Skip to main content

Motie voor meer prioriteit aan het aanleggen van wegen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de files juist gestaag toenemen, terwijl de kennis daarover in de (decentrale) overheden juist afneemt;
overwegende dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) waarschuwt voor te lage investeringen in het wegennet;
overwegende dat het schrappen en uitstellen van infrastructurele projecten de bouwsector banen kost;
verzoekt de regering om het aanleggen van wegen meer prioriteit te geven,
en gaat over tot de orde van de dag.