Skip to main content

Inbreng PVV schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van de EU

Afghanistan

De PVV is tegen de zogenoemde lange-termijnbetrokkenheid van de Europese Unie bij Afghanistan na 2014.

Terwijl de Nederlandse burgers krom mogen liggen vanwege de door Brussel opgelegde bezuinigingen en de hele EU op het randje van faillissement balanceert, willen de regering en de EU het dubieuze Afghaanse veiligheidsapparaat financieren. Absurder is nauwelijks denkbaar. Aangezien de NAVO bang is dat de door haar getrainde Afghaanse militairen na 2014 zullen overlopen, overweegt de NAVO de Afghaanse militairen weer om te scholen in de hoop dat ze niet zullen overlopen naar de Taliban.Wil Nederland de door ons getrainde politieagenten na 2014 ook weer omscholen om te voorkomen dat ze zullen overlopen? Of gaan we ze oproepen niet over te lopen naar de Taliban, zoals we Syriërs oproepen juist wel over te lopen naar de oppositie? De hele FC Kunduz missie was vanaf het begin een kansloze missie. De PVV gelooft niet in het versterken van de Afghaanse rechtsstaat zolang de islam daar regeert. Islam en rechtsstaat gaan niet samen.

Midden-Oosten vredesproces

De minister geeft aan dat de brief van president Abbas aan Netanyahu mogelijk perspectief biedt op hervatting van de onderhandelingen. Is de minister wel bekend met de inhoud van deze brief? Wat er in de media gelekt is over deze brief doet niet vermoeden dat de brief iets anders is dan een Palestijnse doodssteek voor het vredesproces.

Als Abbas en Fayad onderling al vechten over het afleveren van een brief aan Netanyahu, hoe kunnen we dan veronderstellen dat ze in staat zijn vrede te sluiten met Israël?

De minister spreekt over de hoofdlijnen van de 'Palestijnse vredesinzet'.

Graag attendeer ik de minister op de volgende ‘vredelievendheid’ van de Palestijnse Autoriteit tegenover Joden:

De Palestijnse Autoriteit heeft de doodstraf opgelegd aan Muhammad Abu Shahala voor het verkopen van een huis aan Joden in Hebron. Onder marteling heeft hij bekend; voor de vorm heeft hij een vluchtig showproces gekregen waarin hij schuldig werd bevonden. Kan de minister in dit verband antwoord geven op de volgende vragen:

1.)
Deelt de minister de mening dat het barbaars en ontstellend is dat op het verkopen van eigendom aan Joden de doodstraf staat?

2.)
Is bekrachtiging van dergelijke doodsvonnissen wel nodig door een officiële handtekening van Abbas? Zijn de door de Palestijnse Autoriteit ter dood veroordeelden niet sowieso maatschappelijk vogelvrij verklaard?

3.)
Wat is de inzet van zowel Nederland als de EU voor de invrijheidstelling en veiligheid van Muhammad Abu Shahala?

4.)
Wat voor consequenties heeft het opleggen van de doodstraf voor de Nederlandse en Europese miljoenensteun aan de Palestijnse Autoriteit?

5.)
Kan een Autoriteit die de doodstraf oplegt voor het verkopen van onroerend goed aan Joden, nog wel gelden als potentiële vredespartner van Israël?

De Palestijnse Autoriteit is voorts bezig met een poging al haar critici de mond te snoeren.

De persvrijheid wordt hoe langer hoe meer aan banden gelegd. Kritische websites worden uit de lucht gehaald en het onafhankelijke tv-station Wattan wordt voor het gerecht gedaagd. Enkel en alleen omdat deze mediakanalen de corruptie en wantoestanden binnen de Palestijnse Autoriteit aan de orde stellen. Ik vraag de minister wat het antwoord hierop is, zowel van Nederland als van de Europese Unie. Het kan toch niet zo zijn dat de PA hier ongestraft mee wegkomt? Dat we de andere kant opkijken, en deze door en door corrupte Autoriteit van Nederlands belastinggeld blijven voorzien terwijl Nederlandse burgers het hier moeten ontgelden vanwege de bezuinigingen?

