Kommissionär Cecilia Malström

European CommissionB-1049 Brussels

Den Haag den 20 juli 2012

Cecilia Malmström,

Banden mellan Holland och Sverige går långt tillbaka. Under århundraden handlade vi med spannmål, holländare hjälpte till med grundandet av Göteborg och äldre holländare tänker med varma känslor tillbaka på ‘det vita brödet’ från Sverige som markerade slutet på den långa, mörka ‘hungervintern’ i Holland 1944-1945.

Vi har hittills inte haft någon anledning att se på Sverige på något annat sätt än uppskattande.

Ändå verkar det som att vi nu måste betrakta detta vackra land med andra ögon. Du vill EU-dominans där andra vill frihet. Inte en enda holländare har röstat på dig. Vi vet inte vem du är. Vi känner dig inte, men du tvingar dina idéer på vårt folk.

Intervjun i Le Monde visar att du stämplar människor som är kritiska mot massinvandring eller islam som främlingsfientliga och populistiska. Det är tydligen vad du tänker om stora delar av den holländska befolkningen. Du har även höga tankar om den ‘akademiska världen’. Låt mig poängtera att dessa högt utbildade personer inte företräder någon annan än sig själva.

Jag uppmanar dig att inte blanda ihop din naiva multikulturella dröm med verkligheten. Kanske borde du bekanta dig med vad massinvandring betyder för miljoner holländare: nämligen mer kriminalitet, bidragsberoende, besvär/bekymmer, alienation, problemskapande i undervisningen m.m.

Kanske är det en idé att flytta till ett islamiserat område. Inte på studiebesök ett par timmar, varefter du blir hämtad av en bil med chaufför, utan permanent. Islamiserade områden som Kanaleneiland (Utrecht), Transvaal (Haag) eller Rotterdam-Zuid lämpar sig utmärkt för detta ändamål. Kan vi hjälpa till att leta efter en bostad? Vi står gärna till tjänst med det. Du talar om‘kulturellt berikande’? Det borde du inte neka dig själv längre.

EU:s dominans motsäger vår urgamla längtan efter frihet och självständighet. De Partij voor de Vrijheid, Frihetspartiet, anser att den holländska befolkningen måste få bestämma över sina gränser och invandringspolitik. Vi lider av din absurda vägran att låta oss göra ens den minsta åtstramning av vår inresepolitik. Du vill inte ens begränsa antalet partners som man får ta in till Holland!

Din inblandning passar inte den holländska friheten och självständigheten. Därför uppmanar vi dig att sluta med det och avgå! Det skulle göra tiden som Holland behöver för att frigöra sig från Europeiska Unionen något mer uthärdlig.

Svar mottages tacksamt.

Med vänliga hälsningar,

Geert Wilders

 

Nederlandse vertaling:

Kommissionär Cecilia Malström

European Commission

B-1049 Brussels

Den Haag den 20 juli 2012

Cecilia Malmström,

De banden tussen Nederland en Zweden gaan lang terug. Eeuwenlang handelden wij in graan met uw land, Nederlanders hielpen met de stichting van Gotenborg en oudere Nederlanders denken met warmte terug aan het Zweedse wittebrood dat het einde markeerde van de lange, donkere Hongerwinter '44-'45.

Wij hebben tot dusverre geen reden om anders dan met waardering aan Zweden te denken.

Toch lijkt het erop dat we nu met een andere bril naar uw mooie land moeten kijken. U wilt EU-overheersing waar anderen vrijheid willen. Geen Nederlander heeft op U gestemd. Wij weten niet wie U bent. Wij kennen U niet, maar U legt wel uw ideeën dwingend op aan ons volk.

Uit het interview van Le Monde blijkt dat U mensen die kritisch staan tegenover de massa-immigratie of islam wegzet als ‘xenofoob’ en ‘populist’. Dat is blijkbaar hoe U over brede lagen van de Nederlandse bevolking denkt. U geeft ook hoog op van ‘academische kringen’. Ik mag erop wijzen dat deze hooggeleerde mensen niemand vertegenwoordigen dan henzelf.

Ik roep U dringend op uw naive multikulti-dromen niet te verwarren met de realiteit. Misschien kunt U eens kennis maken met wat massa-immigratie betekent voor miljoenen Nederlanders: namelijk meer criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid, overlast, vervreemding, onderwijsproblemen etc.

Misschien is het een idee dat U eens in een geïslamiseerde wijk gaat wonen. Niet in de vorm van een werkbezoek van een paar uur waarna U wordt afgevoerd door auto-met-chauffeur, maar permanent. Islamitische wijken als Kanaleneiland (Utrecht), de Transvaal (Den Haag) of Rotterdam-Zuid lenen zich daar perfect voor. Kunnen wij U helpen daar blijvend een woning te vinden? Wij zijn U graag daarbij van dienst. U spreekt van ‘culturele verrijking’? Nou, die mag U uzelf niet langer onthouden.

Ons eeuwenoude verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid staat haaks op de EU-overheersing. De Partij voor de Vrijheid vindt dat de Nederlandse bevolking baas moet zijn over onze eigen grenzen en ons eigen immigratiebeleid. Wij hebben alleen maar last van uw absurde weigering om ook maar de kleinste aanscherpingen van ons toelatingsbeleid mogelijk te maken. Zo wilt U niet eens een rem zetten op het aantal partners dat iemand naar Nederland kan halen!

Uw bemoeienis past niet bij de Nederlandse vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom roepen wij U op er mee op te houden en af te treden! Dat maakt de tijd die Nederland nodig heeft om los te raken van de Europese Unie ietwat draaglijker.

Wij kijken uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

Geert Wilders

Nieuwsbrieven archief

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties