Vragen van de leden Wilders, De Roon en Fritsma (allen PVV) aan de Minister van Justitie en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie over islamitische huwelijken in Nederland.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Islamitisch huwelijk biedt uitkomst voor jonge moslim’*?

2.)
Kunt u aangeven hoeveel islamitische huwelijken (nikah) er jaarlijks in Nederland en in het buitenland door in Nederland wonende moslims worden gesloten? Zo neen, bent u bereid een groot onderzoek uit te voeren naar zowel de omvang van het aantal islamitische huwelijken als naar de handhaving van de wetsartikelen die bepalen dat een kerkelijk huwelijk pas gesloten mag worden zodra een burgerlijk huwelijk is gesloten? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens dat polygamie in Nederland moet worden tegengegaan? Hoe is de handhaving van de artikelen 1:33 van het Burgerlijk Wetboek, 237 en 379 van het Wetboek van Strafrecht, die polygamie verbieden, geregeld? Deelt u onze mening dat actief tegen polygamie opgetreden moet worden? Doet het OM dat reeds? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet en wilt u het OM hier een aanwijzing toe geven?

4.)
Hoe is de handhaving van de artikelen 1:68 van het Burgerlijk Wetboek en 449 van het Wetboek van Strafrecht, die het voltrekken van een kerkelijk huwelijk verbiedt zolang geen burgerlijk huwelijk gesloten is, geregeld? Deelt u onze mening dat naleving van deze wetsartikelen actief dient te worden afgedwongen? Doet het OM dat reeds? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet en wilt u het OM hier een aanwijzing toe geven?

5.)
Bent u met ons van mening dat achterlijke verschijnselen als polygamie en uithuwelijking in het Nederland van 2008 niet thuishoren?

* Trouw, 4 augustus 2008