De minister doet moeilijk over het legaliseren van de drie dorpjes Bruchin, Rehelim en Sansana. De PVV juicht de legalisatie van deze dorpjes toe. Het is niet meer dan logisch dat Israël deze dorpjes heeft gelegaliseerd. Temeer daar de Palestijnse autoriteit al jaren geen enkele moeite doet om haar haatzaaiende, terroristische agenda te verhullen, laat staan aan de kant te schuiven. Wij hopen er daarom van uit te kunnen gaan dat de minister zich in het vervolg meer concentreert op de wantoestanden binnen de Palestijnse Autoriteit, in plaats van elke formele legalisatie van Israëlische woningbouw op gebied dat Israël tijdens de defensieve oorlog van 1967 legaal heeft verkregen, te veroordelen.

 

ZUIDELIJK NABUURSCHAP

Syrië

Wanneer kan de Kamer de brief over de Nederlandse positie ten aanzien van de waarnemersmissie tegemoet zien?

Nederland roept voortdurend dat Syriërs zich dienen te distantiëren van het Assad-regime en moeten overlopen naar de oppositie. Er is echter een grote groep Syriërs die klem zit tussen de Syrische Nationale Raad enerzijds en het regime van Assad anderzijds. Zij voelen zich gedwongen te kiezen tussen twee kwaden en vrezen de Syrische Nationale Raad nog meer dan Assad.

De SNC betuigt openlijk steun aan militaire acties en wordt gefinancierd door de Golfstaten met hun geopolitieke en islamitische agenda, die niet gericht is op rechtsstaat en democratie. Steunt Nederland daarom ook de NCCDC (Natioanaal Coordinatie Comité voor Democratische Verandering) die een stuk gematigder is dan de SNC? Welke Syrische oppositiegroepen steunt Nederland verder?

Wordt er bij de vaststelling van eventuele uitbreiding van het sanctieregime, die tot doel heeft desertie te stimuleren, wel rekening mee gehouden dat de alevieten, koerden en christenen bijltjesdag vrezen? Is het moreel juist deze groep, die zich met de rug tegen de muur voelt staan, financieel te treffen door uitbreiding van het sanctieregime? Hoe gaat de regering ervoor zorgen dat deze burgers niet worden getroffen door uitbreiding van het sanctieregime?

Libië

Volgens de Cel voor Financiële Informatieverwerking bleek België in 2011 een doorgeefluik voor terroristische en extremistische geldstromen. Na onderzoek bleken verdachte geldstromen afkomstig van of bestemd voor militanten van het terreurnetwerk Al Qaida, of AQIM in Noord-Afrika. Ook was België een spil in het ontduiken van de sancties tegen Iran en Libië. Kan de minister toelichten hoe het mogelijk is dat de banken van ons buurland België, lid van de EU, betrokken waren bij geldstromen van terreurnetwerken? Welke sanctie- en voorzorgsmaatregelen worden toegepast op deze banken? Hoe kan in de toekomst voorkomen worden dat Europese banken betrokken raken bij het witwassen van terreurgeldstromen?

Wat wil de regering in de EU doen tegen de voortrazende stammenstrijd in Libië en de zuivering die gaande is tegen de zwarte bevolking van Libië? Kan de minister hierover nadere informatie verstrekken?

Egypte

Is ondertussen al duidelijk of Egypte openstaat voor een EU-waarnemingsmissie, of kunnen de komende presidentsverkiezingen het Europese daglicht niet verdragen?

De minister schrijft dat Nederland het Carter Center steunt bij de verkiezingswaarneming. Nu heeft de Kamer tijdens het algemeen overleg over de Arabische regio dd. 7 februari 2012 behoorlijke kritiek geuit op de bevindingen van het Carter Center n.a.v. de parlementsverkiezingen in Egypte. De minister heeft beloofd hierover contact op te nemen met het Carter Center. Kan de minister aangeven wat de reactie van het Carter Center op deze kritiek was? Is de regering daardoor gerustgesteld?

Daarenboven werd op 23 april jl. bekend gemaakt dat Egypte de licentie van acht Amerikaanse NGO’s heeft ingetrokken, waaronder die van het Carter Center. Welke consequenties heeft dit voor de waarneming bij de aanstaande presidentsverkiezingen en de Nederlandse steun daaraan? Heeft Nederland sinds de laatste verkiezingen in Egypte nog financieel bijgedragen aan het Carterfonds? Zo ja, hoeveel?

