Skip to main content

Rutte draaikont bij voorstel vrijheid van meningsuitng

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders is verbaasd over het voorstel van VVD-leider Mark Rutte om de vrijheid van meningsuiting te ontdoen van beperkingen. "Het voorstel van Rutte getuigt helaas van een eerste klas draaikonterij," aldus Wilders. "Vorige week tegen een motie van de PVV stemmen waarin werd opgeroepen beperkingen ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting op te heffen en een paar dagen later er zelf voor te pleiten. Weinig geloofwaardig."

In de PVV-motie werd benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting van fundamenteel belang is binnen de democratische rechtsstaat en dat de strafbaarstelling van uitingen over godsdiensten of levensbeschouwingen een onaanvaardbare inperking van die vrijheid vormt. Het kabinet werd daarom opgeroepen om de strafbaarstelling van het beledigen van een groep mensen wegens hun godsdienst of levensovertuiging uit het wetboek van strafrecht te schrappen.

De voltallige VVD-fractie stemde tegen deze motie.

De verworpen PVV-motie:  

31700 VI nr 98

Motie van het lid De Roon
Voorgesteld 14 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de vrijheid van meningsuiting van fundamenteel belang is binnen de democratische rechtsstaat;

overwegende, dat strafbaarstelling van uitingen over godsdiensten of levensbeschouwingen, een onaanvaardbare inperking oplevert van de vrijheid van meningsuiting;

verzoekt de regering om de strafbaarstelling van het beledigen van een groep mensen wegens hun godsdienst of levensovertuiging (in art 137c Wetboek van Strafrecht) en de strafbaarstelling van het openbaar maken van dergelijke uitlatingen (in art. 137e Wetboek van Strafrecht) te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon