengen, moet desgevraagd met
schriftelijke stukken aantonen dat hij
de gift daadwerkelijk heeft gedaan.
Dat kan bijvoorbeeld door middel van
bankafschriften of kwitanties. Of de
gift voldoende met schriftelijke
bescheiden is gestaafd, is een
feitelijke beoordeling.
6
De uitspraak van Hof Amsterdam in
hoger beroep in eerder genoemde
zaak is mij eveneens bekend. Deze
uitspraak van 1 mei 2007, nr. 06/00473
(LJN: BB 2905) is op 5 september
2007 gepubliceerd. In deze uitspraak
oordeelde het hof dat de uitspraak
van de rechtbank vernietigd diende te
worden en het bij de rechtbank
ingestelde beroep alsnog ongegrond
verklaard diende te worden. Naar het
oordeel van het hof wekte de
betrouwbaarheid van de in dat geval
overgelegde kwitanties een zodanige
twijfel, dat zij niet aangemerkt kunnen
worden als schriftelijke bescheiden
die de door belanghebbende gestelde
giften staven.
7
Neen. Giften aan algemeen nut
beogende instellingen worden niet
per categorie geadministreerd door
de Belastingdienst.
8
Neen. Religieuze instellingen worden
niet anders gecontroleerd dan andere
algemeen nut beogende instellingen.
Ik zie voorts geen aanleiding tot
wijziging van de regels ten aanzien
van de aftrekbaarheid van giften
in contanten voor de
inkomstenbelasting. Ik beschouw de
voorwaarde dat giften in contanten in
aanmerking worden genomen «voor
zover zij met schriftelijke bescheiden
kunnen worden gestaafd», als
toereikend.
 

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

facebooktwitterinstagrammail

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English