Voorzitter, 

Voor de dertigste keer heeft de Koningin dit jaar haar Troonrede gehouden. Net als voorgaande jaren stond het Oranjepubliek weer rijendik langs de route om haar toe te juichen. Het Koningshuis is onder de Nederlandse bevolking nog altijd populair.

Ook de Partij voor de Vrijheid is trots op de Oranjes. De Koningin heeft een belangrijke symboolfunctie voor Nederland.

De PVV vindt het dan ook belangrijk dat deze symboolfunctie blijft bestaan.

We leven nu echter anno 2010 en in de 21e eeuw is geen plaats meer voor iemand die op basis van erfopvolging en niet op grond van democratisch gekozen verkiezingen lid is van de regering. Wat de Partij voor de Vrijheid betreft is het daarom tijd voor modernisering van de rol van de Koningin in ons staatsbestel. 

De PVV realiseert zich dat hier een groot maatschappelijk debat voor nodig is. Gezien het belang van het onderwerp moet dit zo zorgvuldig mogelijk gebeuren, zodat wij zoveel mogelijk draagvlak creëren om over te gaan tot modernisering.

Zoals reeds aangekondigd zal de Partij voor de Vrijheid met een voorontwerp van een wetsvoorstel komen om op zoek te gaan naar een meerderheid in de Kamer. 

Voorzitter, 

Een paar woorden over de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De WRR tracht, volgens de regering, een bijdrage te leveren aan inzichten in zaken die op langere termijn de samenleving kunnen beïnvloeden. 

Mijns inziens heeft de WRR met haar regeringsadviezen het tegendeel al bewezen; namelijk dat zij geen meerwaarde heeft voor gedegen besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken. Denk aan het rapport ‘Identificatie met Nederland’ uit 2007, het rapport waarin het advies werd gegeven niet meer te verwijzen naar dé Nederlandse identiteit of het rapport ‘De Europese Unie, Turkije en de Islam’ uit 2004, hierin heeft de WRR onder meer geconcludeerd dat de islam in Turkije geen obstakel is voor de EU.

Elke cent die naar deze papierfabriek gaat is geldverspilling, de bijdrage aan de WRR dient daarom ook opgeheven te worden en overgeheveld te worden naar de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. 

Voorzitter, 

Bij het Rijk werken zo’n 120.000 medewerkers, om vacatures te vullen hebben we de website www.werkenbijhetrijk.nl en worden er advertenties geplaatst. Kan de Minister-president mij vertellen hoe het advertentiebeleid eruit ziet?

Opvallend is dat er voornamelijk wordt geadverteerd in linkse kranten, met linkse lezers, wat zorgt voor een bepaald slag ambtenaren.

Op 2 november bereikt mij het bericht(*); ‘Prachtige poster van de wervende ‘Werken Bij Het Rijk’-campagne schitteren weer op de perrons. Voor niet meer dan 59 vacatures’.

De PVV staat pal achter de aangekondigde 18 miljard aan bezuinigingen, mijn partij vindt het dan ook totaal misplaatst dat de blijkbaar overenthousiaste personeelsafdeling vrolijk belastinggeld spendeert aan de werving van mensen die eigenlijk niet nodig zijn. Graag een reactie van de Minister-president.

Voorzitter, 

Tot slot.

Het huren van privé vliegtuigen door bewindspersonen is toegestaan, echter alleen als het regeringsvliegtuig bezet is en ook Defensie geen vliegtuig kan bieden.

Het is dan ook verbazingwekkend dat de privé vluchten van het vorige kabinet ons bijna vijf miljoen euro hebben gekost.

Het Ministerie van Algemene zaken heeft 940.000 euro besteed aan de inhuur van privé – vliegtuigen, en daarmee na Buitenlandse Zaken het duurste Ministerie. 

Opvallende aspecten uit het onderzoek van RTL waren verder dat het regelmatig voorkomt dat een minister in zijn of haar eentje in het toestel zit, en dat ministers zich op een luchthaven laten afzetten of oppikken dicht bij hun woonplaats. 

Voorzitter, 

Het zijn tijden van zware bezuinigingen. Het gemak waarmee hier met belastinggeld wordt gesmeten geeft dan ook een geheel verkeerd signaal af, het is juist aan de bewindspersonen om hier het voortouw in te nemen en in ieder geval de procedure te volgen voordat er als laatste mogelijkheid wordt uitgeweken naar de huur van een privéjet. De PVV zou dan ook graag van de Minister-president willen horen of de Minister-president zelf en ook zijn Ministers bereidt zijn om zich strakker aan de regels te houden. 

Dank u wel.

(*) Dagblad de Pers dinsdag 2 november 2010 ‘Werven zonder werk, een langetermijninvestering’