Nederland weer van ons

Voorzitter,

Immigratie is een probleem. Heel veel mensen ervaren immigratie als het grootste probleem van deze tijd. Vooral bij onze kiezers, en dat zijn er veel zoals u weet, zeker in de peilingen, leven grote zorgen over de immigratie die ooit in gang is gezet en die maar niet stopt. En die zelfs welbewust wordt aangewakkerd door linkse kosmopolitische partijen, die er vanuit hun eigen duistere ideologie alles aan willen doen om hechte gemeenschappen van burgers die waarden en een eigen cultuur met elkaar delen te ontmantelen.

De kosmopolieten zijn er met een angstaanjagend gevoel voor missie op uit om iedereen die hecht aan de eigen cultuur, die er de voorkeur aan geeft om te wonen tussen de mensen met wie ze een gemeenschapsgevoel delen, met wie ze waarden delen en een geschiedenis weg te zetten als benepen burgers, de petit-bourgeois, de mensen met de samengeknepen billen die bang zijn voor de buitenwereld. Zelfs op de PABO's wordt het de studenten bij het vak Bildung opgedrongen door extreemlinkse sociologen die de studenten wijsmaken dat er normale burgers zijn die geloven in redelijkheid en nieuwgierigheid en de zogenaamde ANGSTMENS, de PVV'er die overal bang voor is. Want wat is het probleem nu helemaal? Kijk eens hoe goed Duitse immigranten het doen in Nederland. Bij onze mensen, voorzitter, bestaat heel manifest het idee dat een arrogante politieke en bestuurlijke elite erop uit is om de autochtone bevolking te vervangen; en dat dat in de grote steden al voor meer dan de helft gelukt is. De slag om de grote steden is verloren, zo klinkt het.

En in plaats van terughoudendheid te betrachten vanuit het principe 'lessons learned', gaat die elite onverdroten verder met het uithollen van sociale cohesie, nu door welbewust een vreemde studentenbevolking binnen te halen, actief, met programma's en veel geld. Internationaliseren om het internationaliseren. 'Make it in the Netherlands' is het zoveelste advies om extra immigratie te genereren. Ook nu weer worden economische redenen in stelling gebracht, net als toen. Het lijkt een beproefde bezweringsformule. De SER wordt daarbij vergezeld door het CPB dat in 2012 in opdracht van het ministerie het juichrapport 'De effecten van internationalisering in het hoger onderwijs' uitbracht. Als we het CPB mogen geloven kunnen we ons rijk rekenen als het gaat om de inkomsten die buitenlandse studenten zouden genereren. Overigens sprak staatssecretaris Zijlstra in 2011 nog van een netto KOSTENpost van 90 miljoen. Destijds heb ik in een AO aangegeven het rapport een 'vaag en speculatief' werkje te vinden, ingegeven door kosmopolitisch wensdenken. Het CPB voert een aantal speculatieve opbrengsten op: de opbrengsten van Nederlandse studenten in het buitenland, de bijdragen van buitenlandse studenten door bijvoorbeeld inkomstenbelasting uit eventuele bijbaantjes (die wij liever gunnen aan onze eigen kinderen die ze maar moeilijk kunnen vinden) en uitgaven die ze zouden doen en de financiële bijdrage die buitenlandse studenten zouden leveren ALS ze hier zouden blijven en werken. Het gaat hier niet om harde cijfers, maar om veronderstellingen. De notitie is gelardeerd met formuleringen als 'een algemene conclusie', 'waarschijnlijke bijdragen aan de welvaart' en 'het is goed denkbaar dat mobiliteit per saldo bijdraagt aan de onderwijskwaliteit'.

Daarnaast wil ik er op wijzen dat het CPB recentelijk regelmatig in het nieuws is geweest wat betreft een stroom van al te rooskleurige economische voorspellingen. En dan ging het nog om voorspellingen voor minder dan een jaar vooruit. Dat geeft weinig fiducie in een analyse over zoiets ingewikkelds en grilligs als stromen internationale studenten en hun invloed op de economie. Ook laat het CPB een aantal belangrijke maatschappelijke effecten buiten de berekeningen zoals verdringing wat betreft opleidingen, werk en woonruimte. Veel buitenlandse studenten komen hier vanwege onze riante vergoedingen. En niet omdat ons onderwijs kwalitatief zo goed zou zijn. Zo was er in 2011 ineens een flinke toename van het aantal Griekse studenten aan de TU in Delft, gedreven door de slechte economische situatie in hun eigen land. Of de Britten die in datzelfde jaar met het oog op een verdrievoudiging van het collegegeld naar 9000 pond ineens over de grens gingen kijken. Het is dan ook niet allemaal toptalent. En ook kiezen ze niet allemaal voor een opleiding waar we tekorten op de arbeidsmarkt zien. En nu gaan we Nederland NOG aantrekkelijker maken door met de hele polder een actieplan op te stellen. Aantrekkelijker voor buitenlandse studenten welteverstaan. Liever zouden we zien dat al die tijd, geld en energie zou worden gestoken in het aantrekkelijk maken van het Nederlandse onderwijs voor de Nederlandse student. Gezien de slechte rapportcijfers van de Times Ranking met betrekking tot de onderwijskwaliteit op de Nederlandse universiteiten is daar nog een grote slag te slaan.

De PVV heeft al eerder de grote disbalans aangekaart als het gaat om inkomende en uitgaande studenten. Als we kijken naar diplomamobiliteit in 2011/2012 is het aantal buitenlandse studenten in Nederland in 2011/2012 gestegen naar 60.550. Aangezien cijfers over het aantal Nederlandse studenten in het buitenland over dat schooljaar nog onbekend zijn gebruik ik de gegevens uit 2009/2010 ter vergelijking. In dat jaar ging het om 53.150 buitenlandse studenten in Nederland tegenover 18.100 Nederlandse studenten in het buitenland. Voorzitter, waarom studeren er zo weinig nederlandse studenten in Boekarest of in Sofia. Dat is geen grapje, ik wil daar echt een antwoord op van de minister. Hoeveel Nederlandse studenten studeren er in Ierland, in Servië, in Roemenië. En als dat aantal te verwaarlozen is, en er is sprake van een disbalans, hoe verklaart u dat dan? Mijn antwoord is dat onze Nederlandse studenten net zo pragmatisch zijn als hun Ierse, Servische, Roemeense en Bulgaarse en Griekse evenknieën: ze calculeren waar het meeste is te halen en ze laten zich NIET leiden door idealistische motieven van internationale verbroedering.

De PVV heeft in 2011 een motie ingediend om meer balans te brengen in het vice versa-verhaal van de kosmopolieten. Er is geen sprake van vice versa. Helaas werd die motie alleen ondersteund door VVD en SP. Het ging toen volgens de berekeningen om een negatief verschil van 90 miljoen euro. Belangrijker nog, het begrip wederkerigheid is hier ver te zoeken. En dat zou deze minister toch moeten aanspreken. Is deze minister alsnog bereid om deze disbalans te herstellen, is mijn vraag. De ambities uit het actieplan doen het ergste vermoeden, namelijk MEER buitenlandse studenten naar Nederland halen en stimuleren te blijven. Graag uitleg van de minister hoe zij hier tegenaan kijkt.

Voor de goede orde: de PVV pleit niet voor kostbare stimuleringsmaatregelen om meer studenten te bewegen naar het buitenland te gaan. Integendeel. Uiteraard kunnen er voordelen zijn aan een studie in het buitenland. Maar we zien ook de realiteit. Het overgrote deel van de Nederlandse studenten wil gewoon om de hoek studeren en na de studie trouwen met z'n buurmeisje, heb ik weleens gezegd. Die jongens en meisjes ambiëren geen leven in transit. En daar is helemaal niks mis mee. De PVV neemt als enige partij dan ook de mantra's over de zegeningen van globalisering en internationalisering niet blindelings over. Veel Nederlanders voelen zich geworteld in hun dorp of stad en in de Nederlandse tradities en cultuur. Ze hoeven niet zo nodig deel uit te maken van de zelfbenoemde culturele elite die opgeleid is in de VS, boodschappen doet in Londen, woont in Nederland en werkt in Brussel.

De PVV vindt dat universiteiten zich overigens niet bezig moeten houden met huisvesting specifiek voor buitenlandse studenten, zoals de nieuwe campus van de Erasmus Universiteit. De markt kan daar wat ons betreft prima op inspringen zoals het succes van het commerciële Student Hotel in Rotterdam bewijst. Graag een reactie van de minister. Waarom laat u dit niet over aan de markt, zodat onderwijsinstellingen er niet weer een wezensvreemde activiteit bij krijgen?

De PVV vindt het overigens hypocriet dat er een actieplan moet komen om buitenlandse studenten met de Nederlandse taal en cultuur in aanraking te brengen terwijl de Nederlandse taal juist actief wordt afgebroken door de verengelsing van het onderwijs. De staatssecretaris heeft laten weten dat hij het Engels vroeg in het basisonderwijs gaat stimuleren en tweetalige scholen gaat opzetten. Ik verwijs naar een artikel van professor Dronkers in de Volkskrant van 19 juli jl. Hij spreekt daar van een sluipende tweetaligheid die de tegenstelling tussen de hogere middenklassen, die Engels steeds meer als dagelijkse taal gaan gebruiken (de kiezers van dhr. Van Meenen), versus de lokaalgebonden lagere klassen , die er al moeite genoeg mee hebben hun eigen taal goed te leren. En dan heb ik het nog niet eens over al die allochtone kinderen die schade oplopen in hun taalverwervingsproces door deze stimulering van tweetaligheid. Het ontwikkelen van Engels tot tweede taal op de 'betere scholen' noemt Dronkers terecht schadelijk voor de cohesie in het land. Om tweetaligheid in het onderwijs in te voeren, moet eerst het niveau van het Nederlands sterk verbeterd worden. En aangezien ook in het onderwijs een euro maar een keer uitgegeven kan worden, zal een uur Engels ten koste gaan van andere vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3615 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties