Skip to main content

Begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie: asiel

Vz, ook afgelopen jaar zijn er in Nederland weer zo'n 160.000 migranten toegelaten! Hiervan kwamen ongeveer 50.000 uit niet-westerse landen.
Dit zijn enorme aantallen, becijferd door het CBS, die bewijzen dat de PVV het terecht heeft over massa-immigratie! Massa-immigratie die helaas niet wordt aangepakt en niet wordt beperkt.

Onze grote steden bestaan al voor de helft uit allochtonen. De integratieproblemen zijn nauwelijks meer te bevatten. Onze verzorgingsstaat dreigt om te vallen... en onze westerse cultuur wordt ernstig bedreigd door de islamisering! Maar de politieke elite blijft ziende blind en horende doof. De Nederlandse burger heeft nooit om de problemen van de massa- immigratie gevraagd. Die kreeg -en krijgt- dit gewoon in de maag gesplitst. Zelden wordt de enorme kloof die bestaat tussen politiek en gewone burger zo pijnlijk duidelijk als bij dit onderwerp.

Terwijl maar liefst 80% van de Nederlandse bevolking een strenger toelatingsbeleid wil, wordt hier in de Kamer –van SP t/m VVD- alleen maar gezorgd voor nog méér immigratie. De rekening van dit open grenzen beleid komt nooit terecht bij de linkse grachtengordelelite. Wel bij de laatste autochtonen van de Schilderswijk. Bij mensen die vreemden zijn geworden in eigen land. Of bij de vrachtwagenchauffeur, die zijn baan in Poolse handen ziet verdwijnen.

Vz, de PVV blijft zich wel verzetten tegen de immigratieramp. Altijd waarschuwen we tegen de openstelling van de arbeidsmarkt voor Polen of Roemenen... tegen de ongebreidelde binnenkomst van kansarme partner- en gezinsmigranten... en ga zo maar door..

De immigratiecrisis van vandaag de dag wordt vooral gedomineerd door het falende asielbeleid. Gebleken is namelijk dat het Nederlandse asielstelsel helemaal mislukt is. Failliet is!

Dit is aan te tonen met 3 belangrijke vaststellingen! En op elk van de drie wil ik graag een reactie van de staatssecretaris.

De eerste vaststelling is dat de toelatingseisen voor asielzoekers veel te soepel zijn. In vergelijking met landen als Denemarken en Zwitserland, gaat het hier veel te makkelijk, en is het beleid softer dan soft. Maar zelfs in vergelijking met minder strenge landen, is de kans op een succesvolle asielaanvraag in Nederland absurd groot! Dat komt ook omdat het hier heel makkelijk is om de zaak te bedonderen! En vóór mensen gaan schreeuwen dat dit vreselijke PVV-teksten zijn, zeg ik er gelijk bij dat asielzoekers dit zelf aangeven. Neem de Lybiër Omar Mahed, die een boek heeft geschreven over zijn tijd in een Nederlands asielzoekerscentrum. Hier zag hij hoe kinderlijk eenvoudig vreemdelingen de zaak flessen om een verblijfsvergunning te krijgen. Valse vluchtverhalen, valse nationaliteiten, alles wordt uit de kast gehaald om te liegen en te bedriegen... en helaas tuint de IND daar gewoon in.

Een ander groot probleem rond de toelatingseisen, is dat Nederland veel asielzoekers binnenhaalt die gewoon veilig in de eigen regio kunnen worden opgevangen. Neem de vele Somaliërs, die veilig naar buurland Kenia kunnen. Die vliegen toch massaal de halve wereld over naar Nederland, om hier een verblijfsvergunning aan te vragen. Neem ook de Syriërs. Zij worden niet in de regio opgevangen in veilige landen als Koeweit of de Emiraten! Ook zij komen in groten getale hiernaartoe, om van deze staatssecretaris een verblijfsvergunning in ontvangst te nemen. Niet de rijke oliesjeiks in de eigen Arabische regio, maar Henk en Ingrid worden verantwoordelijk gemaakt voor opvang van Syriërs. Dit is onhoudbaar.

Vz, dan het tweede bewijs dat ons asielstelsel helemaal failliet is. Dit wordt gevormd door het gegeven dat ook massaal verblijfsvergunningen worden verstrekt als je asielaanvragen zijn afgewezen. Als dus tot en met de rechter is vastgesteld dat je geen echte vluchteling bent! Dit kan natuurlijk niet beter geïllustreerd worden als met het gebed zonder einde van de generaal pardonregelingen! Het maakt niet uit wie aan het roer staat: Cohen, Albayrak of deze staatssecretaris... Telkens komt er wel weer een nieuwe pardonregeling. En telkens wordt weer bewezen dat het loont om na een afgewezen asielaanvraag toch in Nederland te blijven. Het credo is duidelijk: Negeer je vertrekplicht en je krijgt vanzelf een verblijfsvergunning. Tienduizenden afgewezen asielzoekers hebben op deze manier verblijfsrecht geregeld. Zelfs criminele vreemdelingen zijn hierbij gelegaliseerd.

En rond alle pardonregelingen draait de asielindustrie op volle toeren, en wordt de waarheid ernstig geweld aangedaan. Zo worden altijd termen als langdurige onzekerheid in de strijd gegooid. In werkelijkheid is vaak herhaaldelijk door IND en rechter bepaald dat de vele verblijfsaanvragen kansloos zijn. Maar de zaak traineren werkt, en de asieladvocaten krijgen jaarlijks 48 miljoen euro belastinggeld om de proceduremolens draaiende te houden. Het is overigens interessant om te zien dat iedereen in dit land geacht wordt rechterlijke uitspraken op te volgen, behalve afgewezen asielzoekers.

