Skip to main content

Motie labeling van klimaat- en CO2-gerelateerde uitgaven

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rijksuitgaven aan duurzaamheid, klimaatbeleid en CO2-reductie verdeeld worden over vele ministeries, projecten en kostenplaatsen, waardoor deze uitgaven achteraf moeilijk tot niet herleidbaar zijn;
constaterende dat de klankbordgroep Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid in haar rapport stelt dat de effecten op het klimaat niet goed kunnen worden beoordeeld;
overwegende dat de Kamer controle moet uitoefenen over rijksuitgaven en regeringsbeleid;
overwegende dat zonder een goede labeling van uitgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaat en CO2-reductie de effecten van het beleid niet meetbaar zijn;
verzoekt de regering, met ingang van de begroting van het jaar 2014 alle duurzaamheids-, klimaat- en CO2-gerelateerde uitgaven duidelijk te labelen in de rijksbegroting,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf