Skip to main content

Onderwijs begroting

1 termijn Martin Bosma

Vz, Eerst even over de dubbele subsidie aan Marokko.nl. Deze minister geeft via het Stimuleringsfonds voor de Pers geld aan een site die de meest vunzige teksten tegen homo’s, joden, vrouwen en negers op haar forum heeft staan. Sommige teksten zijn te schunnig voor woorden. Mijn fractie beukt al jaren op dit dossier. Ik heb hier meermalen Kamervragen over gesteld en bracht het ook twee weken geleden ter sprake bij de mediabegroting. Ik verschafte toen enkele tientallen citaten van die site aan de leden . Teksten die er soms al sinds 2001 op staan. Als onze soldaten sterven in Afghanistan is dat reden voor een feestje. Een Amerikaanse persbureau maakte zelfs een bericht over het feit dat op Marokko.nl men de grootste lol had vanwege de aanslagen in Mumbai. Kop:
Dutch financed Moroccan website praises Mumbai attacks: “May Allah reward these heroes with paradise”

Dit stukje Holland-promotie wordt u aangeboden door de Nederlandse belastingbetaler. De minister van homo-emancipatie, vrouwen-emancipatie en cultuur verdedigt de herhaalde donatie door er op te wijzen dat het geschiedt binnen wettelijke kaders. Punt.
Een paar dagen later vond de PVV eindelijk gehoor bij de kersverse minister voor WWI, Van der Laan. Hij liet zich heel anders uit. Van der Laan zei: (ik citeer) “erg geschrokken te zijn van wat hij aantrof op de site” En: “Laat duidelijk zijn dat ik van overheidswege geen bijdrage wil leveren aan een site waar dergelijke opruiende teksten te vinden zijn”.

Ook kondigde hij ineens een onderzoek aan. Dat binnen enkele weken klaar zal zijn. Vz, dat is interessant. Minister Plasterk kijkt op dit dossier al jarenlang naar zijn schoenen. Marokko.nl krijgt niet een, maar twee keer subsidie. En dan komt minister Van der Laan en die zegt heel iets anders, die gaat een onderzoek instellen.

Vz, twee vragen:

-hoe gaat dat onderzoek in zijn werk? Gaat minister Van der Laan nu iets onderzoek dat toch echt tot OCW behoort? Hoe werkt dat? En welke relatie heeft dat tot de Persbrief die wij volgende week donderdag bespreken? Want dan praten wij ook over het Stimuleringsfonds voor de Pers. En gaat deze minister misschien straks ook onderzoeken verrichten op het terrein van WWI?

-En ten tweede, natuurlijk de politieke vraag: waarom spreekt het Kabinet met twee monden. Plasterk ja, Van der Laan nee. Waarom ligt de tolerantiegrens van de minister van homo-emancipatie zoveel hoger dan die van de minister van integratie? Plasterk zegt: geen probleem. Van der Laan zegt: onderzoek.
Ik zou zeggen: laat het kabinet met 1 mond spreken. Op dit terrein dan graag de mond van meneer Van der Laan.

Vz, dan nog even de rest van de begroting. Er bevinden zich daar twee beurse plekken. De eerste is het geld dat naar de kunstsubsidies gaat. Er zijn veel berichten over geld dat onverantwoord en ondoelmatig wordt uitgegeven en de vraag of kunstsubsidies bijdragen tot topkunst is evenmin ooit beantwoord. Maar goed, de cultuur met betrekking tot de kunstsubsidies werd perfect verwoord door mevrouw Van Vroonhoven van het CDA die zei “des te meer geld er naar kunst gaat des te beter.”

De mediabegroting is het tweede probleem. Niet de eersten de besten zijn het er over eens dat de publieke omroep een probleem heeft met de balans links-rechts. De kreet ‘drie keer per dag de Volkskrant’ wordt gebruikt. Niet alleen deze minister gaat daar in mee, maar ook de bestuursvoorzitter van de Publieke Omroep, de heer Hagoort, en zijn voorganger de heer Bruins Slot, alsmede de voormalige netcoordinatoren de heren Van Dijk en Lips.
Oftewel, de slager keurt zijn eigen vlees en stelt vast dat het rood is. Dat is ernstig want dat betekent dat de wet niet wordt nageleefd. In dit geval de Mediawet die stelt “van ons allemaal, voor ons allemaal” – ik zeg het in mijn eigen woorden.

Vz, wij als Kamer oordelen onder andere op basis van de wet. Als die, in dit geval de Mediawet niet wordt nageleefd, dan moeten wij volgens mij de begroting afkeuren. Vraag: wat gaat de minister doen om te zorgen dat de wet wordt nageleefd?

Onderwijs: De PVV is blij met de fusietoets. De erkenning van de minister dat de menselijke maat op scholen onder druk is komen te staan is belangrijk. Leerlingen, docenten en ouders voelen zich vaak niet gezien of gehoord.

Er zijn monopolistische schoolbesturen ontstaan en daardoor is de keuzevrijheid van scholen op veel plaatsen aangetast. Ik noem maar: Deventer nog maar één bestuur.
Vz, dat is niet goed. Ziet de minister dat ook en is hij bereid om keuzevrijheid centraal te stellen in het beleid. De Onderwijsraad doet een voorstel. Dat vindt dat in elke voedingsgebied er meerdere aanbieders moeten zijn per onderwijstype. Dat gaat dan om primair onderwijs lokaal en middelbaar onderwijs regionaal.  Dat is erg ambitieus. Vraag aan de minister: is hij bereid deze uitspraak van de Onderwijsraad tot beleidsdoel te verheffen.

