Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over rechters die tegen strafwet zijn:

1.)
Kent u het bericht "Rechters lijnrecht tegenover Hirsch Ballin" (1)  ?

2.)
Gaat u onderzoeken of het juist is dat een meerderheid van de rechterlijke macht tegen de strafbaarstelling van softdrugs is? Wilt u daarbij onderzoeken of er hierover verschil van inzicht bestaat tussen de zittende en de staande magistratuur? Zo neen, waarom niet?

3.)
Deelt u mijn vermoeden, dat de lage straffen die rechters plegen op te leggen voor misdrijven m.b.t. hash en cannabis, te maken kunnen hebben met hun afwijzende houding tegenover de strafbaarstelling van deze misdrijven? Wilt u ook dit in het onderzoek betrekken?

4.)
Bent u met mij van mening, dat - als de berichtgeving juist blijkt te zijn - de bedoeling van de strafwetgever door de rechterlijke macht ontkracht wordt? Zo neen, waarom niet?

5.)
Zo ja, zou u hierin aanleiding kunnen zien om minimumstraffen in te voeren voor deze misdrijven? Zo neen, wat zou u dan willen doen om er voor te zorgen dat de rechtspraak plaatsvindt overeenkomstig de bedoelingen van de strafwetgever?

(1) Klik hier om het bericht te lezen op de website van Vrij Nederland.