Skip to main content

Inbreng PVV-fractie schriftelijk overleg over de humanitaire nood onder minderheden in Irak

De leden van de PVV-fractie hebben met afschuw de recente ontwikkelingen in Irak gevolgd. De verschrikkelijke wijze waarop minderheden uit grote delen van Irak worden verdreven, opgejaagd en gedood, getuigt van een immense humanitaire catastrofe. De PVV-leden reageren met walging op de berichtgeving dat er zelfs mensen levend begraven worden door de ISIS-barbaren. Als gevolg van het horrorscenario dat zich nu in Irak afspeelt hebben de leden van de PVV-fractie de volgende opmerkingen en vragen.

Bij de leden van de PVV-fractie zijn er ernstige zorgen over het lot van de tienduizenden gevluchte christenen en yazidi's. Onder meer nabij Sinjar zijn enorme groepen mensen de bergen in gevlucht om uit de moordlustige klauwen te blijven van terreurbeweging ISIS. Kunt u aangeven hoe groot de groep ontheemden is die in een uiterste poging in leven te blijven de bergen zijn ingetrokken? Hoeveel mensen zijn er inmiddels door de Koerdische strijdmachten bevrijd door middel van een met bombardementen gecreëerde veilige corridor? Hoe groot is de groep die nog in de bergen gevangen zit? Kan de grote groep achterblijvers ook middels deze veilige doorgang gered worden?

Kloppen de berichten dat honderden vrouwen van de yazidi-bevolking zijn ontvoerd en naar Mosul zijn gebracht? Wat is er bij u bekend over hun lot? Heeft ISIS eerder grote groepen vrouwen ontvoerd of betreft het hier een nieuwe barbaarse handelswijze? Klopt het bericht dat er vrouwen en kinderen levend zijn begraven? Kunt u de horrorverhalen van de Iraakse autoriteiten over deze verschrikkelijke massamoorden bevestigen? Waarom spreekt u niet over mogelijke genocide in tegenstelling tot de VS en enkele andere landen? Waarom kunt u op dit punt geen eigenstandig oordeel geven?

In de brief staat dat de Iraakse regering in samenwerking met het World Food Programme (WFP) pogingen heeft ondernomen om hulpgoederen te droppen bij de ontheemden. Waarom lukt het maar in beperkte mate deze goederen af te leveren? Lukt het de VS wel de hulpgoederen op de juiste plek en in de juiste handen af te leveren?

Het daadkrachtig optreden van de VS kan op de volledige steun rekenen van de PVV-fractie. De leden van de PVV-fractie juichen de luchtaanvallen op ISIS-stellingen toe en zien de terreurbeweging graag met de Iraakse grond gelijk gemaakt worden. Klopt het dat de luchtaanvallen voornamelijk plaatsvinden in de buurt van Erbil en Sinjar? Met welk einddoel moeten de bombardementen op ISIS volgens u plaatsvinden? Moet ISIS wat u betreft alleen een halt worden toegeroepen nabij Erbil en Sinjar om de burgerbevolking aldaar te beschermen, of bent u van mening dat ISIS grootschalig en in heel Irak door luchtaanvallen moet worden bestreden?

ISIS heeft in Irak veel militair materieel buitgemaakt dat door de VS was geleverd aan het Iraakse leger. Materieel dat wordt gebruikt voor de jihad en nu mede wordt ingezet tegen onschuldige burgers. Kunt u een inschatting maken van het soort en de hoeveelheid militair materieel dat in handen is gevallen van ISIS? Heeft de VS ook luchtafweer geleverd aan het Iraakse leger? Zo ja, is dit ook in handen gevallen van ISIS-terroristen? De leden van de PVV-fractie willen van de minister horen of dit kabinet beschikt over een goede inlichtingenpositie, zodat een juist afweging gemaakt kan worden om al dan niet over het gebied te vliegen waar de jihadvlag wappert.

