Skip to main content

PVV-vragen over aangepaste lesinhoud aan de ramadan

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Wilders en De Graaf (allen PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat een openbare school in Rijswijk, het Rijswijks Lyceum, de lesinhoud aanpast aan de ramadan en docenten vertellen welke islamitische gebeden verplicht zijn(*)?

2.)
Is het u bekend hoeveel scholen binnen het openbaar onderwijs het lesprogramma aanpassen aan de ramadan en het suikerfeest?

3.)
Deelt u onze mening dat het onacceptabel is dat openbare scholen de lesinhoud aanpassen of verplaatsen vanwege de islam en dat zij zich verre zouden moeten houden van welke vorm van islamitische indoctrinatie en zelfislamisering dan ook?

4.)
Bent u voornemens het openbaar onderwijs te vrijwaren van dit soort vormen van islamitische inmenging? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om in dit specifieke geval het Rijswijkse Lyceum tot de orde te roepen en andere openbare scholen die zich hier schuldig aan maken? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/22/na-het-examen-meteen-naar-bed-a1603847