Als die hun wettelijke vertrekplicht negeren en rechterlijke uitspraken brutaalweg naast zich neerleggen, krijgen ze van de meeste partijen hier in de Kamer een overweldigend applaus. De rechtsstaat hoeft kennelijk alleen gerespecteerd te worden voor zover die in lijn is met de rare ideeën van Links Nederland. Maar diezelfde partijen zorgen er op deze manier natuurlijk wel voor dat ons asielstelsel niets meer waard is. Elke vorm van asielbeleid is zinloos als je niet bereid bent om het kaf van het koren te scheiden. Als je gewoon iedereen wilt toelaten, en het niet meer uitmaakt of je echte vluchteling bent of niet.

Vz, dan kom ik op het derde punt dat bewijst dat het huidige asielstelsel onhoudbaar is. En dat is dat uitgeprocedeerden of illegalen niet teruggaan naar de landen van herkomst en nauwelijks uitgezet worden. We hebben al eerder stilgestaan bij de enorm beroerde terugkeercijfers van de laatste tijd. Zowel gedwongen als vrijwillige terugkeer is met tientallen procenten afgenomen. Dit heeft natuurlijk te maken met het vorige punt, het in Nederland blijven in afwachting van het zoveelste generaal pardon, maar er speelt veel meer. Zo blijven er problemen bestaan rond de landen van herkomst die niet mee willen werken aan gedwongen terugkeer. Maar als je de ware mislukking wilt zien van het Nederlandse terugkeerbeleid, moet je kijken naar de bewoners van de vluchtkerk. Of fluchtflat, vluchtkantoor, of hoe al die panden ook mogen heten. Vaak kraakpanden overigens, met misleidende namen. Want de bewoners hebben juist helemaal niets met echt vluchtelingenschap te maken. De staatssecretaris is al heel lang niet bij machte om deze mensen het land uit te krijgen. Ze worden niet opgepakt, ze worden niet vastgezet en ze worden niet uitgezet. Vrijwillig zijn de uitgeprocedeerden meestal ook niet tot vertrek te bewegen. Zelfs niet als de staatssecretaris daar een premie van vier en een half duizend euro op zet. Het is veelzeggend dat illegalen het zich in Nederland kunnen permitteren om zelfs zo'n grote zak met geld te weigeren. Het is ook veelzeggend dat dit zelfs door deze staatssecretaris wordt aangeboden.
De machteloosheid straalt er vanaf. Illegalen die niet terug willen moet je geen geld bieden maar vastzetten. Maar de staatssecretaris zet de wereld op zijn kop, en gaat vreemdelingendetentie juist beperken! En zo blijven we met alle uitgeprocedeerden zitten, en wordt het probleem van illegaliteit alleen maar erger. Overigens geldt ook hier dat met name de linkse partijen mede verantwoordelijk zijn voor de ellende.
Linkse burgemeesters en ook Kamerleden maken zich immers constant hard voor opvang van uitgeprocedeerden. Helaas sluit het CDA zich hier nu ook bij aan. Wetende dat ze mensen helpen die zelf keer op keer bewijzen dat ze wel naar hun land van herkomst terug kunnen, maar niet willen. Het signaal wordt steeds sterker: ook al ben je geen echte vluchteling, ga naar Nederland, want eenmaal binnen ben je niet meer weg te krijgen... Het terugkeerbeleid wordt door de Nederlandse politiek zelf de nek omgedraaid. Maar omdat een goed functionerend asielbeleid natuurlijk niet zonder een goed werkend terugkeerbeleid kan, is dit de derde reden waarom het asielstelsel kapot is!

Vz, samenvattend is het asielbeleid veel te soft, waardoor vreemdelingen niet in de regio worden opgevangen maar duizenden euros' betalen om naar Nederland te vliegen. Verder wordt aan tienduizenden vreemdelingen -die nooit aan de toelatingsvoorwaarden hebben voldaan- toch verblijfsrecht verleend. Tenslotte kunnen uitgeprocedeerden en illegalen ook gewoon in Nederland blijven... omdat de vertrekplicht helemaal niets meer waard is en ook niet gehandhaafd wordt. In deze situatie kan alleen maar erkend worden dat we afscheid moeten nemen van het huidige asielstelsel. Dit betekent heel concreet dat Nederland moet stoppen met de massale opname van asielzoekers en moet stoppen met het standaard behandelen van ieder asielverzoek. Het vluchtelingenverdrag –dat ons hiertoe verplicht- moet worden opgezegd. De PVV vraagt de staatssecretaris dan ook om dat te doen! Dit verdrag is geschreven in 1951, en is niet berekend op deze tijd waarin je binnen een dag de hele wereld over kunt vliegen.

Vz, de PVV vindt vanzelfsprekend dat echte vluchtelingen altijd geholpen moeten worden. En als vaststaat dat opvang in de eigen regio echt niet kan, dan willen we ook nog steeds toegang tot Nederland bieden.
Maar dat moeten we dan zelf kunnen bepalen. Het punt is nogmaals dat bewezen is dat problemen niet effectief kunnen worden opgelost zolang we de verplichting hebben om iedereen die dat wil toegang te geven tot de Nederlandse asielprocedure. Dit is de basis van de huidige problemen dus hier moeten we vanaf..