Skip to main content

Bankieren volgens de sharia

Vragen van de leden Wilders en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister van Financiën over het bericht dat Islamitisch bankieren sterk in opkomst is. (Ingezonden 22 juni 2007) 1
Kent u het bericht «Islamitisch
bankieren sterk in opkomst»?1
2
Deelt u de mening dat de groei in
Nederland van het op de principes
van de sharia gebaseerde Islamitisch
bankieren, onwenselijk en ongepast
is? Zo neen, waarom niet?
3
Maakt u zich ten aanzien van
Islamitische banken net als de
vragenstellers zorgen over
ondermeer:
– de transparantie van de zogeheten
«sharia-raden», de raden van
geleerden die toetsen of financiële
producten voldoen aan de sharia;
– het met westerse banken
vergeleken hogere kredietrisico,
gezien de hogere kans op
wanbetaling;
– het gevaar van ondoorzichtige
transacties;
– de kans op financiering van
moslimterrorisme via de door
Islamitische banken verplicht af te
dragen aalmoezen, de «zakat»?2
4
Bent u bereid Islamitisch bankieren te
verbieden? Zo neen, waarom niet?
1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/
66009491/_Islamitisch_bankieren_
sterk_in_opkomst_.html?p=2,1
2 De Nederlandsche Bank, kwartaalbericht juni
2007.

Antwoord van minister Bos (Financiën). (Ontvangen 16 juli 2007)
1
Ja.
2
Ik deel deze mening niet. Het
ministerie van Financiën onderzoekt
momenteel hoe de markt voor
Islamitisch bankieren in Nederland
verder tot ontwikkeling kan worden
gebracht. In de eerste plaats omdat
het Islamitisch bankieren voldoet aan
een vraag van de in Nederland
woonachtige moslims. In de tweede
plaats omdat wij hier een kans zien
voor de Nederlandse financiële
sector. Dubai en Londen ontwikkelen
zich momenteel tot internationale
centra voor Islamitisch bankieren.
Nederland is geschikt om hier ook
een rol in te vervullen. Wij hebben
een goed ontwikkelde en innovatieve
financiële sector, goede regelgeving
en solide toezichthouders. Een derde
reden is dat het verbieden van
islamitisch bankieren vanuit het
oogpunt van terrorismebestrijding
een averechts effect zal hebben.
Ontkenning van een kennelijke
behoefte kan ertoe leiden dat
geldstromen via alternatieve kanalen
buiten het zicht van de overheid gaan
lopen.
3
Islamitische banken die in Nederland
hun diensten willen aanbieden – of
Westerse banken die diensten willen
aanbieden die voldoen aan de sharia
principes – moeten zich altijd houden
aan de wetten en regels zoals die
voor alle financiële dienstverleners
gelden. Dat wil zeggen, hetzelfde
prudentiele toezicht (om financiële
stabiliteit te waarborgen), hetzelfde
gedragstoezicht (om klanten te
beschermen) en hetzelfde
integriteitstoezicht (om het witwassen
te bestrijden en financiering van
terrorisme te voorkomen). Dit
betekent dat elke financiële instelling
moet voldoen aan dezelfde
minimumeisen ten aanzien van de
integriteit van de bestuurders,
kredietwaardigheid en transparantie.
Ten aanzien van voorkoming van de
financiering van terrorisme, heeft de
Financial Action Task Force (FATF)
9 speciale aanbevelingen opgesteld
die in nationale wetten en regels zijn
omgezet. Dit betekent dat financiële
instellingen melding moeten maken
van transacties die mogelijk verband
houden met financiering van
terrorisme. Ze mogen ook geen
genoegen nemen met gelden van
onbekende oorsprong.
De instellingen zelf zullen hun
reputatierisico niet graag op het spel
zetten door in verband te worden
gebracht met financiering van
terroristische activiteiten.
4
Nee, zie het antwoord op vraag 2 en
3.