Skip to main content

Motie - Spoor: vervoer- en beheerplan

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in brief op stuk 29984, nr. 386 de bewindslieden aangeven op welke manier er invulling wordt gegeven aan de motie-De Graaf c.s. (29984, nr 379);
constaterende dat hier geen sprake is van "orde op zaken stellen", zoals gesteld wordt in de betreffende motie;
overwegende dat een sfeer van vertrouwen belangrijk is, maar dat de factor controle in de uitvoering van de motie zo goed als afwezig is gebleven;
overwegende dat de Kamer haar controlerende taak onvoldoende kan uitvoeren als de bewindslieden hun ministerie niet controleren;
overwegende dat met de genomen maatregelen niet het juiste signaal naar de betreffende ambtenaren uitgaat, waardoor precedentwerking kan ontstaan;
verzoekt de regering, alsnog personele consequenties te verbinden aan de onverkwikkelijke gang van zaken waarover wij op 31 januari jl. debatteerden;
verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover geanonimiseerd te informeren voor 1 juli 2013,
en gaat over tot de orde van de dag.