Hoe beoordeelt u de oproep van president Masoud Barzani van de Koerdische autonome regio in Irak aan de internationale gemeenschap om wapens te leveren aan de Koerden? Bent u van mening dat de internationale gemeenschap over moet gaan tot dergelijke wapenleveranties. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Klopt het bericht dat de VS al zijn begonnen met wapenleveranties aan de Koerden? Zo ja, om wat voor wapens gaat het?

Bent u bekend met berichten van eerder dit jaar waaruit zou blijken dat water in Irak is ingezet als wapen door ISIS, met als gevolg dat tienduizenden mensen op de vlucht sloegen? Hoe beoordeelt u het gegeven dat ISIS met de Mosul-dam een massavernietigingswapen in handen heeft? Hoe groot is volgens u de kans dat ISIS dit wapen daadwerkelijk inzet? Wat klopt er van de berichten dat ISIS technici heeft ingezet om de Mosul-dam te repareren?

Naast de heerschappij over grote delen van belangrijke rivieren en stuwdammen heeft ISIS zich ook een aantal olievelden eigen gemaakt. Een belangrijke inkomstenbron is hiermee in handen gevallen van de ISIS-barbaren. De leden van de PVV-fractie zijn bezorgd over deze potentieel grote inkomstenbron en zijn van mening dat er in internationaal verband scherpe afspraken gemaakt moeten worden om te voorkomen dat ISIS de olievelden met succes kan exploiteren. Bent u dat met de PVV-fractie eens? Bent u bereid zich in te zetten om dit onderwerp op de internationale agenda te zetten? Heeft u aanwijzingen dat ISIS op dit moment al succesvol olie verhandelt? Zo ja, welke groeperingen en landen kopen deze bloedolie?

Turkije heeft Israël bij monde van premier Erdogan meerdere malen vergeleken met Hitler. De leden van de PVV-fractie zijn wel geschokt maar niet verbaasd over deze uitspraken. Turkije maakt zich liever druk om Gaza dan zich uit te laten over de opmars van terreurorganisatie ISIS, terwijl er volgens Turkse media meer dan 1.000 Turken meevechten met ISIS. Kunt u berichten over de grote aantallen Turken bij ISIS bevestigen? Bent u het met de PVV-fractie eens dat Erdogan er weinig moeite aan gelegen is de opmars van ISIS te stuiten door grensovergangen nauwlettender te controleren om zo de stroom jihadgangers en wapens naar ISIS stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

In de brief aan de Kamer schrijft u dat een duurzaam einde aan de crisis in Irak alleen bereikt wordt als Iraakse en regionale leiders hun verantwoordelijkheid nemen. Is het kabinet van mening dat het juist op de weg van Turkije, met Erdogan als regionale leider, zou behoren te liggen om de ISIS-terreur te bestrijden? Zo nee, waarom heeft de regering dan liever dat de VS daar voor op draaien?

Tot slot de internationale veiligheidsstrategie van dit kabinet. De misdaden die ISIS pleegt in Irak en Syrië zijn barbaars, middeleeuws en mensonterend. De leden van de PVV-fractie constateren al geruime tijd dat er een geweldsexplosie plaatsvindt in een brede gordel van West-Afrika tot in Azië. Deze geweldsexplosie waarvan ISIS het middelpunt lijkt te zijn, heeft de totalitaire islamitische ideologie als brandstof. Onderschrijft dit kabinet deze constatering? Zo nee, hoe wordt door dit kabinet dan verklaard dat ISIS zich bij het realiseren van een islamitische staat baseert op islamitische geschriften en daaruit de middeleeuwse werkwijze ontleent die tienduizenden christenen en yazidi's bedreigt? Bent u inmiddels van mening dat de internationale veiligheidsstrategie toe is aan een grondige herziening? Is de huidige humanitaire ramp voor u nu eindelijk voldoende bewijs om aan de Internationale veiligheidsstrategie een speerpunt toe te voegen, gericht op het terugdringen van islamitisch geweld zoals eerder door de PVV bepleit? Zo nee, waarom niet?