Skip to main content

PVV: Nederlandse koopvaardijschepen moeten beter worden beschermd door Defensie

PVV-tweede kamerlid Raymond de Roon heeft de regering gevraagd om de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij te vergroten.

Lees hier zijn bijdrage in een debat daarover in de Tweede Kamer op 19 januari 2012:

Vz., 

De brief van 23 dec jl van de bewindslieden over “wijziging van het mandaat Atalanta” en “de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD’s) aan boord van schepen van de VN” heeft bij mijn fractie de wenkbrauwen doen fronsen.

De reden daarvan is de volgende:

Wij hebben jarenlang gestreden voor de realisatie van VPD’s.  De vorige regering wilde er niets van weten. Onder dit kabinet werd het werd mogelijk dat militaire VPD’s worden ingezet voor de beveiliging van koopvaardijschepen tegen piraterij (waarvoor hulde). Maar ook werd het duidelijk, dat de middelen beperkt zijn en dat niet iedere aanvraag door de koopvaardij voor inzet van een militair VPD kan en zal worden gehonoreerd door Defensie. Wij vinden dat jammer. De Kamer vindt dat ook jammer en heeft de motie Hernandez cs aangenomen om te komen tot structurele financiering van VPD-teams vanaf 2013.

En dan blijkt, ondanks die “armoe”, dat de regering nu ineens wel een VPD beschikbaar wil en kan stellen voor schepen die voor de VN varen.

 

De noodzaak daartoe, zou zijn dat er een tekort is aan schepen voor andere taken van Atalanta. De vervanging van een oorlogsbodem die de VN-schepen naar Somalie moet begeleiden door een VPD, maakt het mogelijk dat die oorlogsbodem vrij komt voor het vervullen van die andere taken van Atalanta.

Mijn eerste vraag is: betreft dit dan een Nederlands oorlogsschip dat nu is bestemd voor begeleiding van VN-schepen? En welke andere taken gaat dat oorlogsschip vervullen? Heeft dit, zo vraag ik voorts, ook iets te maken met het feit dat het EU Political and Security Committee aan de commandant van Atalanta opdracht heeft gegeven om plannen te ontwikkelen voor inzet van EU-strijdkrachten om de infrastructuur van de piraten op het land aan te vallen?

 

Uit de briefing die wij gisteren kregen, begreep ik dat er de komende maanden sprake is van een verminderd aanbod van oorlogsbodems ten behoeve van Atalanta.

Waarom is Nederland dan de eerste die aanbiedt om dat verminderde aanbod te helpen opvangen door een Nederlands VPD in te zetten voor de beveiliging van VN-schepen? Graag een reactie van de ministers.

De Nederlandse inzet voor de operatie Atalanta is al jarenlang stevig met de inzet van fregatten en andere oorlogsschepen.

Als andere landen het nu laten afweten bij het beschikbaar stellen van voldoende oorlogsbodems voor Atalanta, waarom staat Nederland dan vooraan om het op te lossen, door de Nederlandse inzet voor Atalanta nog extra te verhogen? Door er nog een schepje bovenop te doen, door een VPD beschikbaar te stellen?

Het gaat om een operatie ten dienste van het World Food Program van de Verenigde Naties.

Is er ook aan andere  landen (niet zijnde EU-lidstaten) gevraagd om VPD’s ter beschikking te stellen voor de beveiliging van VN-schepen? Zo neen, waarom dan niet?

Voor de PVV staat vast dat Nederlandse VPD’s er zijn ten behoeve van de bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen. De regering vindt dat zij die bescherming al biedt en nog een VPD over heeft. Mijn reactie daarop is dat dan de zware criteria die de regering aanlegt voor het honoreren van de aanvraag door de koopvaardij van een VPD, omlaag kunnen en dat het VPD dat de regering zegt over te hebben ook kan worden ingezet voor beveiliging van Nederlandse koopvaardijschepen in gebieden waar de regering die bescherming nu nog niet biedt. Bij voorbeeld in de Straat van Malakka of in de Golf van Benin.

De PVV-fractie steunt de inzet van een Nederlands VPD voor de operatie Atalanta dus niet. Als dit echter toch gebeurt, wensen wij de militairen die die taak moeten gaan uitvoeren daarbij natuurlijk veel succes en een behouden thuiskomst.