Skip to main content

Persberichten

PVV wil uitzondering inkomensafhankelijke huurverhoging gepensioneerden behouden

De PVV heeft zojuist een amendement ingediend om de vrijstelling voor extra huurverhogingen voor gepensioneerden te behouden. Minister Blok had deze uitzondering in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen maar dmv een nota van wijziging weer uit de wet gehaald. “Dit leidt tot een financieel nadeel voor 67.000 ouderen. De PVV wil dat gepensioneerden die in sociale huurwoningen wonen niet te maken krijgen met extra huurverhogingen. De gepensioneerden hebben al veel te veel koopkracht ingeleverd de afgelopen jaren! Genoeg is genoeg!”, aldus woordvoerder Barry Madlener.

Amendement:

34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

Nr. PVV-02 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel C als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt in het eerste lid, tweede volzin, voor “een huishouden van 4 of meer personen” ingevoegd: een huishouden waarvan een lid of meerdere leden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a lid 1 van de Algemene Ouderdomswet, heeft of hebben bereikt en.

2. In onderdeel 4 wordt in het vierde lid, vijfde volzin, voor “een huishouden van 4 of meer personen” ingevoegd: een huishouden waarvan een lid of meerdere leden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a lid 1 van de Algemene Ouderdomswet, heeft of hebben bereikt of.

3. In onderdeel 5 wordt het zesde lid als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt “, of” vervangen door een puntkomma.

b. Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
ba. dat hij of een ander lid van het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a lid 1, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, of.

II

In artikel I wordt onderdeel E als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt in het eerste lid, vijfde volzin, voor “of dat deel uitmaken van een huishouden van 4 of meer personen” ingevoegd: dat bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

2. In onderdeel 2 wordt voor “of dat deel uitmaken van een huishouden” ingevoegd “, dat bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd” en wordt na “tot dat deel uitmaken” ingevoegd: , dat bereiken.

III

In artikel IV, onderdeel B, wordt in het tweede lid voor “die huurder deel uitmaakt van een huishouden van 4 of meer personen” ingevoegd: die overige bewoner op 1 januari van het jaar waarin de voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs is gelegen de op die datum geldende pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt of.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de hogere huurverhoging van inflatie + 4% op grond van een hoger inkomen blijkens de huishoudverklaring, niet kan worden voorgesteld aan huishoudens waarvan een persoon met de pensioengerechtigde leeftijd onderdeel uitmaakt.
De indiener is van mening dat het voor deze groep minder opportuun is hen middels een inkomenstoets te prikkelen tot doorstroming. Immers, gemiddeld genomen zal bij pensionering sprake zijn van een inkomensachteruitgang, terwijl het voor ouderen ook lastiger is om daadwerkelijk door te stromen naar een andere woning, onder meer omdat het verkrijgen van een woninghypotheek voor de volledige hypotheeksom voor hen, gezien hun leeftijd, over het algemeen moeilijker is. Dit zal een positief effect op het besteedbaar inkomen hebben voor een grote groep ouderen, namelijk 0,3% voor de groep tot € 43.786, oplopend tot 0,6% voor de groep met een inkomen hierboven.

Madlener

  • Aangemaakt op .