Vz, nieuws en nieuwtjes over de kwaliteit van het onderwijs blijven ons bereiken. Gisteren weer het onderzoek van Timss, Trends in International Mathematics and Science Study. Dat ziet de daling van het rekenniveau in NL als een trend. Sinds 1995 een gestage achteruitgang. Dat soort nieuws dwingt ons te kijken naar de basis en de school die die naam draagt. Hier wordt de kennis opgedaan die cruciaal is voor het verdere onderwijs, hier wordt de basis gelegd voor later succes. Omgedraaid, als de basis niet goed is, krijg je achterstanden die je er later nauwelijks nog uitkrijgt.
Maar helaas zijn er nogal wat problemen. 23 procent van de scholen is rekenzwak. Bij 15 procent van de scholen schiet het taalonderwijs tekort.

Het grootste probleem ligt bij de cultuur op school. Die is te veel “alles moet leuk” en te weinig gericht op resultaat, dus leeropbrengst. De heer Meijerink van de gelijknamige commissie zegt dat kinderen het vooral maar prettig moeten hebben op school, dat er te weinig geautomatiseerd wordt (dat heette vroeger ‘stampen’) en er te veel leuke projecten gedaan worden. Vz, gezien de cijfers moet het maar wat minder leuk worden op school. Gezelligheid is prima, maar 1,5 miljoen functionele analfabeten is ook geen feestje waard.

Het antwoord is heldere eindtermen. De Onderwijsraad heeft meerdere malen gepleit voor harde eindtermen, wat mijn partij betreft te definiëren op detail-niveau.

We gaan nu richting ‘referentieniveaus’. Die stuurt de staatssecretaris ons, voorjaar 2009. Voor die tijd krijgen we nog een hele serie veldraadplegingen. Er moet nog van alles gebeuren voordat er witte rook zal zijn. Denk eens aan al die ambtenaren en politici die er nog naar moeten kijken. Daarom: als de staatssecretaris haar deadline niet haalt, wat is dan haar Plan B? Moeten wij het haar niet makkelijk maken en gewoon nadenken over het adopteren van de cito-toets als verplichte eindtoets.

Dat is ook logisch: het leerlingvolgsysteem is geënt op het CITO en misschien is het ‘t beste idee om dit hele circus over te slaan en vast te stellen dat we al kerndoelen / referentieniveaus / eindtermen hebben, namelijk de cito-toets. Maak die verplicht. En zorg er ook voor dat kinderen weer gewoon kunnen blijven zitten. Dat gebeurt namelijk nog nauwelijks, het moet tenslotte wel leuk blijven.

Vz, competentiegericht leren. De Kamer laat dat terecht onderzoeken door haar eigen onderzoeksbureau. We zien ondertussen het CGO uitrollen in de volle breedte van het MBO. En dat is geen goede zaak. Mijn fractie bereikt veel negatieve berichten. Over docenten, die geen les meer geven maar passief aanwezig zijn en kennis die niet meer hard is, maar meer gaat in de richting van ‘heeft goed meegedaan’. Onderwijs lijkt daar een proces te zijn geworden en niet meer iets dat moet leiden tot hard afrekenbare zaken, zoals kennisvermeerdering.
Er bestaat bij mijn fractie de stellige overtuiging dat de invoering van het CGO een verkeerde zaak. Er waren recente onderzoeken, van de AOB en het JOB. Uitkomsten: respectievelijk te veel top-down en er wordt te weinig geleerd.
Er wordt nog altijd wordt volop gebouwd, schuine streep verbouwd. Nieuwe gebouwen, prachtig glimmend, met een nieuwe indeling. Dus niet meer met alleen die benauwde klaslokalen. Scholen zonder deuren. Vz, hoeveel wordt er verspijkerd? Heeft de minister daar een overzicht van en moeten we niet pas op de plaats maken in afwachting van het onderzoek van de Kamer.

Er is door de Kamer een motie aangenomen dat het dragen van een hoofddoek door politieagenten is. Goede zaak. De minister (van Binnenlandse Zaken) heeft dit opgepakt in introduceert de term ‘life style neutraliteit’. De minister gebruikt daarvoor drie argumenten. Zij vindt dat de politie sterk moet zijn op het gebied van: gezagsuitstraling, neutraliteit en veiligheid.

He, dat zijn termen waar we in het onderwijs ook wat mee kunnen. “Veiligheid”  is voor onderwijs niet zo relevant. Er hebben mijn fractie nog geen berichten bereikt over hoofddoekjes die aan het schoolbord blijven hangen. Maar gezagsuitstraling en neutraliteit, vz, dat hebben we hard nodig in onze klaslokalen.

Net als de politie neemt ook de leraar in onze maatschappij een bijzondere plaats in. Als ik in de tekst van de minister BZK het woord ‘politie-agent’ vervang door ‘leraar’ kom ik uit op het volgende:

“Ook de leraar dient bij het uitoefenen van zijn of haar taak richting leerlingen gezag en respect uit te stralen. Uitingen die afbreuk kunnen doen aan de representativiteit en daarmee aan het gezag van de leraar dienen daarom te worden vermeden.” Voorbeeld oa het hoofddoekje.

Vz, ziet de minister de overeenkomsten tussen politie-agent en leraar en is hij bereid tot een hoofddoekjes-verbod voor docenten in het Nederlands onderwijs.