Klopt de berichtgeving dat het Egyptische parlement bezig is met een wetsvoorstel om huwelijken vanaf 14 jaar mogelijk te maken?

EU-Rusland relatie

De EU-Rusland top in 2011 ging over verschillende zaken die beide partijen direct aangaan. Zo werd verder gesproken over de toetreding van Rusland tot de WTO, over het visumvrije  verkeer tussen EU en Rusland, over energie en over olieprijzen. Op 15 december 2011 is Rusland, samen met Montenegro en Samoa, daadwerkelijk toegetreden tot de WTO.

Rusland en de EU zijn o.a. vanwege de reeds genoemde toetreding tot de WTO en de Russische energieopbrengsten economisch meer afhankelijk van elkaar. Ditzelfde gaat ook op voor de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding en het raketschild. Daarom moet een goede relatie worden onderhouden. Pas dan kan er meer aandacht en druk komen voor zaken zoals mensenrechtenschendingen. Wanneer de EU een goede band heeft met Rusland, kan er ook meer invloed worden uitgeoefend op de Noordelijke Kaukasus en Oekraïne.

Deelt de minister deze volgorde met betrekking tot het opbouwen van de relatie?

De relatie met Rusland is ook van belang voor het Midden-Oosten. Met name de houding van Rusland ten opzichte van Syrië en Afghanistan speelt hierbij een rol. Rusland was niet aanwezig bij een overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs, omdat deze bijeenkomst niet zou bijdragen aan de vrede in het Arabische land. Tevens heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken forse kritiek geleverd op het plan van de NAVO om in 2014 troepen terug te trekken uit Afghanistan.

Ziet de minister ook dat een goede relatie tussen EU en Rusland kan leiden tot gedeelde buitenlandse belangen? Ziet de minister ook de kans om Rusland door een verbeterde relatie te betrekken bij de ‘Nation-building’ in Afghanistan?

Oekraïne

De PVV waardeert de inspanningen van de minister voor verbetering van het lot van Timosjenko en de overige politieke gevangenen in Oekraïne. De PVV vindt de inzet van het kabinet echter wel te zwak waar het gaat om het inkomend OVSE-voorzitterschap van Oekraïne. Wat ons betreft wordt er een andere voorzitter gekozen die deze voorbeeldrol wel waardig is. Het is voor de PVV onbestaanbaar dat een land als Oekraïne, dat de rechten van politieke tegenstanders met voeten treedt, voorzitter wordt van OVSE.

Bosnië-Herzegovina

Het kabinet is van mening dat de indiening van de EU- lidmaatschapsaanvraag door Bosnië-Herzegovina prematuur is en dientengevolge ontmoedigd dient te worden. De PVV vindt de EU-lidmaatschapsaanvraag niet alleen prematuur; in de huidige economische crisis is elke EU-uitbreiding onwenselijk en toenadering van Bosnië-Herzegovina is helemaal verwerpelijk. Volgens Human Right Watch slaagt Europa er tot dusverre niet in, zelfs niet met EU-lidmaatschap als beloning in het vooruitzicht, positieve hervormingen en het tegengaan van discriminatie in Bosnië-Herzegovina te bewerkstelligen. Roma, Joden en andere nationale minderheden ondervinden politieke discriminatie.

De PVV vindt het dan ook onbegrijpelijk dat op 14 maart 2012 zowel de VVD als het CDA in het Europees Parlement ingestemd hebben met verdere toenadering tussen de EU en het kandidaatlid Bosnië-Herzegovina.

Iran

Is de minister van mening dat het wenselijk is dat het IMF de banden met de Iraanse bank Markazi verbreekt en het IMF het Iraanse lidmaatschap opschort? Temeer daar deze bank een specifiek doelwit is van de internationale economische sancties tegen Iran.

Verder blijkt uit het rapport van Oxfam dat op 3 mei jl. verscheen dat sancties nauwelijks effect hebben op de wapenhandel. Iran gaf sinds 2007 570 miljoen dollar uit aan geschut, ondanks het wapenembargo. De bepalingen van het VN Wapenhandelverdrag zouden niet afdwingbaar zijn, en de regels zijn elastisch en multi-interpretabel. Hoe beoordeelt de minister het rapport van Campagne tegen Wapenandel hierover? Is de minister bereid hier in VN-verband aandacht voor te vragen?

Guinee-Bissau en Mali

De drugshandel in West-Afrika heeft een grote ontwrichtende en belemmerende impact op de landen in die regio. Niet alleen worden deze landen getroffen door een toename van geweld en georganiseerde misdaad, maar tevens dringt de betrokkenheid bij deze drugshandel door tot in de hoogste bestuurlijke niveaus. Vooral Guinee-Bissau gaat hier onder gebukt. Door een relatief kleine economie en betrokkenheid van de militairen bij de drugshandel is dit land erg kwetsbaar. De prijs voor één kilogram cocaïne ligt in Guinee-Bissau dan ook vele malen lager dan bij landen nabij de Europese kust, zoals Marokko. Bij de buurlanden is het al niet veel beter. In Mali zijn drugsroutes in handen van de Al Qaeda Islamic Maghred (AQIM) groep. Deze groep heeft de controle over de steden in het noordelijke gedeelte van Mali. Met hun drugsgeld financieren zij hun islamitische onderdrukkings- en terreurpraktijken en wapens. In de Raad Buitenlandse Zaken hebben de ministers hun zorg uitgesproken over de groeiende aanwezigheid van Al Qaeda en daaraan gelieerde groepen in het noorden van Mali, alsook over de dreiging die hiervan uitgaat.

UNODC pleit voor een grootschalige drugsaanpak in internationaal verband. Ziet de minister de noodzaak om in te grijpen? Op welke termijn kunnen er concrete stappen worden gezet?

Ziet de minister ook dat de AQIM een belangrijke rol speelt in de drugshandel tussen West-Afrika en Europa? Welke maatregelen is de minister voornemens te treffen tegen deze terroristische drugsorganisatie?

Wat is de effectiviteit van de programma's tegen drugshandel in West-Afrika? Ik doel dan onder andere op het Regional Programme for West Africa 2010–2014, het Regional Action Plan van ECOWAS en de daaruit voortvloeiende National Integrated Programmes, maar ook het West Africa Coast Initiative.

De WCO stelt dat in voorgaande jaren 69% van het totale volume van cocaïne, dat door de douane is opgespoord, afkomstig is van boten en schepen. Wanneer blijkt dat inzet van maritieme middelen nodig is, voorziet u dan problemen met de huidige inzet van middelen voor de Atalanta-missie en Operation Ocean Shield?

Rol van China in Sudan / Zuid-Sudan

China heeft veel geïnvesteerd in Sudan en Zuid-Sudan. Het is dan ook in het belang van China en de Chinese oliemaatschappijen om te zorgen voor een stabiele situatie. China drong er onlangs bij Sudan en Zuid-Sudan op aan om de rechten en de belangen van de Chinese oliemaatschappijen in de beide landen te beschermen, zo meldde het staatspersbureau Xinhua. Met China als belangrijkste klant en als permanent lid van de Veiligheidsraad kan Peking een grote rol gaan vervullen met het oog op bemiddeling.

Welke mogelijkheden ziet de minister om China te bewegen niet alleen te bemiddelen m.b.t. de eigen belangen, maar ook om tot een vredesoplossing te komen? Is de minister voornemens om in te zetten op Chinese diplomatie of ziet de minister meer heil in een rol voor de VN in de bemiddeling?

Macedonië

In Macedonië zijn op 3 mei jl. 20 radicale moslims gearresteerd in verband met de moord op vijf christelijke Macedoniërs. Alle verdachten hadden in Afghanistan en Pakistan tegen NAVO-soldaten gevochten. De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde dat alle verdachten volgers van de radicale islam zijn, hetwelk een gevaar vormt voor het christendom.

Naar aanleiding van deze arrestaties zijn er grootschalige demonstraties geweest van salafisten die met Al-Qaeda vlaggen onder luid ‘allah akbar’ en ‘dood aan de christenen’ geschreeuw een eerlijk proces voor de gearresteerden eisten.

Twee jaar geleden werd al gewaarschuwd voor de opkomst en toenemende agressiviteit van het wahabisme in Macedonië en de bijbehorende gevaren voor de christenen. Hoe beoordeelt de minister de radicalisering van Albanezen in Macedonië? Is de minister bereid de radicalisering van moslims in Macedonië, en de bestrijding ervan, in EU-verband aan de orde te stellen?