Nederland weer van ons

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht van hogeschool Stenden en de buitenlandse vestigingen.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Studie in buitenland is lachertje ’?(*) 

2.)
Deelt de staatssecretaris de visie van de PVV dat het onacceptabel is dat hogescholen publieke middelen inzetten voor dependances in het buitenland die niet voldoen aan Nederlandse accredidatie-eisen? Zo neen, waarom niet?

Zo ja, welke stappen is de staatssecretaris bereid te nemen indien de onderwijsinspectie concludeert dat publieke middelen zijn ingezet door hogeschool Stenden bij het opzetten van dependances in Bali, Bangkok, Qatar, Zuid- Afrika? 

3.)
Is er zoals het artikel suggereert inderdaad Nederlands belastinggeld ingezet om een prive-universtiteit in Berlijn op te zetten?

Zo ja, met welk doel is dat gebeurd en hoeveel belastinggeld is daarmee gemoeid?

En zo ja, wat is de bemoeienis geweest van de Raad van Toezicht in deze zaak en hoe heeft de Raad van Toezicht gehandeld in de kwesties Bali, Bangkok, Qatar en Zuid-Afrika? 

4.)
Kan de staatssecretaris een overzicht geven van de reis- en verblijfkosten van het College van Bestuur en de directies van Stenden over de laatste vijf jaar?

Gaat het hier om reisgedrag dat door de staatssecretaris te kenschetsen is als exorbitant?

Is de staatssecretaris het met de PVV eens dat het onacceptabel is exorbitant reisgedrag van hogeschoolbestuurders wordt afgewenteld op de Nederlandse belastingbetaler? 

5.)
Studenten van Stenden worden geacht een bijdrage te betalen van 560 euro om ondermeer de kosten van hun stagebegeleiders te dekken. De hogeschool stelt dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Volgens de studenten gaat het om een verplicht bedrag, bovenop het collegegeld.

Kan de staatssecretaris uitsluitsel geven door de volgende vraag te beantwoorden: Hebben de studenten het niet goed begrepen of heeft de hogeschool de studenten misleid?

Indien de studenten zijn misleid, is de staatssecretaris dan bereid om de hogeschool opdracht te geven de studenten onmiddellijk te compenseren? 

* De Volkskrant, dinsdag 22 februari 2011

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2375 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English