Nederland weer van ons

Voorzitter dank u wel,

En ik wil graag de voltallige commissie bedanken voor het letterlijk en figuurlijk stevige rapport dat is uitgebracht.

De PVV fractie kan zich vinden in de belangrijkste conclusies van het rapport, bijv. in de vaststelling dat het aantal Midden- en Oost-Europeanen dat naar NL is gekomen na de openstelling van de arbeidsmarkt ernstig is onderschat en dat de toestroom ook niet in goede banen is geleid!

Het is misschien een beetje kinderachtig om te zeggen “I told you so”, maar feit is natuurlijk wel dat de PVV altijd heeft gewaarschuwd voor de problemen die nu helaas zijn ontstaan!

Als één van de weinige partijen waren we vanaf het begin tegen de openstelling van de arbeidsmarkt voor Polen en andere MOE- landers.

Je hoefde geen Einstein te zijn om te weten dat we te kampen zouden krijgen met een nieuwe vorm van oncontroleerbare immigratie en, daaruit voortvloeiend, problemen m.b.t. bijv. overlast, huisvesting en verdringing op de arbeidsmarkt.

Alles wees daar al op; je hoefde alleen maar te kijken naar de enorme aantallen Polen die naar Groot-Brittannië en Ierland kwamen toen die landen de arbeidsmarkt al hadden opengesteld. En je hoefde ook alleen maar te kijken naar de grote aantallen schijnzelfstandigen die al in Nederland opereerden.

Ik vraag me dus af, en ik vraag het nu aan de commissie, hoe het kan dat de regering destijds een beperkte instroom verwachtte van mensen uit Polen wanneer de arbeidsmarkt zou worden opengesteld in 2007.  Hoe kan het dat destijds met veel te lage instroomschattingen werd gewerkt..

Nu weet iedereen natuurlijk dat het helemaal niet meeviel met de instroom. Maar niemand weet precies om hoeveel mensen het nu eigenlijk gaat. Het onderliggende rapport kan daar ook geen uitsluitsel over geven. Cijfers lopen uiteen van 200.000 tot maar liefst 350.000.

Hoe kan het dat we met zo’n enorme marge moeten werken, is mijn volgende vraag.

Op grond van alle registratievormen moet toch wel een duidelijker beeld te krijgen zijn..

Voorzitter,

Het onderliggende rapport geeft in de ogen van de PVV-fractie een vrij realistisch beeld van alle problemen, maar spreekt zich t.a.v. een paar heel belangrijke punten niet, niet duidelijk, of niet volledig uit!

Om te beginnen hebben we het dan over de op handen zijnde komst van de Bulgaren en Roemenen! Ook voor hen moet de arbeidsmarkt op termijn worden opengesteld.

De PVV-fractie vindt dat, zoals bekend, onwenselijk!

Helemaal nu we dus nog midden in de problemen zitten die gepaard gaan met de massale komst van Polen.

Daarom hebben we in het gedoogakkoord afgesproken dat we de arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren zo lang mogelijk uit moeten stellen. Dit is mogelijk tot 2014.

Is de commissie het hier, gelet op de ervaringen die we nu hebben met de komst van met name de Polen, mee eens?

En nu we het toch over Roemenen en Bulgaren hebben; hoe kan het dat er van die groepen tussen de 40.000 en 80.000 mensen in Nederland zijn, terwijl er maar 3.600 tewerkstellingsvergunningen zijn afgegeven? Heeft de commissie daar zicht op?

Met andere woorden: wat doen de tienduizenden Roemenen en Bulgaren hier die geen tewerkstellingsvergunning hebben? Werken die zwart, zijn ze hier dakloos, of verdienen ze geld met criminaliteit?   Hoe moeten we dat zien..?

Overigens kun je je ook van de MOE-landers die geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben afvragen wat ze hier doen. Daarbij kun je denken aan de daklozenopvang die ook vol zit - ook vol met Polen.

De PVV-fractie ziet in deze problemen het bewijs dat de handhaving van het vreemdelingenbeleid hopeloos faalt. Is de commissie het hier mee eens?

Want feit is toch dat ook EU- onderdanen aan een inkomenseis moeten voldoen om hier te mogen zijn. En iedereen ziet toch dat verkopers van de straatkrant en daklozen daar juist niet aan voldoen.

Dus ingevolge het geldende vreemdelingenbeleid moet het verblijfsrecht van deze mensen gewoon worden ingetrokken.

Heeft de commissie er misschien zicht op waarom dit niet gebeurt en hoe de handhaving verbeterd kan worden! Dat zou al een hoop problemen oplossen..

Vz, in het licht van de inkomenseis voor EU-onderdanen is het ook onbegrijpelijk dat er bijstandsuitkeringen aan EU-ers worden verstrekt.

Daar kan toch vaak nooit recht op bestaan als het juist een belangrijke vereiste is om zelf je broek op te houden?

Ik weet dat dit probleem ook t.a.v. andere vreemdelingen bestaat die aan een inkomensvereiste moeten voldoen. Het komt onder meer door de tegenstrijdigheid van de Wet werk en bijstand en de vreemdelingenwet. De eerste wet zegt dat iedereen die hier rechtmatig verblijft in aanmerking komt voor bijstand, maar de tweede zet daar juist beperkingen op.

En dan zit je met een onwerkbaar systeem waarmee sociale diensten aan alle legaal in NL verblijvende vreemdelingen bijstand moeten geven, dit wel moeten melden aan de IND die vervolgens moet kijken of de gegeven bijstand gevolgen moet hebben voor het verblijfsrecht, en wanneer dat het geval is, moet dat weer teruggekoppeld worden aan de sociale diensten die dan de bijstand weer in kunnen trekken. In al deze stappen gaan dingen mis!

Is de commissie daarom met de PVV van mening dat dit anders en duidelijker moet? Bijv. door de wet werk en bijstand zo aan te passen dat al bij voorbaat bijstand kan worden geweigerd wanneer helder is dat men aan een inkomensvereiste moet voldoen? Graag een reactie...

Vz, de handhaving faalt ook duidelijk als je kijkt naar de bevinding van de commissie dat er meer dan 6.000 malafide uitzendbureaus actief zijn die meer dan 100.000 arbeidskrachten bemiddelen. Hoe heeft dit in hemelsnaam zo ver kunnen komen, waarom zijn deze bureautjes niet tot de laatste baksteen afgebroken en wat moet er gebeuren om dat alsnog te doen.

Naast het verbeteren van de handhaving van bestaande regels is het in de ogen van de PVV ook nodig om criteria aan te scherpen waardoor criminele EU-ers sneller ongewenst verklaard en uitgezet- kunnen worden. Ook dit is vastgelegd in het gedoogakkoord en ook op dit punt zou ik graag willen weten of de commissie het er mee eens is.. 

Want het rapport leert ook dat het punt van criminaliteit bij MOE-landers zeker niet kan worden onderschat.

Dat geldt ook voor overlast en overtredingen bijv. in het verkeer. Dat laatste brengt me bij de vraag waarom boetes niet kunnen worden geïnd. Het kan toch niet zo zijn dat MOE-landers hier een vrijbrief hebben om verkeersregels aan de laars te lappen.

Waarom doet de commissie geen aanbeveling om dit probleem aan te pakken?

Voorzitter,

Ik wil ook stilstaan bij het punt van verdringing op de arbeidsmarkt. Bij de PVV-fractie zijn de afgelopen jaren heel veel berichten binnengekomen van Nederlandse werknemers die door de komst van met name de Polen hun baan verliezen. De commissie ziet deze verdringing ook, maar dan alleen op lokaal of sectoraal niveau.

Maar antwoord op de vraag hoeveel Nederlandse werknemers nu precies hun baan hebben verloren vanwege de openstelling van de arbeidsmarkt hebben we niet.

Kan de commissie dit punt nu misschien helder maken?

