Skip to main content

Motie mbt intercityverbinding tussen Heerlen en Aken

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een intercityverbinding tussen Heerlen en Aken van groot belang is voor de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg en in het bijzonder de krimpregio Parkstad Limburg;
overwegende dat er een aantal aanpassingen moet plaatsvinden aan het spoor om een intercity mogelijk te maken;
overwegende dat daarvoor een rijksbijdrage van 18 miljoen euro benodigd is;
verzoekt de regering, de genoemde bijdrage te leveren vanuit de reservering opheffing belemmeringen grensoverschrijdend vervoer,
en gaat over tot de orde van de dag.