Skip to main content

In de media - Opinie

Opiniemakers tegen de EU-grondwet – Samen Zwak

De Burke Stichting publiceerde dinsdag een bundel pleidooien tegen de Europese Grondwet, onder de titel “Samen Zwak.” Een aantal opiniemakers, van links tot rechts, levert argumenten tegen de Europese superstaat. Ook Geert Wilders verzorgt een bijdrage. Zijn artikel is ook hier te lezen.

Nederland moet onafhankelijk blijven

door Geert Wilders

Als het aan de zittende politieke elite ligt, van coalitiepartijen tot oppositiepartij PvdA, verwordt Nederland na aanname van de Europese Grondwet tot een provincie van Europa. Een land met bevoegdheden vergelijkbaar als die van de deelstaat Beieren binnen de federale Bondsrepubliek Duitsland. Een gewest in een opgetuigde Europese superstaat waar grote landen als Duitsland, Frankrijk, Polen en op termijn ook Turkije de lakens uitdelen. Een federale entiteit waar Nederlandse burgers worden uitgeleverd aan de grillen van de Brusselse instituties van bureaucraten en technocraten. Nederland raakt zijn autonomie kwijt maar blijft de grootste netto-betaler aan Europa. Zoals PvdA- senator en staatsrechtgeleerde prof. dr. W. Witteveen enige weken geleden bij de behandeling van de wet die het referendum over de Europese Grondwet regelt in de Eerste Kamer treffend zei: ‘De ontwikkelingen van de EU gaan met kleine stapjes en langs vaak duistere kronkelwegen, maar [hebben] inmiddels een point of no return bereikt: de Nederlandse burger leeft inmiddels niet meer in een soevereine natiestaat, in een autonoom Koninkrijk der Nederlanden...'

Witteveen krijgt helaas gelijk, althans als de Europese Grondwet vigerend wordt. Hij geeft met zijn uitspraak een inkijkje in de agenda van politiek Den Haag. Maar een Europese federale staat is een droom. Een Europees volk bestaat immers niet, Nederlanders zijn geen Slowaken en Spanjaarden geen Zweden. De wens van de politieke elite Turkije op termijn toe te laten treden tot de EU leidt ertoe dat de lidstaten van hun nieuwe Europa in toenemende mate van elkaar gescheiden wordt door taal, cultuur, religie en geschiedenis. En zonder demos geen democratie. Europa is simpelweg te groot en te gevarieerd om in het nauwe kader van een gecentraliseerde staat te passen. Dat kan alleen met dwang bijeen worden gehouden. Het is daarom dat de technocraten die in Brussel de dienst uitmaken steeds grijpen naar de politiek van de omweg, het omfloerste, het spreken in onbegrijpelijke taal: kortom, list en bedrog door de Europese burger een valse voorstelling van zaken te geven. Net zoals dat eerder is gebeurd bij de invoering van de Euro en de mogelijke toetreding van Turkije, beide dwars tegen de wens van de meerderheid van de bevolking in.

Wat is de werkelijkheid over de nieuwe Europese Grondwet, wat zijn de feiten?

Feit is dat met de nieuwe Europese Grondwet geen substantiële taken worden gerepatrieerd naar de lidstaten maar het begrip subsidiariteit verder wordt uitgekleed. De bevoegdheden van de EU worden alleen maar verder uitgebreid, van asiel en immigratiebeleid tot het strafrecht. Dat zijn allemaal zaken die Nederland veel beter zelf kan regelen. Het strenge Deense immigratiebeleid komt niet dankzij Europa maar dankzij het feit dat de Denen hier voor een opt-out hebben gekozen en met succes hun eigen weg konden gaan. Oftewel: waar Nederland de zeggenschap op het immigratiebeleid kwijtraakt aan Brussel, blijven de Denen wel baas in eigen huis.

Feit is dat een aanzienlijk deel van onze wetgeving al uit Brussel komt, de meeste Nederlandse ambtenaren voeren Europees recht uit. Het geheel van Europese wet- en regelgeving beslaat inmiddels 100.000 pagina's. Daar komen elk jaar duizenden regels bij en dat zal met deze grondwet met nieuwe Europese bevoegdheden alleen maar erger worden. Europa is uit de hand gelopen, Europa is niet meer van de burger, maar van de bureaucraten uit Brussel.

Feit is dat vaker zal worden gestemd op basis van meerderheden. Nederland raakt maar liefst 63 vetorechten kwijt. Landen met meer inwoners krijgen een fors zwaardere stem en dito invloed. Gekwalificeerde meerderheidsbesluiten zullen op basis van de nieuwe Europese Grondwet 65 procent van de bevolking moeten representeren. Grote Europese landen zullen hierdoor, en door het schrappen van tientallen vetorechten, makkelijk heen kunnen walsen over kleinere lidstaten als Nederland. Nederland is de grote verliezer.

Feit is ook dat kandidaatlid Turkije na mogelijke toetreding met zijn miljoenenbevolking door het hiervoor genoemde nieuwe criterium van bevolkingsaantallen als basis voor het stemgewicht, veel meer invloed zal hebben dan het kleine Nederland. Bij het grote aantal verplicht te implementeren Europese richtlijnen zal een groot land als Turkije qua stemgewicht nota bene ook meer invloed krijgen op de Nederlandse wetgeving dan Nederland zelf. Dat is onacceptabel. Hiermee is bovendien aangetoond dat het dossier Turkije wel degelijk direct te maken heeft met de Europese Grondwet en er niet om electorale reden met de haren is bijgesleept. Een stem tegen de Europese Grondwet is een stem tegen grote Turkse invloed in Europa en Nederland.

Feit is dat het huidige roulerende halfjaarlijkse voorzitterschap zal verdwijnen en worden vervangen door een vast voorzitterschap van de Europese Raad, die voor maximaal twee keer twee en een half jaar wordt gekozen. Wie die voorzitter ook zal mogen leveren, feit is dat hij zijn oren zal laten hangen naar de grotere lidstaten die er immers voor kunnen zorgen dat hij al dan niet wordt herbenoemd.

Feit is dat Nederland een eigen stemgerechtigd Europees commissaris kwijtraakt. Nederland verliest dus stemrecht in de Europese Commissie en zoals oud-eurocommissaris Frits Bolkestein eerder terecht zei is een commissaris zonder stemrecht een castraat .

``Ik vind dat het project van de Europese Grondwet is mislukt. Vier jaar lang is geprobeerd het Verdrag van Nice te verbeteren om Europa besluitvaardiger te maken en de burgers meer bij de Europese besluitvorming te betrekken. In plaats van een paar praktische aanpassingen van ‘Nice', zoals tijdens de Europese Top van Laken destijds is voorgesteld, is een topzware Grondwet opgetuigd, waarbij het er voor de burger niet duidelijker op is geworden. De Grondwet is een zouteloos compromis.``

Bovenstaand citaat bevat wijze woorden, maar de auteur ervan is VVD-kamerlid Hans van Baalen, nog maar iets meer dan een half jaar geleden, toen de contouren van de ontwerptekst bekend werden. De VVD heeft inmiddels vanwege het pro Europese en pro Turkse aanvoerderschap van Van Aartsen én vanwege machtspolitieke reden - geen conflict binnen de coalitie - een politieke pirouet van jewelste gemaakt en is nu één van de grootste voorstanders van de Europese Grondwet. Net als het CDA, D66 en de eerder door mij geciteerde Witteveen en de rest van de PvdA. Nagenoeg heel politiek Den Haag maakt daarmee het Nederlands belang ondergeschikt aan het belang van een Europese superstaat die er nooit zal mogen komen. Ik doe daar niet aan mee. Nederland mag niet in de uitverkoop. Nederland moet onafhankelijk blijven. De Europese Grondwet dient krachtig te worden verworpen.

verschenen in de Volkskrant op 15 februari 2005

  • Aangemaakt op .