De PVV neemt het punt van verdringing op de arbeidsmarkt in ieder geval blijvend hoog op.

Daar staat tegenover dat er natuurlijk ook banen zijn die zonder de komst van de Polen juist heel moeilijk invulbaar waren. Denk aan de tuinbouw!

Maar ook die banen hadden natuurlijk niet naar de Polen moeten gaan, maar naar Nederlandse bijstandsgerechtigden.

Het is in de ogen van de PVV gewoon niet uit te leggen dat er heel veel gezonde bijstandsgerechtenden zijn, maar dat tuinbouwers voor de invulling van vacatures massaal op Polen zijn aangewezen.

Neem een voorbeeld vlakbij, hier in Den Haag. Er zijn ongeveer 20.000 bijstandsgerechtigden terwijl die een paar kilometer verderop in het Westland volop aan de bak kunnen. Hoe kan het dat wel de Polen maar niet de bijstandsgerechtigden het werk daar doen!

De commissie heeft wel naar dit punt gekeken, maar is de commissie ook van mening dat de sociale diensten veel beter en strenger moeten opereren. Moet misschien op een veel actievere manier vacatures worden aangeboden, en moeten mensen eerder of meer gekort worden op een uitkering wanneer werk geweigerd wordt. Graag helderheid op dit punt...

Een punt dat ik ook een beetje onbevredigend vind in het rapport is het effect van de openstelling van de arbeidsmarkt op salarissen! De PVV-fractie heeft veel signalen gekregen van mensen die gewoon veel minder verdienen, omdat de werkgever een veel ruimer arbeidsaanbod heeft. Voor jou 10 anderen, is nu vaak het credo wanneer over een salaris wordt gesproken..

In het rapport staat aangegeven dat de inkomensdaling heel beperkt is, maar ik zet daar toch vraagtekens bij, ook omdat dit over 2008 gaat. Vindt de commissie het ook niet aannemelijk dat door de crisis sprake kan zijn van een grotere inkomensdaling?

Voorzitter,

Ik wil tenslotte graag stilstaan bij de principiële vraag of arbeidsmigratie nu goed is voor Nederland of niet. Vaak hoor je bijvoorbeeld het verhaal dat arbeidsmigratie nodig is om de vergrijzing te bestrijden. Ook de commissie belicht in haar rapport de gestelde voordelen, die door verschillende organisaties zijn aangedragen.

 Maar waarom is er in het rapport geen aandacht voor de wellicht nog sterkere aanwijzingen dat arbeidsmigratie juist geen oplossing is voor problemen als vergrijzing! Graag helderheid hierover...

Want zowel het Centraal Planbureau als het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut hebben hier in 2003 al op gewezen. Dit laatste instituut verwoordde de zinloosheid van immigratie als compensatie voor de gevolgen van vergrijzing als volgt:

“In theorie kan bij een aanhoudend lage vruchtbaarheid en een alsmaar hogere levensverwachting de veroudering van een bevolking worden tegengegaan door (naar leeftijd selectieve) immigratie. In de praktijk zou dit evenwel betekenen dat steeds grotere aantallen migranten nodig zijn. Dan zou Nederland bijvoorbeeld in het jaar 2100 een bevolkingsomvang hebben van meer dan 100 miljoen.” En: “Omdat die migranten zelf ook ouder worden, moeten we immers vers bloed blijven aanvoeren om het aandeel 65-plussers op 13, 4 procent te houden. Van immigranten heeft men dus steeds grotere doses nodig om hetzelfde effect te bereiken. Zodoende zou de bevolking van Nederland in 2025 zijn toegenomen tot 27 miljoen, in 2050 tot 39 miljoen, en in 2100 tot 109 miljoen […] Deze absurde aantallen maken duidelijk dat migratie niet helpt tegen bevolkingsveroudering”.

Met deze logica hoopt de PVV dat de drogredenering dat arbeidsmigratie helpt om de gevolgen van vergrijzing te bestrijden nu eens voorgoed naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Hopelijk kan de commissie daar ook bij helpen!

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3175 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties