Skip to main content

Spreektekst AO receptorbenadering: "Handhaving mensenrechten in buitenlands beleid essentieel"

Algemeen

Om verankering van mensenrechten in landen te bevorderen, is het belangrijk om in te spelen op democratische krachten, samen te werken met het maatschappelijk middenveld en met mensenrechtenverdedigers. Aan respect voor mensenrechten op verdragspapier heeft immers niemand iets als deze verdragsartikelen in de praktijk niet gehandhaafd worden.

De PVV is van mening dat door een te nadrukkelijke aandacht voor de receptorbenadering de rol van Staten als primaire dragers van verplichtingen en verantwoordelijkheden voor mensenrechten uit het oog verloren kan worden.

Mijn fractie heeft dan ook bezwaar tegen de passage in de brief van de minister, dat er “minder moet worden aangedrongen op wetgeving en in rechte afdwingbare individuele rechten” . Dat moet helemaal niet minder. Dat moet met onverminderde kracht worden voortgezet. Juist in landen waar mensenrechten geen vanzelfsprekendheid zijn (en dat zijn er veel) is het van belang dat burgers juist wel altijd terug kunnen vallen op wetgeving en in rechte afdwingbare rechten. Ik vraag de minister dan ook om toe te zeggen, dat in de daarop gerichte inspanningen door Nederland zal worden volhard.

De PVV staat zeer kritisch tegenover de receptorbenadering als die leidt tot relativering van de universaliteit van mensenrechten in de praktische toepassing. De minister gaf tijdens het notaoverleg mensenrechtenbeleid aan dat uitgegaan wordt van universaliteit. In datzelfde overleg gaf de minister ook aan dat onze mensenrechtenambassadeur wat betreft de doodstraf op basis van de sharia niet het principiële aspect dat Saudi-Arabië aanreikt weg kan werken, namelijk dat de doodstraf moet worden toegepast in bepaalde situaties. En dat de ambassadeur zich daarom richtte op de doodstraf aan minderjarigen. Volgens de PVV is dit een perfect voorbeeld hoe fundamentele waarden en normen in de praktische toepassing naar de achtergrond worden gewerkt. Als dat receptorbenadering is, dan ben ik daar fel op tegen.

Islamitische landen

Toepassing van de receptorbenadering is wat de PVV betreft heel gevaarlijk in islamitische samenlevingen. Hier vormen niet alleen de overheid maar juist ook sociale en religieuze instituties een obstakel voor mensenrechten. Wij mogen niet verwachten, dat universele mensenrechten in islamitische landen worden omarmd als wij er maar investeren in de receptorbenadering.

Wat als religieuze instituties met twee monden spreken en zij de Nederlandse regering in ruil voor steun ervan trachten te verzekeren dat zij opkomen voor mensenrechten zoals godsdienstvrijheid, terwijl zij binnenskamers juist voor invoering van de sharia pleiten?

Of wat te denken van lokale mensenrechtenactivisten in Arabische landen die wel opkomen voor rechten in eigen land, maar zich tegelijkertijd schuldig maken aan antisemitisme? Het blijkt in Nederland al lastig om er een vinger achter te krijgen waar islamitische organisaties precies voor staan, laat staan in andere landen. Graag een reactie van de minister.

De regering geeft aan ervoor te waken dat een te eenzijdige aandacht voor lokale cultuur ertoe zal leiden dat slachtoffers van mensenrechtenschendingen als gevolg van traditionele culturele praktijken buiten beeld raken. Welke maatregelen treft de regering concreet om dit te voorkomen?

De regering ziet religieuze leiders als potentiële receptoren. Op welke wijze komt de regering op voor de rechten van vrouwen, kinderen en minderheden als het gaat om Jordaanse, Egyptische en Syrische haatimams die in toenemende mate en public oproepen tot verdrijving en uitroeiing van christenen en Joden, het opleggen van jizya (belasting voor niet-moslims) en het invoeren van polygamie en kinderhuwelijken? Dagelijks verschijnen nieuwe videobeelden op MEMRITV.ORG , die afdoende aantonen dat hordes islamitische religieuze leiders hoogst onbetrouwbaar zijn als receptor van mensenrechtenidealen. Is de minister dit met mij eens?

Specifieke situaties

Egypte
De minister gaf onlangs aan dat de mensenrechtensituatie in Egypte een goede wending genomen met de gratie van circa 1000 betogers die vastzaten. Dit lijkt echter een drogredenering. De gratie van deze betogers is namelijk niet verwonderlijk, het betrof vijanden van het vorige regime. Maar tegenstanders van het huidige regime Morsi worden zonder pardon opgepakt. Kopten worden vervolgd, voor islambelediging in de cel gegooid en zelfs vermoord zonder dat de politie een vinger uitsteekt. 98% van de vrouwen is besneden. De PVV deelt het optimisme van de minister over de mensenrechtensituatie in Egypte dus bij lange na niet. Kan de minister aangeven welke beleidsinstrumenten hij het afgelopen jaar ingezet heeft ten behoeve van de bevordering van de mensenrechtensituatie in Egypte en met welk resultaat?

China
Tijdens uw bezoek aan China begin deze maand gaf u aan dat het de goede kant op gaat met mensenrechten in China. Waarop baseerde u deze uitspraak? Kan de minister de Kamer per brief informeren over de concrete taken en doelstellingen die de pilot receptorbenadering in China beoogt, zodat NGO’s in staat zijn de uitvoering van de pilot te monitoren?

Kinderarbeid

Op welke wijze heeft de receptorbenadering het afgelopen jaar bijgedragen aan de bestrijding van kinderarbeid?