Skip to main content

Motie: waarmaken belofte lagere pensioenpremies

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de fiscaalvrije pensioenopbouw drastisch heeft verlaagd;
overwegende dat deze verlaging van de pensioenopbouw volgens het kabinet zou leiden tot lagere pensioenpremies;
verzoekt de regering, haar belofte van lagere pensioenpremies waar te maken en deze verlaging volledig ten goede te laten komen aan werknemers,
en gaat over tot de orde van de dag.