Voorzitter, ik dank ook namens mijn fractie premier Rutte voor zijn antwoorden. En ik wil hem ook een compliment maken voor zijn optreden dat een premier waardig was. Chapeau.

Het was een pittig debat gisteren en vandaag. Zo hoort dat in een democratie.

De nieuwe minderheidsregering, gedoogd door de PVV, zo bleek uit het debat, wordt niet door de linkse kerk omarmd. Dat doet mij deugd. Er zijn niet veel zekerheden in het leven. Maar één ding is zeker: de linkse kerk staat als altijd aan de verkeerde kant van de streep.

Voorzitter, daarom is het ook zo mooi dat met dit regeerakkoord een einde komt aan de politiek macht van de linkse kerk over Nederland. Ons land schrijft nu geschiedenis. Betere tijden breken aan. Ooit zal oktober 2010 in geschiedenisboeken geduid worden als een keerpunt in de Nederlandse politiek. De dag waarop de stem van het volk eindelijk doordrong tot het regeringsbeleid. Eindelijk zal Nederland sterker worden. Eindelijk zal Nederland veiliger worden. Eindelijk zal Nederland Nederlandser worden.

Voorzitter, de afgelopen dagen konden we zure linkse collega’s meermaals horen verklaren dat de minderheidsformule het kabinet instabiel maakt. Zuur links snapt er niks van. Een kabinet is stabiel als het kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer beschikt. Dat is het geval. De afspraken tussen de regeringspartijen CDA en VVD en de PVV zijn duidelijk en kunnen steunen op een meerderheid in de Kamer. En de PVV zal zich een betrouwbare partner tonen de komende jaren.

Voorzitter, ik zei het gisteren al, de PVV is voor het Koningshuis en pro-Oranje. Maar wij vinden het om heel veel redenen, maar niet in de laatste plaats om democratische redenen, onwenselijk dat de Koning (zoals het staatshoofd in de grondwet wordt genoemd) deel uitmaakt van de regering en dat hij rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de regeringsvorming. Wij zijn het daarin eens met een steeds groter deel van de bevolking die de rol van het staatshoofd eveneens wil beperken tot een uitsluitend ceremoniële functie. Een land als Zweden heeft zijn monarchie reeds in deze zin gemoderniseerd. De populariteit van de monarchie in Zweden werd hierdoor niet aangetast, integendeel. Ook Luxemburg heeft dat gedaan. Ook in België willen alle partijen de rol van de koning eveneens moderniseren tot een louter ceremoniële functie

De Minister-President heeft gezegd hier niet aan te willen. Maar wij geven ons niet zo snel gewonnen. Het debat hierover moet serieus en uitgebreid in dit huis worden gevoerd. Daarom dien ik de volgende motie in, en voor alle helderheid zullen wij met een initiatiefwet komen als die motie wordt verworpen:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet met een voorstel tot wijziging van de grondwet te komen ten einde te bewerkstelligen dat de Koning geen deel meer uitmaakt van de regering, en gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter, Nederland gaat een andere koers varen omdat de kiezers dit willen en omdat daar de enige kans ligt om onze welvaart, ons welzijn, en onze identiteit als Nederlanders te vrijwaren.

Nu gaat het roer om, omdat het roer om moet, omdat gebroken moet worden met het verleden, omdat de heilloze weg verlaten moet worden en ons land terug op het juiste pad gezet moet worden. Aan politiek doen betekent keuzes maken. Wij maken die keuzes. Wij kiezen voor democratie, voor vrijheid, wij kiezen voor Nederland.

In een wereld die steeds groter wordt, biedt de natie de burgers houvast. De PVV is een patriottische partij die zich er niet voor schaamt om de Nederlandse identiteit te willen handhaven. Daarom ben ik trots op het historisch akkoord dat we hebben bereikt. Daarom ben ik trots dat ik hier tegen onze anderhalf miljoen PVV-kiezers kan zeggen: uw stem heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe wind gaat waaien in Nederland. Dankzij u gaan de aantallen asielzoekers en immigranten zeer substantieel omlaag, waarbij een vermindering van 50% niet-Westerse allochtonen gehaald kan worden. Dankzij u wordt Nederland eindelijk veiliger omdat criminelen harder worden gestraft en wordt er fors geïnvesteerd in de ouderenzorg en zullen zij een meer menswaardig en fatsoenlijk bestaan krijgen.

Voorzitter, wij zijn van mening dat de dubbele nationaliteit van bewindslieden, wat die ook moge zijn, ongewenst is. Dat is ook, naar welke peiling je ook kijkt, de mening van de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Het is teleurstellend dat premier Rutte niet heeft aangegeven dat de staatssecretaris van VWS haar Zweedse nationaliteit zal opgeven.

De PVV dient daarom volgende motie in:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner haar Zweedse nationaliteit op te geven, en gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter, ik rond af. Wij beseffen dat dit nog maar het begin is van de uitvoering van ons programma voor Nederland. Wij maken deel uit van een geschiedenis die een voortdurend appèl op ons doet. In de Gouden Eeuwen van de Nederlanden – toen in de tijd van de zeventien, en later de zeven provinciën, onze natie werd gevormd – behoorden wij, Nederlanders, tot de meest vrije volkeren ter wereld. Wij hadden een van de meest democratische bestuursvormen ter wereld. Historisch gezien behoren Nederlanders tot de pioniers van de politieke vrijheid.

De PVV – dat is onze ambitie – wil van Nederland weer een baken van vrijheid maken. Vandaag waait al een begin van de geest van vrijheid door dit Huis. Nederland werd bevrijd van de heerschappij der linkse kerk. Zonder de PVV was dat vandaag niet mogelijk geweest. Daarom zijn wij vandaag met recht en reden trots op wat is bereikt en zijn wij vooral de 1,5 miljoen Nederlanders dankbaar die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Ik sluit af met een wens voor dit kabinet de komende vijf jaren: Heel veel succes.